Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 02. oktober 2019

I medfør af § 85 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning
§ 1

Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for modtagere af følgende ydelser:

  • 1) Arbejdsløshedsdagpenge.

  • 2) Feriedagpenge.

  • 3) Dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

  • 4) Efterløn, herunder efterløn til personer, som ikke er medlemmer af en dansk a-kasse, jf. § 74 o i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Beregning af bidragets størrelse
§ 2

A-kassen beregner bidraget med den procentsats, der er nævnt i § 85 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., på grundlag af ydelsen til medlemmet efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt medlemmets eget ATP-bidrag efter lovens § 85 c. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Indberetning af bidrag
§ 3

Ved indberetningen af en ydelse, der er nævnt i § 1, til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal a-kassen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt ydelsesmodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under de i § 4, stk. 1, nævnte SE-numre.

Stk. 2 A-kassen skal oplyse medlemmet om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag
§ 4

Bidrag til den obligatoriske pensionsordning af de enkelte ydelser indbetales kvartalsvis af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på grundlag af indberetningerne til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, efter § 3. Opgørelsen sker på særskilte SE-numre for følgende:

  • 1) Arbejdsløshedsdagpenge og dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

  • 2) Feriedagpenge.

  • 3) Efterløn.

Stk. 2 Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Bidraget overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest den 7. i forfaldsmåneden.

Regulering
§ 5

Regulerer a-kassen en ydelse, der er nævnt i § 1, skal a-kassen regulere bidraget til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen.

Tilbagebetaling af bidrag
§ 6

Hvis en ydelsesmodtager skal betale en ydelse, der er nævnt i § 1, tilbage til a-kassen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konto i Statens KoncernBetalinger (SKB) på baggrund af a-kassernes indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 85 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., for det år, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.