14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 709 af 27. maj 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft

I medfør af § 110, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved lov nr. 1486 af 23. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om puljen til uddannelsesløfts anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til puljen til uddannelsesløft.

Stk. 2 Formålet med puljen til uddannelsesløft er, at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis

  • 1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

  • 2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

§2 Anvendelsesområde
Jobcenteret kan efter reglerne i § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra første ledighedsdag give tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelse til dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2 Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket udgifterne til køb af erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere uden grundforløb og praktikforløb (EUV 1) eller erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere med eller uden grundforløbets 2. del og med praktikforløb, såfremt praktikforløbet kan gennemføres med skolepraktik i den nye erhvervsuddannelse for voksne (EUV 2).

Stk. 3 Hele erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor dagpengemodtageren er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4 Kommunerne kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse. Kommunerne vil frem til den 1. juli 2017 få dækket 100 pct. af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse, jf. stk. 2.

§3 Fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft
Der afsættes årligt en bevilling til puljen til uddannelsesløft.

Stk. 2 Puljen til uddannelsesløft administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start. I 2015 afgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilsagn om tilskud til kommunerne, senest den 30. juni 2015.

Stk. 4 Fordelingen foretages på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere over 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 100.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb.

Stk. 5 Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse i tilskudsperioden, jf. § 2. stk. 2.

§4 Uforbrugte tilsagn om tilskud
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding året efter af eventuelt mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til kommunerne.

§5 Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud
Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, jf. § 3, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra puljen til uddannelsesløft.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4 Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§6 Kommuner, der modtager tilskud, jf. § 3, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2 Kommunen skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Frist for indsendelse af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 4 Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2015.

profile photo
Profilside