Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1165 af 31. oktober 2017

I medfør af § 126 c, stk. 6, § 175 b, stk. 10, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber og koncerner eller grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskabs opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model skal ud over reglerne i artikel 222-247 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), foretages i overensstemmelse med §§ 3-19.

Stk. 3 Opgørelse af solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen ved anvendelse af en koncernintern model skal ud over reglerne i artikel 347-350 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), ske i overensstemmelse med § 20.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Risikoreduktionsteknikker: Alle teknikker, der sætter forsikringsselskaber i stand til at overføre alle eller en del af deres risici til en anden part.

 • 2) Forventet sandsynlighedsfordeling: En matematisk funktion, der til et udtømmende sæt af indbyrdes udelukkende fremtidige begivenheder tildeler en sandsynlighed for, at de rent faktisk vil indtræffe.

 • 3) Risikomål: En matematisk funktion, der tildeler en given forventet sandsynlighedsfordeling et monetært beløb, og som stiger monotont med den risikoeksponering, der knytter sig til denne forventede sandsynlighedsfordeling.

Kapitel 2 Godkendelse og ændringer
Godkendelse af interne modeller
§ 3

Et gruppe 1-forsikringsselskab, der ønsker at anvende en intern model til opgørelse af solvenskapitalkravet, skal ansøge Finanstilsynet om godkendelse heraf.

Stk. 2 Anvendelsen af en intern model godkendes, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Gruppe 1-forsikringsselskabet har effektive procedurer til identificering, måling, overvågning, styring og rapportering af risici.

 • 2) Gruppe 1-forsikringsselskabet har fremlagt dokumentation vedrørende den interne model i overensstemmelse med § 4.

 • 3) Gruppe 1-forsikringsselskabet opfylder kravene i §§ 8-13.

 • 4) Gruppe 1-forsikringsselskabets bestyrelse har vedtaget og indsendt en politik for ændringer af den interne model, jf. § 15, som er godkendt af Finanstilsynet.

§ 4

Ud over dokumentationsstandarderne i artikel 243-246 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), skal gruppe 1-forsikringsselskabets dokumentation vedrørende den interne model indeholde følgende:

 • 1) En detaljeret beskrivelse af den teori, de antagelser og det matematiske og empiriske grundlag, den interne model bygger på.

 • 2) En beskrivelse af modellens svagheder og de tilfælde, hvor modellen ikke forventes at fungere effektivt.

 • 3) En beskrivelse af hvordan det solvenskapitalkrav, der opgøres ved anvendelse af den interne model, afspejler selskabets risikoprofil i højere grad end opgørelsen ved anvendelse af standardformlen.

 • 4) En beskrivelse af hvorvidt den interne model er fastlagt ud fra forudsætninger om selskabets fortsatte drift (”going concern”), samt om modellen tager hensyn til alle selskabets kvantificerbare risici, og dækker den risiko selskabet har påtaget sig og forventer at påtage sig de kommende 12 måneder ud fra det risikomål, der ligger til grund for standardformlen.

Finanstilsynets afgørelse
§ 5

Finanstilsynets afgørelse vedrørende ansøgning om godkendelse af en intern model meddeles gruppe 1-forsikringsselskabet senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning.

Stk. 2 Finanstilsynet kan, efter at have godkendt den interne model, påbyde selskabet at opgøre et estimat over solvenskapitalkravet som opgjort ved anvendelse af standardformlen.

Ændringer af en intern model
§ 6

Et gruppe 1-forsikringsselskab kan kun foretage ændringer af en af Finanstilsynet godkendt intern model i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte politik for ændringer af den interne model, jf. § 15.

Stk. 2 Ændringer af den interne model, der i politikken for ændringer af den interne model specificeres som større ændringer, jf. § 15, stk. 2, skal godkendes af Finanstilsynet, inden de kan træde i kraft. Ved ansøgning om godkendelse af en større ændring skal selskabet fremlægge dokumentation for indholdet af og baggrunden for ændringen.

