Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 9

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 307 af 30. april 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. oktober 2015,
som ændret ved lov nr. 1721 af 27. december 2018 og lov nr. 742 af 13. juni 2023

§ 9

Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder en generel karantæne meddelt efter § 2,

  • 2) beskæftiger kontrollører, som ikke har autorisation efter § 4,

  • 3) overtræder et forbud meddelt efter § 7 eller § 8 c eller

  • 4) ikke efterkommer et påbud meddelt efter §§ 8 a, 8 b, 8 d eller 8 e.

Stk. 2 Under særligt skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3 Forsøg på overtrædelser omfattet af stk. 1, nr. 1, er strafbart.

Stk. 4 I regler udstedt i medfør af denne lov kan det fastsættes, at overtrædelse af reglerne straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.