Bekendtgørelse om grundlister

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om grundlister er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 809 af 05. december 1990,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1212 af 30. december 1993, bekendtgørelse nr. 681 af 10. juli 2000, bekendtgørelse nr. 152 af 20. februar 2007 og bekendtgørelse nr. 763 af 14. juni 2017

I medfør af § 72 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Udtagelse af personer til grundlisten sker efter reglerne i retsplejelovens kapitel 6 og 7, der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse, og efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2

Medlemmer i og formand for et grundlisteudvalg, jf. retsplejelovens § 72, udpeges efter reglerne om valg til udvalg m.v. i lov om kommunernes styrelse.

§ 3

Til grundlisten udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere. Antallet af indbyggere opgøres efter det tabelværk om befolkningen i kommunerne, som Danmarks Statistik senest har offentliggjort forud for udtagelsen.

Stk. 2 Præsidenten for vedkommende landsret pålægger grundlisteudvalget at udtage et yderligere antal personer til grundlisten, såfremt det forventes, at flere end 8 ud af 10 personer på en efter stk. 1 udtaget grundliste vil blive udtrukket til nævninge- og domsmandslister.

§ 4

Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal tilstræbes en repræsentation af aldersgrupperne 18-30 år, 31-50 år og 51-80 år, af mænd og kvinder, og af indvandrere og efterkommere svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Stk. 2 Et medlem af grundlisteudvalget kan kræve, at udtagelsen foretages efter reglerne om valg til udvalg m.v. i lov om kommunernes styrelse.

§ 5

De personer, der er udtaget af grundlisteudvalget, opføres af kommunen på en liste, der udfærdiges i 2 eksemplarer. Listen skal indeholde oplysning om fulde navn, personnummer, stillingsbetegnelse og postadresse, herunder postnummer. Listen skal endvidere indeholde oplysning om ansættelsessted for personer, der er ansat i staten.

Stk. 2 Det ene eksemplar af listen underskrives af samtlige medlemmer af grundlisteudvalget.

Stk. 3 De 2 eksemplarer af listen sendes til præsidenten for vedkommende landsret inden 1. april.

§ 5a

Grundlisteudvalget skal ved fremsendelsen af listen over de personer, der er udtaget af grundlisteudvalget, skriftligt over for præsidenten for vedkommende landsret redegøre for, hvordan grundlisteudvalget har søgt at sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som nævninger eller domsmænd, jf. retsplejelovens §§ 68 og 69, og at kravene i § 4, stk. 1, er opfyldt.

§ 6

Udtagelsen finder sted hvert 4. år senest i begyndelsen af marts, første gang i 1991 for perioden 1. januar 1992 til 31. december 1995.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 42 af 13. februar 1979 om udtagelse til nævninge- og domsmandsgrundlisten og cirkulære nr. 46 af 10. marts 1980 om grundlister og nævninge- og domsmandslister ophæves.