14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1698 af 19. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Kapitel 2

Optjening af ret til dagpenge

§4 Opfyldelse af indkomstkravet
Ret til dagpenge er betinget af, at et medlem i optjeningsperioden, jf. § 21,

  • 1) som fuldtidsforsikret har haft indkomst på mindst 243.996 kr. (2021). Der kan dog højst medregnes 20.333 kr. (2021) pr. måned, eller

  • 2) som deltidsforsikret har haft indkomst på mindst 162.660 kr. (2021). Der kan dog højst medregnes 13.555 kr. (2021) pr. måned.

Stk. 2 Et medlem skal opfylde det indkomstkrav og overholde det indkomstloft, jf. stk. 1, som er gældende i det år, medlemmet bliver indplaceret i en dagpengeperiode.

Stk. 3 Indkomstkravet og indkomstloftet i stk. 1 reguleres én gang om året pr. 1. januar og offentliggøres i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område.

Stk. 4 Indkomst, der er indberettet, dokumenteret på årsopgørelsen eller på anden vis forud for en tidligere indplacering, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om dagpengeperioden eller hvor indkomsten har været anvendt til forlængelse af dagpengeperioden efter lovens § 55, stk. 2, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1.

Stk. 5 Medlemmer, som har gennemført en uddannelse af den i lovens § 54 nævnte art uden at pågældende opnår dagpengeret på grundlag heraf, kan sammenlægge indkomst, jf. stk. 1, med den del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet. En måneds uddannelse svarer til opfyldelse af indkomstloftet i stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, i en måned.

Stk. 6 Indkomst, der kan medregnes til indkomstkravet efter stk. 1 skal tillægges eget pensionsbidrag med bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 19 og § 56, stk. 3 og 5, og eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold.

§5 Oplysninger om indkomst, der indgår i indkomstkravet i § 4, indhentes følgende steder:

  • 1) A-indkomst indhentes fra indkomstregisteret i optjeningsperioden, jf. § 21.

  • 2) B-indkomst indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelse i optjeningsperioden, jf. dog stk. 2.

  • 3) Overskud fra selvstændig virksomhed indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse, indhentes fra selskabets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.

  • 4) A-indkomst udbetalt til en ejer af et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.

Stk. 2 For et medlem, der har B-indkomst, jf. stk. 1, nr. 2, i et eller flere indkomstår, der ikke indgår i de afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden, skal B-indkomsten indhentes fra indkomstregisteret. B-indkomst i pkt. 1, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, dokumenters via lønoplysninger eller lignende fra medlemmet.

§6 A-indkomst medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor indkomsten er indberettet efter § 3 i lov om et indkomstregister, jf. dog stk. 2, og § 7, stk. 2.

Stk. 2 Indberetningstidspunktet efter stk. 1, kan henføres til den måned, for hvilken indkomsten er optjent, hvis dette har betydning for opfyldelse af indkomstkravet i § 4, stk. 1. Dette er betinget af, at arbejdsgiverens eller en kombination af flere arbejdsgiveres indberetning(er),

Stk. 3 Der kan kun medregnes indkomst, der er indberettet til indkomstregisteret på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes indkomst, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for opfyldelse af indkomstkravet. Der kan tidligst ske udbetaling af dagpenge fra første ledighedsdag, efter at indkomstkravet er opfyldt. Indkomsten kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode.

Stk. 4 Udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond medregnes i den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører. Det er en betingelse, at sikringen er udbetalt i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode, og at medlemmet ikke har modtaget dagpenge for den samme periode.

§7 Indkomst fra en virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle, medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. Det gælder også B-indkomst, som indgår i virksomhedens overskud eller underskud.

Stk. 2 A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, kan først medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen.

Stk. 3 B-indkomst, der ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud, i afsluttede indkomstår kan medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor indkomsten fremgår af årsopgørelsen. B-indkomst, der ikke er indberettet til indkomstregisteret eller dokumenteret, jf. § 8, stk. 2, medregnes med 1/12 pr. måned.

Stk. 4 Indkomst efter stk. 1 og 2 medregnes til indkomstkravet med 1/12 pr. måned, jf. § 4, stk. 1. Dækker en virksomheds regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet divideres med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

§8 B-indkomst, der skal indberettes til indkomstregisteret, men hvor indkomståret ikke er afsluttet eller årsopgørelsen ikke foreligger, jf. § 5, stk. 2, medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret.

Stk. 2 B-indkomst, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret, jf. § 5, stk. 2, medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor medlemmet oplyser på tro og love, at arbejdet er udført. Indkomsten skal dokumenteres.

Stk. 3 Det er en betingelse, at medlemmet på tro og love oplyser, at B-indkomsten i stk. 1 og 2 ikke vil indgå i en virksomheds overskud eller underskud.

Stk. 4 Der kan kun medregnes B-indkomst efter stk. 1 og 2, hvis indkomsten er indberettet eller udbetalt forud for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes indkomst, der ligger i den periode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for opfyldelse af indkomstkravet. Der kan tidligst ske udbetaling af dagpenge fra første ledighedsdag, efter at indkomstkravet er opfyldt. Indkomsten kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i den periode, indkomsten dækker. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i den periode, indkomsten dækker.

§9 Forskudt beregningsperiode
Medregnes B-indkomst efter § 5, stk. 2, til opfyldelsen af beskæftigelseskravet i kombination med indtægt fra årsopgørelser, således at optjeningsperioden forskydes, skal der ske et fradrag i den indkomst, der fremgår af årsopgørelsen for det eller de tidligst anvendte indkomstår i optjeningsperioden. Fradraget sker på baggrund af indberettet B-indkomst pr. måned i den periode, der ligger forud for optjeningsperioden efter § 21, og som svarer til de måneder, hvor medlemmet har medregnet B-indkomst efter § 5, stk. 2, umiddelbart forud for ledigmeldelsen. Fradraget sker i den beregnede månedlige indtægt efter § 7, stk. 4.

§10 Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)
Indkomst optjent på skibe, der er indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) efter lov om Dansk Internationalt Skibsregister, kan medregnes til indkomstkravet efter § 4. Indkomsten omregnes efter gældende skalatrin og omregningsfaktorer, der offentliggøres i vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område.

§11 Validering af indkomst
Indkomst, der kan medregnes til indkomstkravet, jf. § 3, stk. 3, skal valideres digitalt ved at oplysningerne i indkomstregisteret om den indkomst, der er indberettet for et beskæftigelsesforhold, sammenholdes med antallet af løntimer, der er indberettet for den samme indberetningsperiode vedrørende det samme beskæftigelsesforhold.

Stk. 2 A-kassen skal vurdere, om indkomsten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår efter § 3, stk. 3, hvis den gennemsnitlige timeløn er mindre end indkomstkravet pr. time. Indkomstkravet pr. time fastsættes ved at dividere indkomstkravet for fuldtidsforsikrede efter § 4, stk. 1, nr. 1, der var gældende det år, beskæftigelsen var udført, med 1.924 timer.

Stk. 3 A-kassen kan fastsætte en højere grænse for, hvornår der skal foretages en vurdering af beskæftigelsesforholdet.

profile photo
Profilside