14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse Kapitel 9

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Kapitel 9
1
Forarbejder

Tilsyn m.v., oplysningsforpligtelser og klage

§48 Tilsyn, påbud og tilbageholdelse og bortfald af tilskud
Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med institutionerne og undervisningen, herunder undervisning, der udbydes af kriminalforsorgen.

Stk. 2 Finder børne- og undervisningsministeren, at en institutions virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov eller lov om forberedende grunduddannelse eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold hertil, kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre den pågældende virksomhed.

Stk. 3 Efterkommer bestyrelsen ikke påbud fra børne- og undervisningsministeren, eller forsømmer bestyrelsen i væsentlig grad at varetage sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, kan ministeren beslutte, at

  • 1) bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller

  • 2) bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i institutionens vedtægt.

Stk. 4 Bringer bestyrelsen ved sine dispositioner institutionens videreførelse eller elevernes undervisning i fare, kan børne- og undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og ministeren kan i forbindelse hermed beslutte, at bestyrelsens opgaver i en periode fastsat af ministeren, eller indtil der efter ministerens bestemmelse er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægt, varetages af personer, der udpeges af ministeren.

§49 Fremgår det af revisionsprotokollen for en institution, at der er sket lovovertrædelser, eller konstateres der i forbindelse med forvaltningen af institutionens midler forhold, der strider mod god forvaltningsskik, iværksætter børne- og undervisningsministeren snarest foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning. Det samme gælder, hvis ministeren på anden måde bliver gjort bekendt med de nævnte forhold.

§50 Børne- og undervisningsministeren kan over for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, regler eller aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, jf. § 37, ministerens påbud, jf. § 48, stk. 2, eller ministerens påbud om at udarbejde en handlingsplan, jf. § 51, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Det samme gælder for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i lov om forberedende grunduddannelse og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som er begæret eller erklæret konkurs eller taget under rekonstruktionsbehandling, eller når der i øvrigt er risiko for, at en institutions virksomhed må indstilles. Børne- og undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

Stk. 3 For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§51 Børne- og undervisningsministeren kan pålægge bestyrelsen for en institution at udarbejde en handlingsplan, hvis det konstateres, at kvaliteten af en institutions virke er utilstrækkelig.

Stk. 2 I handlingsplanen fastsættes bl.a. mål for kvaliteten og de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på den utilstrækkelige kvalitet.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til afhjælpning af utilstrækkelig kvalitet i institutionens virke i forbindelse med et pålæg om at udarbejde en handlingsplan.

§52 Oplysninger til børne- og undervisningsministeren m.v.
Børne- og undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne, herunder ved institutionsbesøg, om uddannelsen, herunder undervisning efter § 1, stk. 2, nr. 4, elever, personale, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb, aftaler om afsætning af institutionens produktion og andre aftaler og institutionernes drift i øvrigt og om bestyrelsens medlemmer, jf. § 15, til brug for fastlæggelse af tilskud, skoleydelse, kommunale bidrag, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske, og fastsætte krav til kontrol og sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionerne og Børne- og Undervisningsministeriet og mellem institutionerne og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, herunder om anvendelse af digital signatur.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutioner og elever, herunder om anvendelse af digital signatur.

§53 Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan ved institutionernes anvendelse af fælles administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger fastsætte regler om krav hertil.

§54 Institutionen skal sikre, at informationer om institutionen, som ikke er omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., er oplyst på institutionens hjemmeside på en lettilgængelig måde.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

§55 Klager
Efter regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over en institutions afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf indbringes for ministeren.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage og om fremgangsmåden herved, herunder klagefrist.

§56 Afgørelser om tildeling af særlige tilskud til institutionens udgifter til elever med behov for specialpædagogisk bistand, jf. § 40, stk. 1, kan eleven indbringe for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.

§57 Har børne- og undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan styrelsens afgørelser ikke indbringes for ministeren.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse typer af afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, i et nærmere bestemt omfang kan indbringes for ministeren. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at klage og fremgangsmåden herved.

profile photo
Profilside