14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bidragsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bidragsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 285 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Hvis Familieretshuset genoptager behandlingen af en afgørelse, og der herefter træffes en ny afgørelse om størrelsen af bidraget, har ændringen af bidraget virkning fra første forfaldsdag efter den nye afgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 I følgende situationer har ændringen af bidraget virkning fra et tidligere tidspunkt end det efter stk. 1 fastsatte:

  • 1) Den genoptagne afgørelse er forkert, fordi en part har givet Familieretshuset urigtige oplysninger eller har undladt at give Familieretshuset relevante oplysninger under sagens behandling.

  • 2) Den genoptagne afgørelse er åbenbart urigtig.

  • 3) Sagsbehandlingen har trukket urimeligt længe ud på grund af Familieretshuset, domstolene eller en af sagens parter.

•••

Stk. 3 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan det i afgørelsen fastsættes, at en ændring af et bidrag har virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end det efter stk. 1 og 2 fastsatte.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor domstolene træffer en anden afgørelse end den afgørelse om størrelsen af bidraget, som Familieretshuset har truffet, og som er indbragt for familieretten efter § 39 i lov om Familieretshuset. Stk. 1-3 finder ligeledes tilsvarende anvendelse, hvor der under en ankesag træffes en anden afgørelse om størrelsen af bidraget.

•••
profile photo
Profilside