Miljømålsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af miljømålsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023

I medfør af § 7, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, § 14 og § 32 i lov om vandplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017, og § 10, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Miljømål for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn
 • Bilag 2 Miljømål for Vandområdedistrikt Sjælland
 • Bilag 3 Miljømål for Vandområdedistrikt Bornholm
 • Bilag 4 Miljømål for Internationalt Vandområdedistrikt
 • Bilag 5 Retningslinjer for Miljøstyrelsens vejledende registrering af aktivitetszoner
§ 1

Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster for hvert

vandområdedistrikt, jf. bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.
§ 2

Miljømålene gælder for de overfladevandområder og grundvandsforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen, og som fremgår af bilag 1-4.

Stk. 2 De overfladevandområder, som i medfør af § 9 i lov om vandplanlægning er udpeget af miljøministeren som kunstige eller stærkt modificerede, fremgår af afsnit 4) i bilag 1-4.

Stk. 3 De grundvandsforekomster, som i medfør af § 10, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v. er udpeget af miljøministeren som drikkevandsforekomster, fremgår af afsnit 5) i bilag 1-4.

§ 3

Miljømål er

 • 1) for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fastlagt i bilag 1,

 • 2) for Vandområdedistrikt Sjælland fastlagt i bilag 2,

 • 3) for Vandområdedistrikt Bornholm fastlagt i bilag 3, og

 • 4) for Internationalt Vandområdedistrikt fastlagt i bilag 4.

§ 4

Miljøministeren kan fravige de fastlagte miljømål, hvis

 • 1) manglende opnåelse af god grundvandstilstand, god økologisk tilstand eller, hvor det er relevant, godt økologisk potentiale eller manglende forebyggelse af forringelse af et overfladevandområdes eller en grundvandsforekomsts tilstand skyldes ændringer af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller i grundvandsforekomstens niveau, eller

 • 2) manglende forebyggelse af et overfladevandområdes forringelse fra høj tilstand til god tilstand skyldes ny bæredygtig menneskelig udviklingsaktivitet.

Stk. 2 Følgende betingelser skal være opfyldt for at fravige fastlagte miljømål:

 • 1) Ministeren skal tage alle praktisk gennemførlige skridt for at mindske den skadelige indvirkning på vandforekomstens tilstand.

 • 2) Ændringerne skal være begrundet i væsentlige samfundsinteresser, eller nyttevirkningerne for miljøet og samfundet ved at nå de fastlagte miljømål skal være mindre end de nyttevirkninger for befolkningens sundhed, opretholdelsen af menneskers sikkerhed og en bæredygtig udvikling, der følger af ændringerne.

 • 3) De nyttige mål, der tilgodeses ved fravigelse af fastlagte miljømål, kan på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger ikke tilgodeses på anden måde, som miljømæssigt er en væsentligt bedre løsning.

Stk. 3 Miljøstyrelsen kan efter anmodning fra en myndighed og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at myndigheden under de omstændigheder og betingelser, som er nævnt i stk. 1 og 2, kan fravige de fastlagte miljømål, jf. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Miljøministeren kan bestemme, at en sag er af så principiel karakter, at miljøministeren træffer afgørelsen.

Stk. 4 Miljøministeren foretager ved lejlighed den fornødne korrektion af konkrete miljømål, som en ændring efter stk. 1 og 3 måtte give anledning til, jf. herved § 15, stk. 1, i lov om vandplanlægning.

§ 5

Miljøstyrelsens vejledende registrering af aktivitetszoner, jf. § 14 i lov om vandplanlægning, skal ske efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 5.

§ 6

Afgørelser truffet af miljøministeren eller Miljøstyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster ophæves.