SU-loven § 24

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 13. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1574 af 12. december 2023

§ 24

Laveste fribeløb udgør

 • 1) 13.178 kr. (2022-niveau) for uddannelsessøgende, der modtager SU uden for klippekortet, og

 • 2) 17.876 kr. (2022-niveau) for uddannelsessøgende, der modtager SU inden for klippekortet.

Stk. 2 Mellemste fribeløb udgør 18.278 kr. (2013-niveau) for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende har

 • 1) valgt stipendium og studielån fra,

 • 2) været indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men har haft orlov fra uddannelsen, jf. dog stk. 3, nr. 6,

 • 3) været indskrevet ved en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke har været studieaktiv, jf. dog stk. 3, nr. 6, eller

 • 4) været i praktik eller konkret lønnede projektorienterede forløb i udlandet, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, jf. dog stk. 3, nr. 4 og 6.

Stk. 3 Højeste fribeløb udgør 35.180 kr. (2013-niveau) for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende

 • 1) ikke gennemgår en uddannelse i Danmark eller i udlandet, der giver ret til uddannelsesstøtte efter afsnit I,

 • 2) ikke opfylder aldersbetingelsen for at få uddannelsesstøtte, jf. § 2 a, stk. 1,

 • 3) gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, men ikke er dansk statsborger eller i støttemæssig henseende ligestillet med danske statsborgere, jf. § 2 b, stk. 1, og regler fastsat i medfør af § 2 b, stk. 2,

 • 4) ved politiets grunduddannelse gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller har lønnet orlov fra uddannelsen,

 • 5) i perioder, der i øvrigt giver ret til uddannelsesstøtte, får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, jf. § 2, stk. 1, nr. 3,

 • 6) ikke kan få stipendium og studielån, fordi støttetiden, jf. § 17, er brugt, og ikke får udbetalt slutlån,

 • 7) ikke kan få stipendium til en ny ungdomsuddannelse, jf. regler fastsat i medfør af § 13, stk. 2, nr. 2, litra a

 • 8) ikke kan få stipendium og studielån som følge af bestemmelserne i § 2 d, stk. 1 og 2, eller

 • 9) ikke kan få stipendium eller slutlån som følge af bestemmelserne i § 2 e, stk. 1, og § 2 f.

Stk. 4 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes med 2.203 kr. (2013-niveau) pr. måned for hvert af den uddannelsessøgendes børn, der er under 18 år.

Stk. 5 Fribeløbet og beløbene i stk. 4 og 10 reguleres en gang årligt efter bestemmelsen i § 12.

Stk. 6 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes, hvis en uddannelsessøgende i et støtteår gennemgår ph.d.-studiet og får SU-ph.d.-stipendium efter afsnit II, med:

 • 1) Beløb, den uddannelsessøgende får i SU-ph.d.-stipendium.

 • 2) Beløb, den uddannelsessøgende får i supplerende ph.d.-stipendium i forbindelse med rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, jf. § 52, og beløb, stipendiegiver afholder til rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, når de er indkomstskattepligtige i støtteåret for den uddannelsessøgende, jf. § 52.

Stk. 7 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet kan efter ansøgning forhøjes med det beløb, en uddannelsessøgende får som:

 • 1) Legater eller lignende, der gives med uddannelsesformål for øje, hvis sådanne beløb indgår i egenindkomsten.

 • 2) Udbetalinger i henhold til lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar, hvis sådanne beløb indgår i egenindkomsten. Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes dog ikke for uddannelsessøgende, som modtager tillæg efter § 7, stk. 3.

Stk. 8 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet kan for uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelse efter ansøgning forhøjes med den indtægt, som den uddannelsessøgende modtager ved udførelse af særlige politiopgaver.

Stk. 9 Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet forhøjes for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Indgår følgende særlige indtægter i egenindkomsten, forhøjes fribeløbet med disse indtægter efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 23, stk. 3, nr. 4:

 • 1) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet samt de hertil knyttede missionsforberedelses- og afviklingsperioder.

 • 2) Særlig godtgørelse og bonus, der udbetales eller frigøres i henhold til kontrakten.

 • 3) Feriegodtgørelse af de indtægter, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 10 Fribeløbet er 3.037 kr. (2013-niveau) pr. måned for hver måned i støtteåret eller uddannelsesperioden, hvor den uddannelsessøgende har modtaget tillæg efter § 7, stk. 3.

Stk. 11 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om forhøjelse af fribeløbet efter stk. 7. SU-bekendtgørelsen

Stk. 12 § 24, stk. 12, ophæves den 1. januar 2024, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 834 af 14. juni 2022. Årsfribeløbet eller uddannelsesfribeløbet for støtteårene 2020-2022 kan for uddannelsessøgende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskabet i forhold til covid-19, efter ansøgning forhøjes med den indtægt, som den uddannelsessøgende modtager herfor.