Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 727 af 30. maj 2022

I medfør af § 152 a, stk. 3, og § 154, stk. 1, og § 154, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022, som ændret ved lov nr. 478 af 26. april 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud
§ 1

Ansøgning om generelt eller generelt klausuleret tilskud til et lægemiddel, der indgives til Lægemiddelstyrelsen af den, der bringer lægemidlet på markedet i Danmark, jf. sundhedslovens § 152, stk.1, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Lægemidlets

  • a) navn,

  • b) aktive indholdsstoffer,

  • c) lægemiddelform,

  • d) styrke,

  • e) godkendte indikationer,

  • f) ATC-gruppe,

  • g) dosering,

  • h) udleveringsgruppe,

  • i) pakningsstørrelse og

  • j) forbrugerpris ekskl. recepturgebyr.

 • 2) Forventet dato for markedsføring af lægemidlet.

 • 3) Markedsføringstilladelsens nummer og dato.

 • 4) Navn og adresse på den der bringer lægemidlet på markedet i Danmark.

 • 5) Hvis der ansøges om generelt klausuleret tilskud, skal et forslag til klausul anføres.

 • 6) Hvis der ønskes foretræde for Medicintilskudsnævnet, skal oplysning herom anføres.

Stk. 2 Ansøgning skal ske på et særligt skema, der ligger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller på www.dkmanet.dk. Sammen med ansøgningen indsendes:

 • 1) Markedsføringstilladelse.

 • 2) Produktresume.

 • 3) Farmakologisk og klinisk dokumentation.

 • 4) Oplysning om det forventede forbrug af lægemidlet de første 5 år efter markedsføringen fordelt på køn og alder.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 2, nr. 2-4, gælder ikke for ansøgning vedrørende ny lægemiddelform til et allerede tilskudsberettiget lægemiddel, forudsat der er tale om samme administrationsvej.

Stk. 4 Sammen med ansøgningen kan der indsendes en sundhedsøkonomisk analyse.

§ 2

Ansøgning om generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling til et lægemiddel, jf. sundhedslovens § 152a, stk. 1, kan indgives til Lægemiddelstyrelsen i ansøgningsperioden 1. juni 2022 – 31. maj 2024. Ansøgningen skal ud over de oplysninger, der er nævnt i § 1, stk. 1, indeholde

 • 1) virksomhedens forslag til antallet af personer, der må forventes at være omfattet af virksomhedens forslag til klausul, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, fordelt på årene 2022/23, 2023/2024, 2024/25 og 2025/26, hvor relevant, samt

 • 2) oplysning om virksomheden er i stand til at imødekomme den forventede efterspørgsel på lægemidlet i forsøgsperioden.

Stk. 2 Ansøgning skal ske på et særligt skema, der ligger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Sammen med ansøgningen indsendes ud over materialet nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, dokumentation for størrelsen af virksomhedens forslag til antal af personer efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Sammen med ansøgningen kan der indsendes en sundhedsøkonomisk analyse.

Enkelttilskud
§ 3

Ansøgning om enkelttilskud i medfør af sundhedslovens § 145, der indgives til Lægemiddelstyrelsen af den behandlende læge eller tandlæge i henhold til sundhedslovens § 153, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Patientens navn, adresse og CPR-nr.

 • 2) Lægens eller tandlægens navn og autorisationsID samt ydernummer eller sygehusafdelingskode.

 • 3) Lægemiddel eller aktivt indholdsstof.

 • 4) Lægemiddelform eller administrationsvej.

 • 5) Diagnose og begrundelse for ansøgningen.

Terminaltilskud
§ 4

Ansøgning om terminaltilskud i medfør af sundhedslovens § 148, der indgives til Lægemiddelstyrelsen af den behandlende læge i henhold til sundhedslovens § 153, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Patientens navn, adresse og CPR-nr.

 • 2) Lægens navn og autorisationsID samt ydernummer eller sygehusafdelingskode.

 • 3) Diagnose.

 • 4) En erklæring om, at patienten kun kan forventes at leve i kort tid (få uger eller få måneder), og at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

 • 5) Den dato, hvor lægen erklærer patienten for døende.

Stk. 2 I tilfælde, hvor patienten er død på ansøgningstidspunktet, skal lægen erklære, at patienten er afgået ved døden.

Forhøjet tilskud
§ 5

Ansøgning om forhøjet tilskud i medfør af sundhedslovens § 151, der indgives til Lægemiddelstyrelsen af den behandlende læge i henhold til sundhedslovens § 153, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Patientens navn, adresse og CPR-nr.

 • 2) Lægens navn og autorisationsID samt ydernummer eller sygehusafdelingskode.

 • 3) Lægemidlets navn.

 • 4) Lægemiddelform og styrke.

 • 5) Lægemidlets varenummer eller pakningsstørrelse.

 • 6) Diagnose og begrundelse for ansøgningen.

Digital ansøgning
§ 6

Ansøgning om tilskud efter §§ 3-5 indgives digitalt til Lægemiddelstyrelsen af den behandlende læge via det i sundhedslovens § 157 beskrevne register, jf. dog § 7.

Stk. 2 Al efterfølgende korrespondance i sager om ansøgning om individuelle tilskud i henhold til §§ 2-4 skal ske digitalt via det i sundhedslovens § 157 beskrevne register, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 4 For tandlæger, der ansøger Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud, jf. § 2, er der ikke krav om, at ansøgninger skal indgives digitalt, jf. stk. 1, eller at efterfølgende korrespondance, jf. stk. 2, sker digitalt.

§ 7

Det er ikke et krav, at ansøgningen indgives digitalt, når en læge i et andet EU/EØS-land som følge af gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser mv. søger Lægemiddelstyrelsen om individuelle tilskud til patienten.

§ 8

Lægemiddelstyrelsens afgørelser om individuelle tilskud sendes til den læge eller tandlæge, der har indsendt ansøgningen.

Stk. 2 Imødekommes ansøgningen, meddeler Lægemiddelstyrelsen endvidere dette til den borger, som ansøgningen og tilskuddet vedrører.

Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1745 af 18. december 2018 om ansøgning om medicintilskud ophæves.