Tilbagevenden til standardformlen
§ 7

Et gruppe 1-forsikringsselskab, der efter Finanstilsynets godkendelse af en intern model, ønsker at opgøre solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen, skal ansøge om Finanstilsynets godkendelse hertil.

Kapitel 3 Krav til den interne model
Anvendelsestest
§ 8

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal ved ansøgningen og ved større ændringer af modellen dokumentere, at den interne model er almindeligt anvendt og spiller en væsentlig rolle i selskabets virksomhedsstyring, jf. artikel 222-227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), særligt i forhold til følgende:

 • 1) Selskabets risikostyringssystem og beslutningsprocesser.

 • 2) Selskabets processer til vurdering og allokering af den økonomiske kapital og solvenskapital, inklusive selskabets vurdering af egen risiko og solvens.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal endvidere ved ansøgningen og ved større ændringer af modellen dokumentere, at den hyppighed, hvormed solvenskapitalkravet opgøres stemmer overens med den hyppighed, hvormed selskabet benytter den interne model til de andre formål, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2.

Statistiske kvalitetsstandarder
§ 9

Ud over artikel 237 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal et gruppe 1-forsikringsselskab sikre, at den interne model overholder følgende kriterier:

 • 1) De antagelser, der danner grundlag for den interne model, skal kunne begrundes over for Finanstilsynet.

 • 2) De metoder, der anvendes til opgørelse af den forventede sandsynlighedsfordeling, skal baseres på passende, anvendelige og relevante aktuarmæssige og statistiske teknikker samt aktuelle og troværdige oplysninger og realistiske antagelser, jf. artikel 228-230 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), og skal stemme overens med de metoder, der anvendes til opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. regler om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser udstedt i medfør af § 283, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

 • 3) De data, der anvendes i den interne model, skal være nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige, jf. artikel 231 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Selskabet skal opdatere dataene, der anvendes ved opgørelsen af den forventede sandsynlighedsfordeling mindst én gang årligt.

 • 4) Uanset hvilken opgørelsesmetode, der anvendes ved opgørelsen af den forventede sandsynlighedsfordeling, skal den interne models evne til at rangere risici være tilstrækkelig til at sikre, at den er almindeligt anvendt og spiller en væsentlig rolle i selskabets virksomhedsstyring, jf. artikel 222 og 232 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Den interne model skal dække alle væsentlige og kvantificerbare risici, jf. artikel 233 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som selskabet er udsat for og som minimum de risici, der dækkes ved anvendelse af standardformlen.

 • 5) I den interne model skal der tages hensyn til de særlige risici forbundet med finansielle garantier og eventuelle aftalebestemte optioner af væsentlig karakter samt risici forbundet med de klausuler, som både forsikringstagerne og selskabet kan gøre brug af, herunder de potentielle følger af fremtidige ændringer i de finansielle og ikke-finansielle vilkår for udnyttelsen af disse klausuler.

 • 6) I den interne model skal der tages hensyn til alle forventede udbetalinger til forsikringstagere og begunstigede, hvad enten forsikringsaftalen indeholder en garanti for disse udbetalinger eller ej.

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab kan endvidere vælge, at der i den interne model tages højde for én eller flere af følgende:

 • 1) Diversifikationseffekterne inden for og på tværs af risikokategorier såfremt Finanstilsynet vurderer, at det system, der anvendes til måling af disse indbyrdes afhængigheder, er fyldestgørende, jf. artikel 234 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

 • 2) Effekten af risikoreduktionsteknikker, jf. artikel 235 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), når der i modellen tages højde for kreditrisikoen og andre risici forbundet med brugen af risikoreduktionsteknikker.

 • 3) De fremtidige ledelseshandlinger, jf. artikel 236 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ledelsen med rimelighed kan forventes at udføre under bestemte omstændigheder.

