Artfredningsbekendtgørelsen Kapitel 4

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

Kapitel 4 Fredning af dyr og planter, som ikke er omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2 og 3
Forbud
§ 14

For vildtlevende dyr, der er nævnt i bilag 1, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod forsætligt drab eller indfangning, uanset hvilken metode der anvendes.

Stk. 2 For vildtvoksende planter i den danske natur, der er nævnt i bilag 2, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod, at de beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

Stk. 3 For igler og snegle, der er nævnt i bilag 3, er der forbud mod indsamling i erhvervsmæssigt øjemed uden for områder, hvor de opformeres kunstigt.

Stk. 4 Udendørs lysfælder, der er indrettet, så insekterne dræbes ved fangsten, må ikke anvendes. Uanset dette og stk. 1 er det tilladt for offentlige myndigheder og offentlige institutioner at fange insekter, der er nævnt i bilag 1, til videnskabeligt formål eller i undersøgelsesøjemed.

Stk. 5 I perioden fra 1. oktober til 1. marts gælder forbuddet i stk. 1 ikke for vildtlevende dyr, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for vildtvoksende planter, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

§ 15

For dyr, som er omfattet af § 14, stk. 1 og 3, er der forbud mod handel, overdragelse, opbevaring, konservering, transport og udstilling af enheder samlet i naturen.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene er erhvervet lovligt før

  • 1) den 1. marts 1981 for så vidt angår padder og krybdyr,

  • 2) den 1. marts 1991 for så vidt angår eghjort, flodperlemusling, herorandøje og hedepletvinge,

  • 3) den 1. januar 2019 for så vidt angår guldsjakal eller

  • 4) den 1. marts 2021 for så vidt angår sommerfugle, bortset fra herorandøje og hedepletvinge.

Begrænset indsamling uden dispensation
§ 16

Det er tilladt i begrænset omfang at indsamle yngel af lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til ikke-erhvervsmæssigt formål.

Stk. 2 Æg eller yngel indsamlet efter stk. 1 skal genudsættes, når forvandlingen til voksenindivider er sket. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 17

Det er tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at indsamle stålorm, skovfirben, lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til undervisnings-, formidlings- og forskningsformål. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 18

Hugorm kan indsamles og flyttes, når den træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko for mennesker. Under tilsvarende forhold kan hugorm slås ihjel, hvis der ikke er mulighed for indsamling og flytning.

Dispensationer
§ 19

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-4, og § 15.