14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SU-loven § 24

Lov om statens uddannelsesstøtte paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af su-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Laveste fribeløb udgør

 • 1) 13.178 kr. (2022-niveau) for uddannelsessøgende, der modtager SU uden for klippekortet, og

 • 2) 17.876 kr. (2022-niveau) for uddannelsessøgende, der modtager SU inden for klippekortet.

•••

Stk. 2 Mellemste fribeløb udgør 18.278 kr. (2013-niveau) for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende har

 • 1) valgt stipendium og studielån fra,

 • 2) været indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har haft orlov fra uddannelsen, jf. dog stk. 3, nr. 6,

 • 3) været indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke har været studieaktiv, jf. dog stk. 3, nr. 6, eller

 • 4) været i praktik eller konkret lønnede projektorienterede forløb i udlandet, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, jf. dog stk. 3, nr. 4 og 6.

•••

Stk. 3 Højeste fribeløb udgør 35.180 kr. (2013-niveau) for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende

 • 1) ikke gennemgår en uddannelse i Danmark eller i udlandet, der giver ret til uddannelsesstøtte efter afsnit I,

 • 2) ikke opfylder aldersbetingelsen for at få uddannelsesstøtte, jf. § 2 a, stk. 1,

 • 3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er dansk statsborger eller i støttemæssig henseende ligestillet med danske statsborgere, jf. § 2 b, stk. 1, og regler fastsat i medfør af § 2 b, stk. 2,

 • 4) ved politiets grunduddannelse gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller har lønnet orlov fra uddannelsen,

 • 5) i perioder, der i øvrigt giver ret til uddannelsesstøtte, får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, jf. § 2, stk. 1, nr. 3,

 • 6) ikke kan få stipendium og studielån, fordi støttetiden, jf. § 17, er brugt, og ikke får udbetalt slutlån,

 • 7) ikke kan få stipendium til en ny ungdomsuddannelse, jf. regler fastsat i medfør af § 13, stk. 2, nr. 2, litra a

 • 8) ikke kan få stipendium og studielån som følge af bestemmelserne i § 2 d, stk. 1 og 2, eller

 • 9) ikke kan få stipendium eller slutlån som følge af bestemmelserne i § 2 e, stk. 1, og § 2 f.

•••

Stk. 4 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes med 2.203 kr. (2013-niveau) pr. måned for hvert af den uddannelsessøgendes børn, der er under 18 år.

•••

Stk. 5 Fribeløbet og beløbene i stk. 4 og 10 reguleres en gang årligt efter bestemmelsen i § 12.

•••

Stk. 6 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes, hvis en uddannelsessøgende i et støtteår gennemgår ph.d.-studiet og får SU-ph.d.-stipendium efter afsnit II, med:

 • 1) Beløb, den uddannelsessøgende får i SU-ph.d.-stipendium.

 • 2) Beløb, den uddannelsessøgende får i supplerende ph.d.-stipendium i forbindelse med rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, jf. § 52, og beløb, stipendiegiver afholder til rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, når de er indkomstskattepligtige i støtteåret for den uddannelsessøgende, jf. § 52.

•••

Stk. 7 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet kan efter ansøgning forhøjes med det beløb, en uddannelsessøgende får som:

 • 1) Legater eller lignende, der gives med uddannelsesformål for øje, hvis sådanne beløb indgår i egenindkomsten.

 • 2) Udbetalinger i henhold til lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar, hvis sådanne beløb indgår i egenindkomsten. Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes dog ikke for uddannelsessøgende, som modtager tillæg efter § 7, stk. 3.

•••

Stk. 8 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet kan for uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelse efter ansøgning forhøjes med den indtægt, som den uddannelsessøgende modtager ved udførelse af særlige politiopgaver.

•••

Stk. 9 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Indgår følgende særlige indtægter i egenindkomsten, forhøjes fribeløbet med disse indtægter efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 23, stk. 3, nr. 4:

 • 1) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet samt de hertil knyttede missionsforberedelses- og afviklingsperioder.

 • 2) Særlig godtgørelse og bonus, der udbetales eller frigøres i henhold til kontrakten.

 • 3) Feriegodtgørelse af de indtægter, der er nævnt i nr. 1 og 2.

•••

Stk. 10 Fribeløbet er 3.037 kr. (2013-niveau) pr. måned for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende har modtaget tillæg efter § 7, stk. 3.

•••

Stk. 11 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om forhøjelse af fribeløbet efter stk. 7. SU-bekendtgørelsen

•••
§ 24, stk. 12, ophæves den 1. januar 2024, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 834 af 14. juni 2022.

Stk. 12 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet for støtteårene 2020-2022 kan for uddannelsessøgende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskabet i forhold til covid-19, efter ansøgning forhøjes med den indtægt, som den uddannelsessøgende modtager herfor.

•••
profile photo
Profilside