Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1449 af 17. juni 2021

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 12, stk. 8 og 9, § 7 a, stk. 1, § 67, § 79 b, stk. 1, nr. 1, 5 og 11, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019, som ændret ved lov nr. 590 af 13. maj 2019, lov nr. 61 af 28. januar 2020, lov nr. 808 af 9. juni 2020, lov nr. 1905 af 11. december 2020 og lov nr. 2214 af 29. december 2020, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse.

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastsætter regler om erhververens pligt ved ejerskifte af fast ejendom til at foretage indberetning af oplysninger om visse fyringsanlæg i forbindelse med tinglysning. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg produceret før 1. januar 2003 samt overholdelse af oplysnings- og indberetningspligter m.m. forbundet hermed.

§ 2

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende fyringsanlæg:

 • 1) Antikke brændeovne produceret før 1920.

 • 2) Brændekedler.

 • 3) Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger.

 • 4) Brændekomfurer opbygget på stedet.

 • 5) Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det nødvendiggør en betydelig indsats fra bygningshåndværkere og deraf følgende omkostninger for erhververen.

 • 6) Halmfyr.

 • 7) Kakkelovne.

 • 8) Masseovne.

 • 9) Pillefyr.

 • 10) Åbne pejse.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende ejerskifte:

 • 1) Ejerskifte i forbindelse med hensidden i uskiftet bo.

 • 2) Ejerskifte i forbindelse med salg til ægtefælle eller samlever ved forholdets ophør.

 • 3) Ejerskifte i forbindelse med salg til tinglyst medejer.

 • 4) Ejerskifte i forbindelse med kolonihavehuse eller andelsboliger.

 • 5) Ejerskifte, hvor erhververen er en juridisk person.

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Brændeovn: Et fyringsanlæg med låge eller låger designet til at afgive varme direkte til omgivelserne.

 • 2) Erhververen: En erhverver af fast ejendom.

 • 3) Fagperson: En producent af brændeovne eller pejseindsatse, skorstensfejere, energikonsulenter samt personer og juridiske personer, der er akkrediteret af DANAK til at teste brændeovne og pejseindsatse.

 • 4) Fyringsanlæg: En teknisk indretning med en nominel indfyret effekt på under 1 MW, hvori fast brændsel afbrændes med henblik på anvendelse af den frembragte varme, herunder brændeovne, pejseindsatse, kedler, pillefyr, masseovne, kakkelovne m.v.

 • 5) Juridisk person: En retlig enhed, der kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer, f.eks. aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde og stiftelser.

 • 6) Overensstemmelsesvurdering: En vurdering af overensstemmelse mellem produktoplysninger om brændeovne til fast brændsel på producenternes, producenternes repræsentanters og importørers frit tilgængelige websider og kravene i Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 (brændeovnsforordningen).

 • 7) Pejseindsats: Fyringsanlæg med låge eller låger designet til at blive installeret i en ildstedsåbning.

 • 8) Prøvningsattest: Dokument, hvori det attesteres, at den givne brændeovn eller pejseindsats er i overensstemmelse med gældende emissionskrav fra 1. juni 2008 eller senere.

 • 9) Svanemærkning af fyringsanlægget: Brændeovn, som er godkendt i henhold til det nordiske Svanemærkes kriterier for brændeovne.

 • 10) Åben pejs: Et åbent ildsted, hvor forbrændingen ikke er adskilt fra det rum, hvori pejsen er placeret, og som tager forbrændingsluften gennem pejseåbningen.

Indberetning af oplysninger om brændeovne og pejseindsatse i forbindelse med tinglysning
§ 4

Erhververen skal på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning af overdragelsesdokumentet af ejendommen indberette en af følgende svarmuligheder til Tinglysningsretten:

 • 1) Ejendommen indeholder ikke en eller flere brændeovne eller pejseindsatse.

 • 2) Ejendommen indeholder en eller flere brændeovne eller pejseindsatse, der er produceret før 1. januar 2003.

 • 3) Ejendommen indeholder en eller flere brændeovne eller pejseindsatse, der er produceret 1. januar 2003 eller senere.

 • 4) Ejendommen indeholder en eller flere brændeovne eller pejseindsatse, hvor produktionsåret er ukendt eller endnu ikke er vurderet.

 • 5) Ejerskifte eller fyringsanlæg er undtaget, jf. § 2.

Stk. 2 Indberetning af oplysninger i forbindelse med tinglysning efter stk. 1, skal ske digitalt via www.tinglysning.dk.

