SU-loven § 2

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 13. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1574 af 12. december 2023

§ 2

Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de

  • 1) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der er godkendt til uddannelsesstøtte, jf. kapitel 2,

  • 2) er studieaktive,

  • 3) ikke modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendier efter afsnit II,

  • 4) opfylder betingelserne i §§ 2 a og 2 b og, hvis de søger uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet, tillige § 2 c 

  • 5) ikke bevidst har unddraget sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse, jf. § 2 d, og

  • 6) ikke har mistet retten til uddannelsesstøtte efter §§ 2 e og 2 f.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-3. SU-bekendtgørelsen