Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 307 af 30. april 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. oktober 2015,
som ændret ved lov nr. 1721 af 27. december 2018

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 0 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Sport
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Lovens formål
§ 1

Lovens formål er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder.

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om, hvilke idrætsbegivenheder der er omfattet af loven.

Kapitel 2 1 Generel karantæne
§ 2

En person kan, når det er nødvendigt af hensyn til opretholdelse af ro og orden, meddeles generel karantæne, hvis

Stk. 2 I tilfælde, hvor den begrundede mistanke efter stk. 1, nr. 1, vedrører overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1§ 134 b, stk. 1, eller § 291, stk. 2, en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens 25. kapitel, en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer eller lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, kan der dog meddeles generel karantæne, uden at betingelsen i stk. 1, nr. 2, er opfyldt, hvis forholdets grovhed tilsiger det.

Stk. 3 Udenlandske domme og andre afgørelser om strafbare forhold begået i forbindelse med visse idrætsbegivenheder vil kunne inddrages i vurderingen af, om en person kan meddeles generel karantæne efter stk. 1.

Stk. 4 Generel karantæne er et forbud mod at opholde sig ved bestemte idrætsbegivenheder og inden for et område på indtil 500 m fra det sted, hvor idrætsbegivenheden afholdes. Forbuddet gælder fra 6 timer før og indtil 6 timer efter idrætsbegivenheden. Når den klub, som en person, der er meddelt en generel karantæne, er tilhænger af, deltager i bestemte idrætsbegivenheder, som afvikles på udebane, må den pågældende dog ikke opholde sig inden for et område på indtil 3.000 m fra det sted, hvor idrætsbegivenheden afholdes, i det i 2. pkt. angivne tidsrum.

Stk. 5 Generel karantæne meddeles for et bestemt tidsrum på indtil 2 år. I alvorligere tilfælde kan en generel karantæne meddeles for et bestemt tidsrum på indtil 4 år.

Stk. 6 Generel karantæne bortfalder, hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for det forhold, der efter stk. 1, nr. 1, ligger til grund for karantænen.

Stk. 7 Der kan optages personfotografi af personer, der meddeles generel karantæne efter stk. 1 og 2. Et personfotografi, der er optaget efter 1. pkt., uden at betingelserne i retsplejelovens kapitel 72 er opfyldt, kan alene anvendes med henblik på håndhævelse af en generel karantæne meddelt efter stk. 1 og skal destrueres ved karantænens udløb, og hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for det forhold, der efter stk. 1, nr. 1, ligger til grund for karantænen.

§ 2a

En generel karantænes varighed, jf. § 2, stk. 5, kan forlænges med op til 6 måneder, når der er begrundet mistanke om overtrædelse af karantænen, jf. § 2, stk. 4. Forlængelsen bortfalder, hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for overtrædelse af karantænen.

Stk. 2 § 3 finder tilsvarende anvendelse ved forlængelse af en karantænes varighed.

§ 3

Generel karantæne efter § 2 meddeles af politidirektøren. Afgørelsen skal være skriftlig og indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 2 En afgørelse om meddelelse af generel karantæne kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for retten har ikke opsættende virkning.

Stk. 3 Anmodning om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos politiet, senest 4 uger efter at afgørelsen om generel karantæne er meddelt den pågældende.

Stk. 4 Politidirektøren indbringer inden 1 uge fra modtagelsen af anmodningen sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80.

Stk. 5 Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 85. Går afgørelsen ud på, at karantænen godkendes, anføres i kendelsen de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne er opfyldt.

Stk. 6 Med hensyn til erstatningskrav finder retsplejelovens § 1018 h anvendelse.

Kapitel 3 1 Autorisation af kontrollører
§ 4

Kontrollører ved bestemte idrætsbegivenheder skal være autoriserede. Autorisation meddeles af politiet og gælder for hele landet.

Stk. 2 Autorisation kan meddeles personer, der

 • 1) er fyldt 18 år,

 • 2) opfylder de krav til uddannelse, som justitsministeren fastsætter, jf. stk. 6,

 • 3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

 • 4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 3 En autorisation kan begrænses eller betinges.

Stk. 4 Politiet kan meddele dispensation fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis ansøgeren i øvrigt har de fornødne kvalifikationer.

Stk. 5 Ved kontrollører forstås personer, der ved bestemte idrætsbegivenheder fører kontrol med tilskuere, herunder adgangskontrol.

Stk. 6 Justitsministeren kan fastsætte regler om autoriserede kontrollørers virksomhed m.v. ved bestemte idrætsbegivenheder, herunder om uddannelse og legitimation.

Stk. 7 Justitsministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der behandler sager om autorisation.

§ 5

En autorisation efter § 4 kan tilbagekaldes for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre, hvis

 • 1) kontrolløren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller af bestemmelser i loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven eller

 • 2) der i øvrigt er særlig grund til at antage, at kontrolløren ikke vil varetage sit hverv på forsvarlig måde.