Risikomål og kalibreringsstandarder
§ 10

Et gruppe 1-forsikringsselskab kan i den interne model anvende et andet risikomål og en anden tidshorisont end det risikomål og den tidshorisont, der ligger til grund for standardformlen, forudsat at de resultater, der fremkommer ved brug af den interne model, kan benyttes af selskabet til beregning af solvenskapitalkravet på en måde, der sikrer forsikringstagerne og de begunstigede et beskyttelsesniveau svarende hertil, jf. artikel 238, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2 Et gruppe 1-forsikringsselskab skal på basis af det risikomål og den tidshorisont, der ligger til grund for standardformlen, udlede solvenskapitalkravet direkte af den forventede sandsynlighedsfordeling, der fremkommer ved brug af den interne model.

Stk. 3 Finanstilsynet kan tillade, at der benyttes approksimationer til beregning af solvenskapitalkravet, jf. artikel 238, stk. 2-4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Selskabet skal i så fald godtgøre over for Finanstilsynet, at forsikringstagerne er sikret et beskyttelsesniveau svarende til beskyttelsesniveauet i standardformlen.

Stk. 4 Finanstilsynet kan påbyde selskabet at anvende den interne model på relevante referenceporteføljer og at anvende antagelser, der bygger på eksterne data, med det formål at verificere kalibreringen af den interne model og kontrollere, at modellens specifikationer er i overensstemmelse med den almindeligt accepterede praksis på markedet.

Fordeling af overskud og tab
§ 11

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal mindst én gang årligt undersøge årsagerne til overskud og tab inden for hver væsentlig forretningsenhed.

Stk. 2 Gruppe 1-forsikringsselskabet skal påvise, hvordan kategoriseringen af risici, der anvendes i den interne model, forklarer årsagerne til overskud og tab, jf. artikel 240 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Kategoriseringen af risici og fordelingen af overskud og tab skal afspejle selskabets risikoprofil.

Validering
§ 12

Foruden efter reglerne i artikel 241 og 242 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal et gruppe 1-forsikringsselskab regelmæssigt validere den interne model i overensstemmelse med stk. 2-4.

Stk. 2 Validering af den interne model omfatter overvågning af modellens funktion, en gennemgang af om modelspecifikationerne fortsat er hensigtsmæssige, og test af modellens resultater sammenlignet med de hidtil realiserede resultater.

Stk. 3 Valideringen af den interne model skal omfatte en effektiv statistisk proces, som gør det muligt for gruppe 1-forsikringsselskabet at påvise over for Finanstilsynet, at de opgjorte kapitalkrav er tilstrækkelige samt at foretage en analyse af modellens stabilitet, test af modelresultaternes følsomhed over for ændringer i de centrale underliggende antagelser og en vurdering af om de data, der anvendes i den interne model, er nøjagtige, komplette og hensigtsmæssige.

Stk. 4 De anvendte statistiske metoder skal teste hensigtsmæssigheden af den forventede sandsynlighedsfordeling i sammenligning med de hidtidige tab og i forhold til alle væsentlige nye data og oplysninger med relation hertil.

Kapitel 4 Eksterne modeller og data
§ 13

Et gruppe 1-forsikringsselskab kan anvende en model udarbejdet af en tredjepart eller data til brug for den interne model, der er leveret af en tredjepart, jf. dog artikel 247 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 2 Anvendelsen af eksterne modeller og data fritager ikke gruppe 1-forsikringsselskabet fra at opfylde betingelserne i §§ 7-11.

Kapitel 5 Manglende overholdelse af kravene
§ 14

Konstaterer et gruppe 1-forsikringsselskab, at dets interne model ikke lever op til kravene i §§ 8-12, skal selskabet straks forelægge Finanstilsynet en plan for, hvordan selskabet vil sikre overholdelsen af disse krav. Planen skal indeholde en redegørelse for, hvorledes selskabet vil sikre overholdelsen af kravene og en tidshorisont herfor.

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte en anden tidshorisont, såfremt tilsynet vurderer, at den af selskabet fastsatte tidshorisont ikke er passende.

Stk. 3 Undlader gruppe 1-forsikringsselskabet at gennemføre planen inden for den angivne eller af Finanstilsynet fastsatte tidshorisont, jf. stk. 1 og 2, kan Finanstilsynet kræve, at selskabet fremover skal opgøre solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen.