Stk. 3 Indeholder ejendommen ikke en eller flere brændeovne eller pejseindsatse, jf. stk. 1, nr. 1, eller er ejerskiftet eller fyringsanlægget undtaget, jf. stk. 1, nr. 5, skal erhververen ikke foretage sig yderligere.

Brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003
§ 5

Erhververen skal senest 12 måneder efter overtagelsesdatoen for ejendommen, udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Ved tinglysning af auktionsskøde skal erhververen senest 12 måneder efter tidspunktet for anmeldelse til tinglysning udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003.

Stk. 3 For erhververen, der foretager tinglysning af overdragelsesdokumentet af ejendommen senere end datoen for overtagelse af ejendommen, vil fristerne efter stk. 1 gælde fra tingslysningstidspunktet.

Stk. 4 Erhververen, der har indberettet efter § 4, stk. 1, nr. 2, skal samtidig med udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse efter stk. 1 eller 2, indberette til Miljøstyrelsen, at udskiftning eller nedlæggelse er sket.

Stk. 5 Indberetningen skal ske digitialt til Miljøstyrelsen.

Brændeovne og pejseindsatse produceret 1. januar 2003 eller senere
§ 6

Erhververen, der har indberettet efter § 4, stk. 1, nr. 3, skal senest 6 måneder efter overtagelsesdatoen for ejendommen, fremsende dokumentation for produktionsåret for den eller disse brændeovne og pejseindsatse til Miljøstyrelsen, jf. dog stk. 3 og § 8.

Stk. 2 Erhververen, der ved tinglysning af auktionsskøde har indberettet efter § 4, stk. 1, nr. 3, skal senest 12 måneder efter tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, fremsende dokumentation for produktionsåret for den eller disse brændeovne og pejseindsatse til Miljøstyrelsen.

Stk. 3 For erhververen, der foretager tinglysning af overdragelsesdokumentet af ejendommen senere end datoen for overtagelse af ejendommen, vil fristerne efter stk. 1 gælde fra tinglysningstidspunktet.

Stk. 4 Dokumentationen til Miljøstyrelsen efter stk. 1 og 2 skal som minimum bestå af et af følgende dokumenter:

 • 1) En underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejer eller anden fagperson med markering af, hvilke kriterier og data der er lagt til grund ved vurderingen.

 • 2) Prøvningsattesten for fyringsanlægget.

 • 3) Dokumentation for svanemærkning af fyringsanlægget.

 • 4) Overensstemmelsesvurdering for fyringsanlægget.

Stk. 5 Dokumentationen skal sendes digitalt til Miljøstyrelsen.

Brændeovne og pejseindsatse, hvor produktionsåret er ukendt eller endnu ikke er vurderet på tidspunktet for indberetning til tinglysning
§ 7

Erhververen, der har indberettet efter § 4, stk. 1, nr. 4, skal senest 6 måneder efter overtagelsesdatoen for ejendommen, ansøge Miljøstyrelsen om at træffe afgørelse om produktionsåret for fyringsanlægget, jf. dog stk. 3 og § 8.

Stk. 2 Erhververen, der ved tinglysning af auktionsskøde har indberettet efter § 4, stk. 1, nr. 4, skal senest 12 måneder efter tidspuntet for anmeldelse til tinglysning, ansøge Miljøstyrelsen om at træffe afgørelse om produktionsåret for fyringsanlægget.

Stk. 3 For erhververen, der foretager tinglysning af overdragelsesdokumentet af ejendommen senere end datoen for overtagelse af ejendommen, vil fristerne efter stk. 1 gælde fra tinglysningstidspunktet.

Stk. 4 Til brug for Miljøstyrelsens vurdering af produktionsåret skal erhververen indsende underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejer eller anden fagperson med markering af, hvilke kriterier og data der er lagt til grund for vurderingen til Miljøstyrelsen.

Stk. 5 Ansøgning og dokumentation skal sendes digitalt til Miljøstyrelsen.

Stk. 6 Træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at en eller flere brændeovne eller pejseindsatse er produceret før 1. januar 2003 og dermed er omfattet af kravet om udskiftning eller nedlæggelse, jf. § 5, skal erhververen udskifte eller nedlægge fyringsanlægget senest 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt erhververen. Miljøstyrelsen meddeler afgørelsen digitalt.

