14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Eliteidrætsloven

Lov om eliteidræt

Denne konsoliderede version af eliteidrætsloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1155 af 25. september 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Eliteidrætsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. august 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Team Danmark er en offentlig selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved

 • 1) at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,

 • 2) at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten,

 • 3) at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,

 • 4) at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,

 • 5) at varetage talentrekruttering og -udvikling,

 • 6) at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,

 • 7) at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,

 • 8) at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,

 • 9) at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,

 • 10) at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund,

 • 11) at samarbejde med de kommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter, og

 • 12) at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser.

Stk. 2 Team Danmark er forpligtet til at føre tilsyn med, at de regler og retningslinjer, der gælder for Team Danmark, og som Team Danmark fastsætter, bliver overholdt, og at arbejdet i de specialforbund og lignende partnere, som Team Danmark samarbejder med, foregår i overensstemmelse med Team Danmarks etiske og sociale grundlag.

Stk. 3 Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som kan behandle indberetninger fra atleter, trænere og andre, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med.

§2 Team Danmark ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, og 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund, heraf 1 medlem med særlig indsigt i eliteatleters forhold efter indstilling fra Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks Aktivkomité. Medlemmer af Team Danmarks bestyrelse må ikke samtidig være ansat i Danmarks Idrætsforbund eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller være medlem af bestyrelsen i et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 2 Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i idrættens verden og andre relevante områder. Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne skal have særlig indsigt i eliteatleters forhold.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 4 ministerudpegede medlemmer og for 2 af de 4 medlemmer, som udpeges af Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 4 Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de ministerudpegede medlemmer.

Stk. 5 Beskikkelsesperioden for bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget pr. 1. januar 2021, forlænges, således at indeværende beskikkelsesperiode, som udløber henholdsvis den 31. maj 2022 og den 31. maj 2024, i stedet for udløber henholdsvis den 31. december 2022 og den 31. december 2024.

§3 Bestyrelsen træffer afgørelse om fordelingen af Team Danmarks midler. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget og aflægger årligt regnskab og beretning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og det skal heraf fremgå, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

§4 Kulturministeren skal godkende vedtægter for Team Danmark.

§5 Team Danmarks afgørelser om støttetildeling kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§6 Team Danmarks primære finansieringsgrundlag består af den andel, institutionen modtager af overskuddet fra Danske Spil. Team Danmark oppebærer desuden indtægter fra Danmarks Idrætsforbund og fra salg af ydelser, rettigheder, sponsorater m.v.

§7 Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

§8 Loven træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2 Lov nr. 643 af 19. december 1984 om eliteidrættens fremme ophæves.

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside