Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Indkomstkravet: Er det krav til omfanget af indkomst, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 2.

 • 2) Indkomstloftet: Det højeste beløb, et medlem kan medregne til indkomstkravet pr. måned.

 • 3) Beskæftigelseskravet: Er det krav til antallet af løntimer, der skal være opfyldt for at genoptjene retten til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 8.

 • 4) Optjeningsperioden: Er de kalendermåneder, inden for hvilke indkomst- og beskæftigelseskravet skal være opfyldt.

 • 5) Indberetningstidspunktet: Er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indberetter oplysning til indkomstregisteret efter § 4 i lov om et indkomstregister.

 • 6) Indberetningsperiode: Den periode indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. § 4 i lov om et indkomstregister.

 • 7) Årsopgørelse: Den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag i et indkomstår.

 • 8) Indkomstår: Det kalenderår, der går forud for årsopgørelsen. Selvstændige kan dog anvende et andet indkomstår end kalenderåret. I disse tilfælde forstås der ved indkomstår det år, som den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag vedrører, det vil sige virksomhedens regnskabsår.

 • 9) Ret til dagpenge på baggrund af en uddannelse: Medlemmet er optaget efter § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse, og har opnået ret til dagpenge på grundlag af en gennemført uddannelse efter lovens § 54. Medlemmet opgøres som modtager af dimittenddagpenge, når medlemmet får udbetalt dagpenge på dimittendvilkår, jf. lovens § 49, stk. 5, og § 55, stk. 1, 2. pkt.

 • 10) Sprogkravet: Det krav om bestået Prøve i Dansk 2 eller lignende, eller gennemført 6. klassetrin i dansk folkeskole, som skal være opfyldt for at få udbetalt dagpenge på grundlag af en gennemført uddannelse efter lovens § 54, jf. lovens § 54, stk. 2.

 • 11) Tilknytningskravet: Det beskæftigelseskrav, som et medlem skal opfylde for at få udbetalt dagpenge på grundlag af en gennemført uddannelse efter lovens § 54, hvis medlemmet ikke opfylder sprogkravet, jf. lovens § 54, stk. 3.