Stk. 7 Erhververen skal samtidig med udskiftning eller nedlæggelse efter stk. 6 digitalt indberette til Miljøstyrelsen, at udskiftningen eller nedlæggelsen er sket.

Stk. 8 Træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at en eller flere brændeovne eller pejseindsatse ikke er omfattet af kravet om udskiftning eller nedlæggelse, skal erhververen ikke foretage sig yderligere.

Stk. 9 Kan Miljøstyrelsen på baggrund af dokumentation indsendt efter § 7, stk. 4, ikke træffe afgørelse om, at de indberettede brændeovne eller pejseindsatse er produceret før 1. januar 2003, vil Miljøstyrelsen undtage disse fra kravet om udskiftning eller nedlæggelse. Miljøstyrelsens afgørelse herom vil blive meddelt digitalt.

Ved indberetning om, at ejendommen indeholder flere brændeovene eller pejseindsatse
§ 8

Har erhververen efter § 4, stk. 1, nr. 2-4, indberettet, at ejendommen indeholder flere brændeovne eller pejseindsatse, og er erhververen som følge heraf omfattet af flere bestemmelser i §§ 5-7, skal erhververen sende én samlet meddelelse til Miljøstyrelsen, der omfatter alle ejendommens brændeovne og pejseindsatser. Meddelelsen skal indeholde:

 • 1) Indberetning efter § 5 af udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse, såfremt de er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2.

 • 2) Dokumentation efter § 6 for produktionsår for de brændeovne og pejseindsatser, såfremt de er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3.

 • 3) Ansøgning efter § 7 om afgørelse om produktionsår for de brændeovne og pejseindsatser, såfremt de er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2 Er der forskel på erhververens frist efter bestemmelserne i §§ 5-7, finder den længste frist anvendelse.

Stk. 3 Meddelsen skal sendes digitalt til Miljøstyrelsen.

Udgifter i forbindelse med erhververens oplysnings- og indberetningspligter m.m.
§ 9

Erhververen skal afholde alle udgifter i forbindelse med opfyldelse af oplysnings- og indberetningspligter efter §§ 4-7, herunder udgifter forbundet med ansøgning og udstedelse af dokumentation til brug for Miljøstyrelsens afgørelse om vurdering af produktionsåret for brændeovne eller pejseindsatse.

Tinglysningsrettens videregivelse af indberettede oplysninger til Miljøstyrelsen
§ 10

Oplysninger, der er indberettet efter denne bekendtgørelse, videregives af Tinglysningsretten til Miljøstyrelsen.

Tilsyn
§ 11

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne fastsat i denne bekendtgørelse.

Administrativ håndhævelse
§ 12

Opfylder erhververen ikke sine oplysnings- og indberetningspligter efter denne bekendtgørelse, sender Miljøstyrelsen en indskærpelse til den pågældende. Indskærpelsen skal indeholde oplysninger om de oplysnings- og indberetningspligter, der ikke er opfyldte. Miljøstyrelsen kan pålægge erhververen ugentlige administrative tvangsbøder på 1.000 kr., hvis erhververen ikke inden for rimelig frist, der er angivet i indskærpelsen, har opfyldt de pågældende oplysnings- og indberetningspligter. Indskærpelsen skal indeholde oplysninger om Miljøstyrelsens adgang til at pålægge tvangsbøder.

Klage
§ 13

Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 14

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der

 • 1) undlader at foretage indberetning af oplysninger om brændeovne og pejseindsatse i forbindelse med tinglysning, jf. § 4, stk. 1,

 • 2) undlader at udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003, jf. § 5, stk. 1 og 2,

 • 3) undlader at indberette til Miljøstyrelsen, at brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003 er udskiftet eller nedlagt, jf. § 5, stk. 4,

 • 4) undlader at indsende dokumentation til Miljøstyrelsen om, at brændeovne og pejseindsatse er produceret 1. januar 2003 eller senere, jf. § 6, stk. 1 og 2,

 • 5) undlader at ansøge Miljøstyrelsen om at træffe afgørelse om produktionsåret for brændeovne og pejseindsatse, jf. § 7, stk. 1 og 2,

 • 6) undlader at udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse, når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om pligt hertil, jf. § 7, stk.6, eller

 • 7) undlader at oplyse Miljøstyrelsen om, at udskiftning eller nedlæggelse er sket, jf. § 7, stk. 7.

Ikrafttrædelse
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse for erhververe, der anmelder et overdragelsesdokument eller aktionsskøde for en ejendom til tinglysning den 1. august 2021 eller senere.