14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1003 af 09. august 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

I medfør af § 16 C, stk. 14, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der har valgt at opgøre en minimumsindkomst efter ligningslovens § 16 C, stk. 3, skal årligt indsende nedenstående oplysninger til SKAT:

  • 1) Oplysning om instituttets eller afdelingens cvr-nr. eller SE-nr., hvor instituttet har et sådant nummer.

  • 2) Oplysning om instituttets ISIN-fondskode.

  • 3) Oplysning om størrelsen af minimumsindkomsten og dens sammensætning.

  • 4) Oplysning om størrelsen af differencen, hvor det beløb, der faktisk henføres til deltagerne, overstiger minimumsindkomsten.

  • 5) Oplysning om det faktisk udloddede beløb.

  • 6) Det skal vises, hvorledes minimumsindkomsten opgjort efter reglerne i ligningslovens § 16 C, stk. 4-8, og ligningslovens § 16 C, stk. 9, hvor instituttet har valgt at foretage udlodningsregulering, har sammenhæng med instituttets eller afdelingens indkomst (den godkendte og reviderede årsrapport) i det år, som indkomsten hidrører fra. For at belyse sammenhængen mellem minimumsindkomsten og instituttets eller afdelingens indkomst skal der udarbejdes nødvendige skattemæssige korrektioner og specifikationer til den reviderede og godkendte årsrapport.

  • 7) Instituttets eller afdelingens godkendte og reviderede årsrapport.

  • 8) Oplysning om antal cirkulerende beviser, der indgår i beregningen af indkomsten.

  • 9) Den dato, instituttets regnskab er godkendt.

  • 10) Instituttets eller afdelingens vedtægter.

Stk. 2 For udenlandske institutter, der ikke udarbejder en egentligt årsrapport, skal ved udtrykket »årsrapport« forstås tilsvarende rapportering.

Stk. 3 De oplysninger, der er omfattet af stk. 1, nr. 3-5, skal være angivet i danske kroner. Er årsrapporten eller en tilsvarende rapportering, jf. stk. 2, udarbejdet i fremmed valuta, skal omregning af de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte beløbsstørrelser til danske kroner, ske ud fra årsrapporten eller den tilsvarende rapportering med valutakursen på datoen for regnskabsårets afslutning.

Stk. 4 Indsendelse af instituttets eller afdelingens vedtægter kan undlades, når SKAT en gang har modtaget den pågældende vedtægt. I så fald skal vedtægten kun indsendes, hvis der efterfølgende er gennemført ændring af vedtægten.

§2 Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som før påbegyndelsen af indkomståret 2013 var omfattet af ligningslovens § 16 C, skal ved indsendelse af oplysning som nævnt i § 1, nr. 1, for indkomståret 2013 tillige indsende oplysning om de tab og negative beløb, der er omfattet af § 15, stk. 9, i lov nr. 433 af 16. maj 2012, som ændret ved § 23 i lov nr. 1354 af 21. december 2012.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013, med virkning for oplysninger om udbytte fra beviser, der vedrører investeringsinstituttets indkomstår 2013 og senere indkomstår.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1206 af 28. september 2010 om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Hvis en investeringsforening med minimumsbeskatning i medfør af § 15, stk. 10, i lov nr. 433 af 16. maj 2012, som ændret ved § 23 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, før den 1. januar 2013 har truffet beslutning om beskatning efter ligningslovens § 16 C, stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, hvorefter minimumsindkomsten opgøres som årets nettofortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 2 (summarisk opgørelse), finder §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1206 af 28. september 2010 om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt dog fortsat anvendelse.

profile photo
Profilside