SU-loven § 2b

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017,
som ændret ved lov nr. 1565 af 19. december 2017, lov nr. 1569 af 18. december 2018, lov nr. 464 af 29. april 2019, lov nr. 328 af 31. marts 2020, lov nr. 575 af 05. maj 2020, lov nr. 672 af 26. maj 2020, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 293 af 27. februar 2021, lov nr. 2400 af 14. december 2021, lov nr. 481 af 26. april 2022, lov nr. 834 af 14. juni 2022 og lov nr. 893 af 21. juni 2022

§ 2b

Uddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark gives til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i §§ 2 og 2 a og

  • 1) er danske statsborgere,

  • 2) er EU- eller EØS-statsborgere og efter EU-retten kan betragtes som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark,

  • 3) er EU- eller EØS-statsborgere og umiddelbart før ansøgningstidspunktet har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 5 år,

  • 4) er udenlandske statsborgere og i familie med en EU- eller EØS-statsborger som nævnt under nr. 2 og 3 eller

  • 5) er udenlandske statsborgere og har tilhørsforhold til Danmark.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 2-5. SU-bekendtgørelsen