Artfredningsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

I medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 71, stk. 2, § 78, stk. 6, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019, og § 6, stk. 1 og 7, § 6 a, stk. 3, § 49, stk. 1 og 3, § 52, stk. 2, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14
 • Bilag 2 Fredede planter, jf. §§ 10 og 14
 • Bilag 3 Igler og snegle, jf. § 14, stk. 3
 • Bilag 4 Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag III, A og B, og som kan handles henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:
 • Bilag 5 Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur:
 • Bilag 6 Arter, der kun må plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af § 30, stk. 1, hvis de findes tilskadekomne eller som nødstedt yngel, jf. § 30, stk. 3:
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen omfatter følgende:

 • 1) De fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse.

 • 2) De pattedyr, krybdyr, fisk, padder og hvirvelløse dyr (invertebrater), der fremgår af bilag 1.

 • 3) De planter, der fremgår af bilag 2.

 • 4) De dyr, der fremgår af bilag 3.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter også pattedyr og fugle, som er udsat eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr.

Stk. 3 Bestemmelserne om dyr omfatter dyr i alle livsstadier samt dele og produkter heraf.

Stk. 4 Bestemmelserne om planter omfatter planter i alle livsstadier og dele og produkter heraf.

Stk. 5 Bestemmelserne om vildt omfatter pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur.

§ 2

Bekendtgørelsen omfatter ikke:

 • 1) dyr, der er landbrugsmæssigt opdrættet, jf. lov om hold af dyr, eller

 • 2) dyr, som er opdrættet i fangenskab, og som er afkom af dyr, der er lovligt erhvervet.

§ 3

Fredning af de omfattede dyre- og plantearter består af de forbud, som er fastsat i kapitel 2-4.

Stk. 2 Beskyttelse af vildt, der ikke er fredet, er fastsat i kapitel 6.

Kapitel 2 Fredning af fugle, redetræer m.v. omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet
Forbud
§ 4

For fugle omfattet af § 1, stk. 1, er der forbud mod forsætligt at dræbe eller indfange dem, uanset hvilken metode der anvendes, og at være i besiddelse af levende fugle.

Stk. 2 Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fuglearter, som det er tilladt at jage eller indfange i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning eller regulere efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader.

§ 5

For fugle, omfattet af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, er der forbud mod handel, transport med henblik på handel, opbevaring med henblik på handel, udbud til salg, konservering eller udstilling.

Stk. 2 Forbuddet i stk. 1 omfatter tillige genkendelige dele af eller produkter fremstillet af disse fugle.

Stk. 3 Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fugle på bilag 4, forudsat at fuglene er blevet lovligt dræbt eller indfanget eller på anden måde lovligt erhvervet.

§ 6

Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

Stk. 2 Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.

Stk. 4 Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november-31. august.

Stk. 5 Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april-31. august.

§ 7

Der er forbud mod import af levende fugle af de arter, der til enhver tid er omfattet af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), fra lande uden for EU, medmindre importøren kan dokumentere, at de er opdrættet i fangenskab. Tilsvarende gælder for underarter af disse arter, uanset om underarterne ikke er naturligt forekommende i EU-medlemslandene.

Stk. 2 Handel med og forsendelse af levende fugle af de arter, der er nævnt i stk. 1, er kun tilladt, hvis fuglene er opdrættet i fangenskab. Ejeren skal på Miljøstyrelsens forlangende til enhver tid kunne dokumentere, at fuglene er opdrættet i fangenskab.

Dispensationer
§ 8

Miljøstyrelsen kan tillade indfangning af fasaner.

§ 9

Miljøstyrelsen kan, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, dispensere fra bestemmelserne i § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, for at

 • 1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,

 • 2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,

 • 3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,

 • 4) beskytte flora og fauna,

 • 5) hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og vandområder,

 • 6) tillade, på strengt kontrollerede betingelser, at indfange, besidde eller anvende bestemte arter af fugle i mindre mængder,

 • 7) fremme forskning og undervisning,

 • 8) genoprette en bestand, genudsætte eller opdrætte arter af fugle eller

 • 9) tillade indsamling eller opbevaring af enheder af arter af fugle i et begrænset og specificeret antal og under strengt kontrollerede betingelser.

Stk. 2 I dispensationer efter stk. 1 skal Miljøstyrelsen anføre

 • 1) de arter, der er omfattet af undtagelserne,

 • 2) de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger eller -metoder,

 • 3) de risikovilkår og omstændigheder med hensyn til tid og sted, under hvilke sådanne dispensationer kan meddeles,

 • 4) den myndighed, som har bemyndigelse til at erklære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller metoder, der kan bringes i anvendelse inden for hvilke grænser og af hvilke personer, og

 • 5) den kontrol, der skal føres.

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 6 og § 7. Dispensationen kan gives på vilkår.

