14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 02. oktober 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v.

I medfør af § 85 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 11. oktober 2018, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning
Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for modtagere af følgende ydelser:

  • 1) Arbejdsløshedsdagpenge.

  • 2) Feriedagpenge.

  • 3) Dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

  • 4) Efterløn, herunder efterløn til personer, som ikke er medlemmer af en dansk a-kasse, jf. § 74 o i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§2 Beregning af bidragets størrelse
A-kassen beregner bidraget med den procentsats, der er nævnt i § 85 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., på grundlag af ydelsen til medlemmet efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt medlemmets eget ATP-bidrag efter lovens § 85 c. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§3 Indberetning af bidrag
Ved indberetningen af en ydelse, der er nævnt i § 1, til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal a-kassen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt ydelsesmodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under de i § 4, stk. 1, nævnte SE-numre.

Stk. 2 A-kassen skal oplyse medlemmet om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

§4 Indbetaling af bidrag
Bidrag til den obligatoriske pensionsordning af de enkelte ydelser indbetales kvartalsvis af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på grundlag af indberetningerne til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, efter § 3. Opgørelsen sker på særskilte SE-numre for følgende:

  • 1) Arbejdsløshedsdagpenge og dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

  • 2) Feriedagpenge.

  • 3) Efterløn.

Stk. 2 Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Bidraget overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest den 7. i forfaldsmåneden.

§5 Regulering
Regulerer a-kassen en ydelse, der er nævnt i § 1, skal a-kassen regulere bidraget til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen.

§6 Tilbagebetaling af bidrag
Hvis en ydelsesmodtager skal betale en ydelse, der er nævnt i § 1, tilbage til a-kassen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konto i Statens KoncernBetalinger (SKB) på baggrund af a-kassernes indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 85 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., for det år, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

profile photo
Profilside