Stk. 4 Vurderer gruppe 1-forsikringsselskabet, at konsekvenserne af den manglende overholdelse af kravene i §§ 8-12 er uvæsentlig, skal selskabet i stedet for en plan i henhold til stk. 1 indsende dokumentation herfor til Finanstilsynet.

Kapitel 6 Politik for ændringer af den interne model
§ 15

Finanstilsynet skal godkende et gruppe 1-forsikringsselskabs politik for ændringer af den interne model ved selskabets ansøgning om anvendelse af en intern model. Finanstilsynet skal endvidere godkende alle efterfølgende ændringer af politikken.

Stk. 2 Politikken skal indeholde en specifikation af, hvad der udgør mindre og større ændringer af den interne model.

Kapitel 7 Bestyrelsens ansvar
§ 16

Et gruppe 1-forsikringsselskabs bestyrelse skal

 • 1) godkende ansøgningen om anvendelse af en intern model, samt ansøgninger om godkendelse af efterfølgende større ændringer af den interne model, inden disse indsendes til Finanstilsynet,

 • 2) indføre systemer, der sikrer, at den interne model fungerer korrekt, og

 • 3) sikre, at den interne models opbygning og funktionsmåde til enhver tid er hensigtsmæssig, samt at den interne model afspejler selskabets risikoprofil.

Kapitel 8 Særlige regler for partielle interne modeller
§ 17

Et gruppe 1-forsikringsselskab kan anvende en partiel intern model til at opgøre ét eller flere af følgende:

 • 1) Risikomoduler eller delmoduler, der indgår i det primære solvenskapitalkrav.

 • 2) Kapital til dækning af operationel risiko.

 • 3) Justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne.

§ 18

Finanstilsynet godkender en ansøgning om anvendelse af en partiel intern model, når betingelserne i § 3, stk. 2, er opfyldt, og følgende yderligere betingelser er opfyldt:

 • 1) Gruppe 1-forsikringsselskabet har godtgjort modellens begrænsede anvendelsesområde.

 • 2) Modellen er opbygget, så den kan integreres fuldstændigt i standardformlen, jf. artikel 239 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

§ 19

Finanstilsynet kan ved vurderingen af en ansøgning om at anvende en partiel intern model, der kun dækker visse delmoduler af et givet risikomodul, nogle af gruppe 1-forsikringsselskabets forretningsenheder inden for et bestemt risikomodul eller en kombination heraf, påbyde selskabet at udarbejde en overgangsplan for udvidelse af den partielle interne models anvendelsesområde, hvis tilsynet vurderer, at selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra forudsætningerne i standardformlen.

Stk. 2 Overgangsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan selskabet agter at udvide modellens anvendelsesområde til andre delmoduler eller forretningsenheder med det formål at sikre, at modellen dækker hovedparten af selskabets forsikringsvirksomhed i relation til det specifikke risikomodul. Overgangsplanen skal desuden angive en tidshorisont for udvidelsen af den partielle interne model.

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte en anden tidshorisont, såfremt tilsynet vurderer, at den af selskabet fastsatte tidshorisont, jf. stk. 2, 2. pkt., ikke er passende.

Kapitel 9 Særligt for koncerninterne modeller
§ 20

§§ 3-19 finder tilsvarende anvendelse for virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed ved anvendelse af en intern model til opgørelse af solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen.

Stk. 2 Finanstilsynet kan kun godkende en intern model for en koncern eller gruppe, der har selskaber beliggende i flere medlemslande, når Finanstilsynet er udpeget som koncerntilsynsførende af de berørte medlemslandes tilsynsmyndigheder.

Kapitel 10 Straffebestemmelser og ikrafttræden
Straffebestemmelser
§ 21

Overtrædelse af § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 12, § 14, stk. 1 og 4, samt § 16, nr. 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 22

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. november 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 619 af 1. juni 2017 om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. ophæves.