Bidragsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af bidragsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag

Bekendtgørelse nr. 285 af 20. marts 2019

I medfør af § 21, stk. 2, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018, § 61, stk. 2, nr. 3, i lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold, som ændret ved lov nr. 1711 af 27. december 2018, og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 29. januar 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 134 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Familieret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Familieretshusets og domstolenes behandling af sager om bidrag til børns forsørgelse m.v. efter lov om børns forsørgelse (børnebidrag) og sager om bidrag til forsørgelse af en nuværende eller tidligere ægtefælle, herunder en registreret partner, efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefællebidrag).

Kapitel 2 International kompetence
§ 2

Den internationale kompetence til at behandle sager om børne- og ægtefællebidrag, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er reguleret af de bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen), der efter § 1 i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område gælder her i landet, og af Konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Lugano-konventionen), der efter § 1, stk. 1, i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område gælder her i landet.

Kapitel 3 Begyndelsestidspunkter (ansøgningsfrister m.v.)
§ 3

Børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra den relevante ændring i barnets forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

§ 4

Selvom en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse er indgivet efter udløb af fristen i § 3, fastsættes bidraget fra barnets fødsel, når en sag om faderskabet eller medmoderskabet til barnet er indledt i forbindelse med barnets fødsel, og ansøgningen om fastsættelse af bidrag er indgivet inden 2 måneder efter afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab. Bidraget fastsættes dog først fra afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab, hvis sagen om faderskab eller medmoderskab først afsluttes mere end 2 år efter barnets fødsel.

§ 5

Når en sag om faderskab eller medmoderskab ikke er indledt i forbindelse med barnets fødsel, fastsættes børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fra afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter sagens afslutning.

§ 6

Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra tidspunktet for uddannelsens begyndelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Er uddannelsen påbegyndt inden barnets fyldte 18. år, fastsættes bidraget fra fødselsdagen, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt.

§ 7

Ægtefællebidrag fastsættes fra den relevante ændring i parternes forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

§ 8

Overskrides ansøgningsfristerne i §§ 3-7, fastsættes bidraget fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtog ansøgningen om bidrag.

§ 9

Uanset §§ 3-8 kan bidraget fastsættes fra et tidligere eller senere tidspunkt, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder.

§ 10

Der fastsættes normalt kun bidrag til udgifterne ved fødslen og ved barnets navngivning, herunder ved dåb, og bidrag til moderens underhold før og efter fødslen efter § 19, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, hvis de tidsmæssige betingelser for at fastsætte bidrag til barnet fra fødslen er opfyldt.

§ 11

Der fastsættes normalt kun bidrag til dækning af de ved en abort forvoldte særlige udgifter efter § 19, stk. 2, i lov om børns forsørgelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter aborten.

Kapitel 4 Ændringstidspunkter
§ 12

En ændring af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag har virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen, jf. dog stk. 2-4 og §§ 13 og 14.

Stk. 2 I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter det efter stk. 1 fastsatte:

 • 1) Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af Familieretshuset, domstolene eller en af sagens parter.

 • 2) Bidragsbetalerens indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.

 • 3) Når et bidrag, der tilkommer det offentlige, nedsættes eller bortfalder.

 • 4) Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.

 • 5) Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos bidragsbetaleren.

 • 6) Bidragsbetaleren anses ikke som far eller medmor til barnet efter børneloven.

 • 7) En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.

Stk. 3 Hvis et barn modtager børnepension, der hidrører fra bidragsbetalerens pensionsordning eller lignende, bortfalder eller nedsættes børnebidraget normalt fra det tidspunkt, hvor børnepensionen har virkning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter tidspunktet for børnepensionens udbetaling.

Stk. 4 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan det i afgørelsen fastsættes, at en ændring af et bidrag har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end det efter stk. 1-3 fastsatte.

§ 13

Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse bortfalder senest fra det tidspunkt, hvor uddannelsen afsluttes eller i øvrigt ophører.

§ 14

Hvis Familieretshuset genoptager behandlingen af en afgørelse, og der herefter træffes en ny afgørelse om størrelsen af bidraget, har ændringen af bidraget virkning fra første forfaldsdag efter den nye afgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 I følgende situationer har ændringen af bidraget virkning fra et tidligere tidspunkt end det efter stk. 1 fastsatte:

 • 1) Den genoptagne afgørelse er forkert, fordi en part har givet Familieretshuset urigtige oplysninger eller har undladt at give Familieretshuset relevante oplysninger under sagens behandling.

 • 2) Den genoptagne afgørelse er åbenbart urigtig.

 • 3) Sagsbehandlingen har trukket urimeligt længe ud på grund af Familieretshuset, domstolene eller en af sagens parter.

Stk. 3 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan det i afgørelsen fastsættes, at en ændring af et bidrag har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end det efter stk. 1 og 2 fastsatte.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor domstolene træffer en anden afgørelse end den afgørelse om størrelsen af bidraget, som Familieretshuset har truffet, og som er indbragt for familieretten efter § 39 i lov om Familieretshuset. Stk. 1-3 finder ligeledes tilsvarende anvendelse, hvor der under en ankesag træffes en anden afgørelse om størrelsen af bidraget.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2017 om børne- og ægtefællebidrag ophæves.