Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1122 af 03. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 22 af 10. januar 2024

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om puljen til uddannelsesløfts anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til puljen til uddannelsesløft.

Stk. 2 Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en hel eller den del af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, og at jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, hvis

  • 1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

  • 2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Anvendelsesområde
§ 2

Jobcenteret kan efter reglerne i § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give tilbud om en hel eller den del af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser til kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven og som er fyldt 30 år, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2 Kommunerne kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af deres udgifter til køb af hele eller dele af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, jf. § 1, stk. 2, herunder udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om ret til fortsat uddannelse ved målgruppeskift.

Fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft
§ 3

Der afsættes årligt en bevilling til puljen til uddannelsesløft.

Stk. 2 Puljen til uddannelsesløft administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start, jf. dog stk. 5.

Stk. 4 Fordelingen foretages på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 100.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb.

Stk. 5 Inden der gives tilsagn, skal kommunerne aktivt tilkendegive, hvor stor en del af den fordelte bevilling, de forventer at kunne anvende. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser.

Stk. 6 Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse i tilskudsperioden, jf. § 2, stk. 2.

Genudmelding af mindreforbrug
§ 4

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage genudmelding af eventuelt mindreforbrug på puljen til kommunerne.

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud
§ 5

Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra puljen til uddannelsesløft.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4 Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§ 6

Kommuner, der modtager tilskud, jf. § 3, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 1,0 mio. kr., skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 1,0 mio. kr. eller derover, skal indsende et revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4 Frist for indsendelse af regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 5 Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1318 af 9. december 2019 om puljen til uddannelsesløft ophæves.