Sambeskatningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af sambeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 1299 af 09. november 2018

I medfør af § 31 B, stk. 1, i selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 29245 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Skatteret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Anvendelsesområdet m.v.
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på selskaber m.v., der indgår i en national eller international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens §§ 31 og 31 A.

Stk. 2 Faste ejendomme og faste driftssteder sidestilles med selskaber m.v., således at bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse på faste ejendomme og faste driftssteder, i det omfang bekendtgørelsen er anvendelig herpå.

§ 2

Medmindre andet fremgår af §§ 3-16, påhviler det administrationsselskabet at indgive meddelelser, oplysninger m.v. efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Meddelelser, oplysninger m.v. efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser, jf. dog § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4.

Kapitel 2 National sambeskatning
§ 3

Der skal indgives meddelelse om, hvilket selskab m.v. der er administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6.

Stk. 2 Meddelelse efter stk. 1 skal indgives senest 1 måned efter udpegningen af administrationsselskabet.

§ 4

Hvis der udpeges et nyt administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6, skal det nye administrationsselskab indgive meddelelse om udpegningen og datoen for dets indtræden.

Stk. 2 Meddelelse efter stk. 1 skal indgives senest 1 måned efter udpegningen af det nye administrationsselskab.

§ 5

Indtræder et selskab m.v. i en sambeskatning, skal der indgives meddelelse om datoen for selskabets m.v. indtræden. Der skal endvidere indgives meddelelse om den indkomstperiode, der skal indgå i sambeskatningen. Herudover skal der indgives meddelelse om årsagen til, at et selskab indtræder i sambeskatningen.

Stk. 2 Udtræder et selskab m.v. af en sambeskatning, skal der indgives meddelelse om datoen for selskabets m.v. udtræden. Der skal endvidere indgives meddelelse om den indkomstperiode, der skal indgå i sambeskatningen. Herudover skal der indgives meddelelse om årsagen til, at selskabet m.v. udtræder af sambeskatningen.

Stk. 3 Meddelelser m.v. efter stk. 1 og 2 skal indgives senest 1 måned efter selskabets m.v. indtræden henholdsvis udtræden.

§ 6

For hvert indkomstår skal der afgives en redegørelse for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, samt ændringer heri, herunder en redegørelse for hvilke selskaber m.v., der indgår i sambeskatningen henholdsvis ikke indgår i sambeskatningen, samt baggrunden herfor.

Stk. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem de selskaber m.v., der indgår i koncernregnskabet, og de selskaber m.v., der indgår i sambeskatningen, skal baggrunden herfor tillige oplyses.

Stk. 3 I det omfang oplysningerne efter stk. 1 og 2 fremgår af en årsrapport modtaget i Erhvervsstyrelsen, kan selskabet m.v. undlade at indsende oplysningerne.

Stk. 4 Oplysninger m.v. efter stk. 1 og 2 skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysningsskemaet.

§ 7

Administrationsselskabet skal for hvert indkomstår give oplysning om

  • 1) skattepligtig indkomst før fremførsel og fordeling af underskud for hvert af de sambeskattede selskaber m.v.,

  • 2) den samlede anvendelse af underskud fra tidligere år og

  • 3) det resterende underskud ultimo for hvert af de sambeskattede selskaber m.v.

Stk. 2 Administrationsselskabet skal efter anmodning fra Skatteforvaltningen indsende en specifikation af den andel af fremførselsberettigede underskud, som hvert enkelt selskab m.v. i sambeskatningen har anvendt samt specifikation af skattepligtig indkomst efter underskudsfremførsel m.m. for hvert enkelt selskab i sambeskatningen. Det er ikke et krav, at indsendelse af specifikationer efter anmodning fra Skatteforvaltningen efter 1. pkt. sker digitalt.

Stk. 3 Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven skal indgive oplysning om fordeling af overskud og underskud mellem de sambeskattede selskaber m.v., herunder oplysning om fremførselsberettigede underskud for det enkelte selskab m.v.

