Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1003 af 09. august 2013

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013, med virkning for oplysninger om udbytte fra beviser, der vedrører investeringsinstituttets indkomstår 2013 og senere indkomstår.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1206 af 28. september 2010 om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Hvis en investeringsforening med minimumsbeskatning i medfør af § 15, stk. 10, i lov nr. 433 af 16. maj 2012, som ændret ved § 23 i lov nr. 1354 af 21. december 2012, før den 1. januar 2013 har truffet beslutning om beskatning efter ligningslovens § 16 C, stk. 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, hvorefter minimumsindkomsten opgøres som årets nettofortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 2 (summarisk opgørelse), finder §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 1206 af 28. september 2010 om udloddende investeringsforeningers oplysnings- og dokumentationspligt dog fortsat anvendelse.