Arbejdsløshedsforsikringsloven § 54

Denne konsoliderede version af arbejdsløshedsforsikringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov nr. 114 af 24. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 26. februar 2024

§ 54

Personer, der i medfør af regler fastsat efter stk. 4 har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., en erhvervsgrunduddannelse på højeste niveau i henhold til lov om forberedende grunduddannelse, en akademisk overbygningsuddannelse, herunder en akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse, i henhold til lov om universiteter eller en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (igu), opnår ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning, hvis arbejdsløshedskassen har modtaget skriftlig anmodning om optagelse på baggrund af uddannelsen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. En erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

Stk. 2 Det er en betingelse for ret til udbetaling af dagpenge efter stk. 1, at medlemmet har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, jf. dog stk. 3. Hvis undervisningen afsluttes med en karaktergivning, skal karakteren være på mindst 02 efter 7-trinsskalaen.

Stk. 3 Medlemmer, der ikke opfylder sprogkravet i stk. 2, har dog ret til dagpenge efter stk. 1, hvis personen inden for 12 måneder i løbet af de seneste 24 måneder forud for ledigheden har fået indberettet mindst 600 løntimer til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, for et fuldtidsforsikret medlem og 400 timer for et deltidsforsikret medlem. Løntimer indberettet til indkomstregisteret forud for medlemskab af en arbejdsløshedskasse kan medregnes i opgørelsen efter 1. pkt. Opgørelsen efter 1. pkt. sker efter reglerne i § 53, stk. 9, nr. 1-3, stk. 10, 12 og 14, stk. 15, 2. pkt., og stk. 17 og 18.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelse af denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om betingelserne for at opnå ret til dagpenge på baggrund af en uddannelse efter bestemmelsen, herunder om, hvornår en uddannelse kan anses for at være gennemført og normeret til mindst 18 måneder, om, hvornår en uddannelse kan anses for afsluttet, og om mulighed for meritoverførsel af en del af en tidligere gennemført uddannelse. Beskæftigelsesministeren kan endvidere efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om uddannelser i dansk, som kan sidestilles med beståede prøver nævnt i stk. 2, herunder det nødvendige karakterniveau, og dokumentation herfor. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om opgørelsen af beskæftigelseskravet på 600 timer, herunder regler for betingelserne for at kunne sammenlægge udenlandske beskæftigelsesperioder med danske. Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 5, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 2 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 3 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 13, stk. 4 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 17, stk. 3 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 33, stk. 1, nr. 8 Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 1, nr. 4 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 2, stk. 1, nr. 9 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 2, stk. 1, nr. 10 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 2, stk. 1, nr. 11 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 1, nr. 4 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 4, stk. 5 Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 5, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 8, stk. 3 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 12, stk. 5 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 26, stk. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 26, stk. 4 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 26, stk. 5 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 29, stk. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 30, stk. 3 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 31, stk. 3