Kapitel 3 Fredning af dyr og planter omfattet af habitatdirektivet, bilag IV
Forbud
§ 10

For vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur, og som er omfattet af bilag IV, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet) jf. denne bekendtgørelses bilag 1, er der forbud mod

 • 1) alle former for forsætlig indfangning eller drab og

 • 2) forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen.

Stk. 2 For vildtvoksende planter i naturen, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. denne bekendtgørelses bilag 2, er der forbud mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, opgravning eller oprivning med rod eller ødelæggelse.

§ 11

For dyr og planter, der til enhver tid er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. denne bekendtgørelses bilag 7, eller af liste II over strengt beskyttede arter af dyr og planter i konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen), jf. bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, er der forbud mod opbevaring, transport, handel eller bytte, udbud til salg eller bytte, overdragelse, konservering eller udstilling af enheder, der er indsamlet i naturen.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene og planterne er erhvervet lovligt før den 1. marts 1991, for så vidt angår kamillebladet månerude og stilk-månerude dog før den 7. januar 1998, og for så vidt angår liden najade, tykskallet malermusling, stor ildfugl og mnemosyne dog før den 14. juni 2002.

Dispensationer
§ 12

Miljøstyrelsen kan, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og dispensationen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, dispensere fra bestemmelserne i § 10, og § 11, stk. 1,

 • 1) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,

 • 2) for at forhindre alvorlig skade, navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

 • 3) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

 • 4) med henblik på forskning og undervisning,

 • 5) for at genoprette en bestand, genudsætte disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter, eller

 • 6) for under strengt kontrollerede betingelser selektivt og i begrænset omfang at tillade indsamling eller opbevaring af enheder af de arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, i et antal der er begrænset og specificeret af de kompetente myndigheder.

Tilskud
§ 13

Til sikring af levesteder, herunder raste- og ynglesteder, for dyre- og plantearter, der i bilag 1-3 er markeret som opført på habitatdirektivets bilag IV, kan Miljøstyrelsen indgå aftaler om sikring af levesteder og yde tilskud, jf. lov om jagt- og vildtforvaltning, til

 • 1) forbedring og sikring af arternes levesteder, herunder ophjælpning af dyre- og plantearter,

 • 2) oplysning om levestedsbeskyttelse m.m.,

 • 3) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede arter,

 • 4) forskning, uddannelse og overvågning og

 • 5) andre artsfredningsformål, herunder aftaler om omlægning af eksisterende lovlige driftsformer.

Kapitel 4 Fredning af dyr og planter, som ikke er omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2 og 3
Forbud
§ 14

For vildtlevende dyr, der er nævnt i bilag 1, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod forsætligt drab eller indfangning, uanset hvilken metode der anvendes.

Stk. 2 For vildtvoksende planter i den danske natur, der er nævnt i bilag 2, men ikke er markeret med understregning, er der forbud mod, at de beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

Stk. 3 For igler og snegle, der er nævnt i bilag 3, er der forbud mod indsamling i erhvervsmæssigt øjemed uden for områder, hvor de opformeres kunstigt.

Stk. 4 Udendørs lysfælder, der er indrettet, så insekterne dræbes ved fangsten, må ikke anvendes. Uanset dette og stk. 1 er det tilladt for offentlige myndigheder og offentlige institutioner at fange insekter, der er nævnt i bilag 1, til videnskabeligt formål eller i undersøgelsesøjemed.

Stk. 5 I perioden fra 1. oktober til 1. marts gælder forbuddet i stk. 1 ikke for vildtlevende dyr, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for vildtvoksende planter, der findes på et minivådområde-projektareal, der i medfør af § 3 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper ikke kan blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.

§ 15

For dyr, som er omfattet af § 14, stk. 1 og 3, er der forbud mod handel, overdragelse, opbevaring, konservering, transport og udstilling af enheder samlet i naturen.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene er erhvervet lovligt før

 • 1) den 1. marts 1981 for så vidt angår padder og krybdyr,

 • 2) den 1. marts 1991 for så vidt angår eghjort, flodperlemusling, herorandøje og hedepletvinge,

 • 3) den 1. januar 2019 for så vidt angår guldsjakal eller

 • 4) den 1. marts 2021 for så vidt angår sommerfugle, bortset fra herorandøje og hedepletvinge.

Begrænset indsamling uden dispensation
§ 16

Det er tilladt i begrænset omfang at indsamle yngel af lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til ikke-erhvervsmæssigt formål.

Stk. 2 Æg eller yngel indsamlet efter stk. 1 skal genudsættes, når forvandlingen til voksenindivider er sket. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 17

Det er tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at indsamle stålorm, skovfirben, lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til undervisnings-, formidlings- og forskningsformål. De skal så vidt muligt genudsættes på indsamlingsstedet eller, når dette ikke er muligt eller foreneligt med dyrenes tarv, på et andet naturligt levested for arten, så tæt på det oprindelige indsamlingssted som muligt.

§ 18

Hugorm kan indsamles og flyttes, når den træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko for mennesker. Under tilsvarende forhold kan hugorm slås ihjel, hvis der ikke er mulighed for indsamling og flytning.

