14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Begrænset indsamling uden dispensation
Det er tilladt i begrænset omfang at indsamle yngel af lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til ikke-erhvervsmæssigt formål.

•••

Stk. 2 Æg eller yngel indsamlet efter stk. 1 skal genudsættes, når forvandlingen til voksenindivider er sket. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

•••
profile photo
Profilside