Bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1003 af 09. august 2013

§ 1

Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der har valgt at opgøre en minimumsindkomst efter ligningslovens § 16 C, stk. 3, skal årligt indsende nedenstående oplysninger til SKAT:

  • 1) Oplysning om instituttets eller afdelingens cvr-nr. eller SE-nr., hvor instituttet har et sådant nummer.

  • 2) Oplysning om instituttets ISIN-fondskode.

  • 3) Oplysning om størrelsen af minimumsindkomsten og dens sammensætning.

  • 4) Oplysning om størrelsen af differencen, hvor det beløb, der faktisk henføres til deltagerne, overstiger minimumsindkomsten.

  • 5) Oplysning om det faktisk udloddede beløb.

  • 6) Det skal vises, hvorledes minimumsindkomsten opgjort efter reglerne i ligningslovens § 16 C, stk. 4-8, og ligningslovens § 16 C, stk. 9, hvor instituttet har valgt at foretage udlodningsregulering, har sammenhæng med instituttets eller afdelingens indkomst (den godkendte og reviderede årsrapport) i det år, som indkomsten hidrører fra. For at belyse sammenhængen mellem minimumsindkomsten og instituttets eller afdelingens indkomst skal der udarbejdes nødvendige skattemæssige korrektioner og specifikationer til den reviderede og godkendte årsrapport.

  • 7) Instituttets eller afdelingens godkendte og reviderede årsrapport.

  • 8) Oplysning om antal cirkulerende beviser, der indgår i beregningen af indkomsten.

  • 9) Den dato, instituttets regnskab er godkendt.

  • 10) Instituttets eller afdelingens vedtægter.

Stk. 2 For udenlandske institutter, der ikke udarbejder en egentligt årsrapport, skal ved udtrykket »årsrapport« forstås tilsvarende rapportering.

Stk. 3 De oplysninger, der er omfattet af stk. 1, nr. 3-5, skal være angivet i danske kroner. Er årsrapporten eller en tilsvarende rapportering, jf. stk. 2, udarbejdet i fremmed valuta, skal omregning af de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte beløbsstørrelser til danske kroner, ske ud fra årsrapporten eller den tilsvarende rapportering med valutakursen på datoen for regnskabsårets afslutning.

Stk. 4 Indsendelse af instituttets eller afdelingens vedtægter kan undlades, når SKAT en gang har modtaget den pågældende vedtægt. I så fald skal vedtægten kun indsendes, hvis der efterfølgende er gennemført ændring af vedtægten.