Dispensationer
§ 19

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-4, og § 15.

Kapitel 5 Fælles bestemmelser for fredede dyr og planter efter kapitel 2-4
Generelle bestemmelser
§ 20

Det påhviler ejeren eller besidderen af dyr og planter, der er fredede efter kapitel 2-4, at godtgøre, at disse ikke er taget fra naturen i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller stammer fra dyr og planter, der er taget fra naturen i strid med bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2 For levende pattedyr, der findes fanget i net, garn eller ruser, er der forbud mod handel, opbevaring og transport. Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet.

§ 21

Under iagttagelse af bestemmelserne i § 9, stk. 1, og § 12 kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde tillade udryddelse af arter af de dyr og planter, som ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter.

Undtagelser
§ 22

Forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1, gælder ikke for overdragelse, opbevaring, transport, konservering og udstilling af døde dyr, der er nævnt i bilag 5, til Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum - Københavns Universitet, Naturhistorisk Museum - Aarhus, Det Grønne Museum, Naturama, Fjord- og Bælt, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet eller DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet eller tilsvarende institutioner, der varetager opgaver for Miljøstyrelsen.

§ 23

Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1, kan arter af dyr, der er omfattet af forbuddene i disse bestemmelser, overdrages og transporteres til, opbevares hos og konserveres af personer eller virksomheder, der af miljø- og fødevareministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, under forudsætning af at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arter, som er nævnt i bilag 5, hvis dyret stammer fra den danske natur, medmindre der er givet dispensation til erhvervsmæssig konservering efter § 9, § 12 eller § 19.

Stk. 3 Det er tilladt at opbevare og omsætte lovligt konserverede zoologiske produkter.

§ 24

Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, er det tilladt undervisnings- og forskningsinstitutioner samt børneinstitutioner i begrænset omfang at konservere fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr, der ikke fremgår af eller er understreget på bilag 1 og 5, til undervisnings- og formidlingsbrug.

Stk. 2 Bortset fra jagtbare arter, muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus, omfatter den i stk. 1 nævnte konservering ikke udstopning og skindlægning.

Stk. 3 Produkter, der er konserverede efter stk. 1, må ikke handles eller overdrages.

Kapitel 6 Bestemmelser for vildt, der ikke er fredet efter kapitel 2-4
§ 25

Bestemmelserne i dette kapitel gælder for følgende:

 • 1) Vildt, for hvilket der er fastsat jagttid efter lov om jagt og vildtforvaltning.

 • 2) Vildt, der er omfattet af bekendtgørelse om vildtskader, bortset fra muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus.

§ 26

Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt, der er omfattet af § 25.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.

§ 27

Handel med og transport af pattedyr, omfattet af § 25, er tilladt under forudsætning af, at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2 Handel med og forsendelse af levende vildt, der er omfattet af § 25, må kun ske efter tilladelse fra Miljøstyrelsen.

§ 28

Den, der erhvervsmæssigt køber vildt, skal på Miljøstyrelsens forlangende kunne dokumentere, hvad der inden for de sidste 2 år er købt og fra hvem.

Kapitel 7 Pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel
§ 29

Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelses bilag 6, må uanset bestemmelserne i kapitel 2-4 plejes med henblik på genudsætning. Genudsætning skal ske, så snart det skønnes, at vildtet kan klare sig selv.

Stk. 2 Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning inden for en periode på 6 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som muligt.

Stk. 3 Genudsætning af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel skal så vidt muligt ske på artens oprindelige levested.

Stk. 4 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 2. Tilladelsen kan gives på vilkår.

§ 30

Miljøstyrelsen kan bemyndige personer og virksomheder til at pleje tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel omfattet af bilag 6.

Stk. 2 Personer eller virksomheder, der har tilladelse til hold af fugle og pattedyr i medfør af regler udstedt efter § 6 i lov om jagt og vildtforvaltning, kan ikke bemyndiges til at pleje tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel efter stk. 1.

Stk. 3 Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel af de arter, der er nævnt i bilag 6, som ikke omgående aflives, må kun plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af stk. 1.

§ 31

Miljøstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 30, stk. 1, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Miljøstyrelsen skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

Kapitel 8 Tilsyn, klage, straf, ikrafttræden m.v.
§ 32

Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Naturstyrelsen påser, at forbud og påbud efter bekendtgørelsen efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer, overholdes.

Stk. 3 Miljøstyrelsen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 33

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 34

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 3 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om naturbeskyttelse, jf. § 1, stk. 1 og 2, eller lov om jagt og vildtforvaltning, jf. § 1, stk. 1, tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 35

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 36

Bestemmelser i fredningsafgørelser og lignende om fredning af dyr og planter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er fortsat gældende i det omfang, de ikke strider mod reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Denne bekendtgørelse ændrer ikke i bestemmelserne i om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

§ 37

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 257 af 14. februar 2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt ophæves.