Kapitel 4 1 Behandling af oplysninger
§ 6

Politiet kan til autoriserede kontrollører videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt generel karantæne efter § 2, hvis videregivelsen er nødvendig for at håndhæve karantæner.

Stk. 2 Autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger modtaget i medfør af stk. 1, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve karantæner.

Stk. 3 Autoriserede kontrollører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget i medfør af stk. 1. Straffelovens §§ 152 og 152 c-­152 f finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Justitsministeren kan fastsætte regler om politiets videregivelse af oplysninger i medfør af stk. 1. Endvidere kan justitsministeren fastsætte regler om autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget i medfør af stk. 1.

§ 6a

Justitsministeren kan fastsætte regler om, at autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger om, hvilke personer der er meddelt privat karantæne, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve sådanne karantæner. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om behandlingen af sådanne oplysninger, herunder at oplysningerne skal anses for fortrolige, og at straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5 1 Sikkerhedsmæssig indretning og afvikling af bestemte idrætsbegivenheder
§ 7

Politiet kan meddele påbud om den sikkerhedsmæssige indretning af steder, hvor der afholdes bestemte idrætsbegivenheder, hvis der foreligger en særlig risiko for uroligheder forårsaget af tilskuere eller andre. Politiet kan fastsætte en frist for gennemførelse af påbuddet.

Stk. 2 Efterkommes et påbud efter stk. 1 ikke inden for den fastsatte frist, kan politiet meddele forbud mod, at der afholdes bestemte idrætsbegivenheder på stedet, indtil den påbudte sikkerhedsmæssige indretning er gennemført.

§ 8

Justitsministeren kan fastsætte regler om, at steder, hvor der afholdes bestemte idrætsbegivenheder, skal godkendes af politiet. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om politiets godkendelse af sådanne steder og om indretning og sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af tilskuere og andre tilstedeværende.

§ 8a

Politiet kan meddele påbud om den sikkerhedsmæssige afvikling af bestemte idrætsbegivenheder, hvis der foreligger en særlig risiko for uroligheder forårsaget af tilskuere eller andre. Politiet kan fastsætte en frist for gennemførelse af påbuddet.

§ 8b

Politiet kan meddele påbud om, at afviklingstidspunktet for bestemte idrætsbegivenheder flyttes, hvis det er nødvendigt for at beskytte væsentlige samfundsmæssige interesser, herunder enkeltpersoners sikkerhed.

Stk. 2 Påbud om flytning af afviklingstidspunkt meddeles af politidirektøren efter forudgående forelæggelse for Rigspolitiet. Påbuddet skal være skriftligt og indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Et påbud kan af den, påbuddet er meddelt, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for retten har ikke opsættende virkning.

Stk. 4 Anmodning om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos politiet, senest 4 uger efter at afgørelsen om påbud er meddelt den pågældende.

Stk. 5 Politidirektøren indbringer inden 1 uge fra modtagelsen af anmodningen sagen for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80.

Stk. 6 Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan kæres til landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 85. Går afgørelsen ud på, at påbuddet godkendes, anføres i kendelsen de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne er opfyldt.

Stk. 7 Med hensyn til erstatningskrav finder retsplejelovens § 1018 h anvendelse.

§ 8c

Politiet kan for idrætsbegivenheder, hvor der foreligger en forhøjet risiko for uroligheder forårsaget af tilskuere eller andre, meddele påbud om, at der skal udarbejdes en særskilt beredskabsplan for den sikkerhedsmæssige indretning af stedet, hvor idrætsbegivenheden afholdes, og for den sikkerhedsmæssige afvikling af idrætsbegivenheden. Beredskabsplanen skal godkendes af politiet, der tillige kan fastsætte en frist for efterkommelse af påbuddet.

Stk. 2 Efterkommes et påbud efter stk. 1 ikke inden for den fastsatte frist, kan politiet meddele forbud mod, at der afholdes bestemte idrætsbegivenheder på stedet, indtil den påbudte særskilte beredskabsplan er godkendt af politiet.

Kapitel 6 1 Straffebestemmelser
§ 9

Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder en generel karantæne meddelt efter § 2,

 • 2) beskæftiger kontrollører, som ikke har autorisation efter § 4,

 • 3) overtræder et forbud meddelt efter § 7 eller § 8 c eller

 • 4) ikke efterkommer et påbud meddelt efter §§ 8 a eller 8 b.

Stk. 2 Under særligt skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3 Forsøg på overtrædelser omfattet af stk. 1, nr. 1, er strafbart.

Stk. 4 I regler udstedt i medfør af denne lov kan det fastsættes, at overtrædelse af reglerne straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 11

Politiet kan meddele dispensation fra kravet i § 4, stk. 2, nr. 2, om uddannelse indtil den 1. juli 2009. Ved meddelelse af dispensation fastsættes en frist for gennemførelse af uddannelsen.

§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.