Stk. 4 Hvis selskabet m.v. har valgt at se bort fra underskud, skal der tillige for hvert selskab m.v. indgives oplysning herom, herunder indgives oplysning om efter hvilken bestemmelse, der bortses fra underskuddet, samt indgives en opgørelse af det beløb, der er set bort fra, og som fremføres efter selskabsskattelovens § 12.

Stk. 5 Oplysninger m.v. efter stk. 1-4 skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysningsskemaet.

Kapitel 3 International sambeskatning
§ 8

§§ 3-7 finder tilsvarende anvendelse ved international sambeskatning med de ændringer, der følger af selskabsskattelovens § 31 A.

§ 9

Udenlandske selskaber m.v. skal ved omregning af årets resultat fra fremmed valuta til danske kroner ved påbegyndelse af international sambeskatning anvende stk. 2.

Stk. 2 Regnskaber for udenlandske selskaber m.v., der er aflagt i fremmed valuta, kan alene omregnes til danske kroner efter danske regler, herunder skattekontrollovens §§ 29-35. Anvendes omregning efter skattekontrollovens §§ 29-35, anses meddelelse om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og om, hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet uanset skattekontrollovens § 29, stk. 4, for rettidig, hvis meddelelsen indgives senest samtidig med, at valget af international sambeskatning foretages.

§ 10

Administrationsselskabet i en international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, skal drage omsorg for, at bogføringen m.v. vedrørende de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, tilrettelægges således, at resultatopgørelse og balance kan danne grundlag for ligningen af administrationsselskabet, og at regnskabsmateriale m.v. vedrørende de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, opbevares i overensstemmelse med de her i landet gældende bestemmelser.

Stk. 2 Såfremt et eller flere af regnskaberne for de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, ikke er udarbejdet på en sådan måde, at det kan danne grundlag for ligningen, påhviler det administrationsselskabet, at der vedlægges oplysningsskemaet et særligt bilag, hvorpå resultatopgørelsen i årsregnskaberne for de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, omformes til at udvise et resultat opgjort efter dansk lovgivning.

Stk. 3 Det regnskab, der vedlægges oplysningsskemaet, skal være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Skatteforvaltningen kan kræve et regnskab oversat til dansk.

Stk. 4 På begæring skal regnskabsmateriale, dokumenter m.v., som kan have betydning for ligningen, indsendes til Skatteforvaltningen, ligesom der på begæring skal meddeles oplysninger i øvrigt, som har betydning for ligningen. Det er ikke et krav, at indsendelse af regnskabsmateriale og dokumenter m.v. på begæring efter 1. pkt. sker digitalt.

§ 11

Indtræder et udenlandsk selskab m.v. i international sambeskatning, skal der afgives oplysning om opgørelsen af indgangsværdier efter selskabsskattelovens § 31 A, stk. 7-9, herunder i hvilket omfang de pågældende aktiver er erhvervet fra koncernforbundne selskaber. Oplysningerne skal indgives senest i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysningsskemaet.

§ 12

Genvalg af international sambeskatning skal meddeles i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret efter det sidste indkomstår i bindingsperioden.

§ 13

Hvis administrationsselskabets indkomst i et indkomstår skal forhøjes som følge af ordinær eller fuld genbeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 10 og 11, skal der afgives en redegørelse for grundlaget for beregningen af det beløb, som administrationsselskabets indkomst skal forhøjes med. Redegørelsen skal senest afgives i forbindelse med rettidig indgivelse af oplysningsskemaet for det indkomstår, hvori genbeskatningsbeløbet skal medregnes.

§ 15

Såfremt oplysningerne m.v. som nævnt i §§ 8-14 ikke fremlægges, kan dette anses for, at der ikke er fremlagt tilstrækkelige oplysninger, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 3.

Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 325 af 24. marts 2015 om sambeskatning af selskaber m.v. ophæves.