SU-loven § 2e

Denne konsoliderede version af sU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens uddannelsesstøtte

Lov nr. 448 af 14. juni 1995, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017,
som ændret ved lov nr. 1565 af 19. december 2017, lov nr. 1569 af 18. december 2018, lov nr. 464 af 29. april 2019, lov nr. 328 af 31. marts 2020, lov nr. 575 af 05. maj 2020, lov nr. 672 af 26. maj 2020, lov nr. 1223 af 21. august 2020, lov nr. 293 af 27. februar 2021, lov nr. 2400 af 14. december 2021, lov nr. 481 af 26. april 2022, lov nr. 834 af 14. juni 2022 og lov nr. 893 af 21. juni 2022

§ 2e

Retten til uddannelsesstøtte ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af en uddannelsessøgendes pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den uddannelsessøgende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Udbetaling af uddannelsesstøtte ophører fra den måned, der følger efter måneden, hvor den uddannelsessøgende har fået inddraget sit pas.

Stk. 2 Omgøres en afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., eller ophæves den under en efterfølgende domstolsprøvelse, efterbetales den del af uddannelsesstøtten, der ikke er udbetalt under ophøret, jf. stk. 1, såfremt de øvrige støttebetingelser var opfyldt i perioden.

Stk. 3 Er uddannelsesstøtte ophørt efter stk. 1, er det en betingelse for fornyet udbetaling af uddannelsesstøtte, at den uddannelsessøgende har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark ved fremmøde hos politiet.