14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

Lov nr. 1593 af 18. december 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Anvendelsesområde
Loven finder anvendelse på afsnit II og III i udbudsloven.

Stk. 2 Loven finder ligeledes anvendelse på al elektronisk fakturering ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Stk. 3 Loven finder ligeledes anvendelse på al elektronisk fakturering ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter.

Stk. 4 Loven finder ligeledes anvendelse på al elektronisk fakturering ved indgåelse af kontrakter omfattet af bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, medmindre udbuddet eller opfyldelsen heraf er erklæret hemmelig eller skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger efter lovgivningen og de berørte væsentlige interesser ikke kan sikres ved mindre indgribende foranstaltninger.

§2 Definitioner
I denne lov forstås ved:

 • 1) Elektronisk faktura: En faktura eller kreditnota, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret elektronisk format, der gør det muligt at behandle den automatisk og elektronisk.

 • 2) Kerneelementer i en elektronisk faktura: En række væsentlige oplysninger, som en elektronisk faktura skal indeholde for at sikre den tværnationale interoperabilitet.

 • 3) Ordregiver: Statslige, regionale og kommunale myndigheder og offentligretlige organer som defineret i udbudslovens § 24, nr. 14, 27 og 28, og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.

 • 4) Indkøbscentral: En ordregiver, der foretager centraliserede indkøbsaktiviteter.

 • 5) Ordregivende enheder: En ordregiver eller offentlige virksomheder, som udøver en aktivitet i henhold til § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, og enheder og virksomheder, når de udøver en eller flere af disse aktiviteter og råder over særlige eller eksklusive rettigheder, der er fastsat ved lov eller anden retsforskrift.

 • 6) Europæisk standard (EN): Europæisk standard, der er vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation, jf. artikel 2, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU.

§3 Kerneelementer i en elektronisk faktura
Følgende kerneelementer skal være en del af den elektroniske faktura:

 • 1) Proces- og fakturaidentifikatorer,

 • 2) faktureringsperiode,

 • 3) sælgeroplysninger,

 • 4) køberoplysninger,

 • 5) oplysninger om betalingsmodtager,

 • 6) oplysninger om sælgers fiskale repræsentant,

 • 7) kontraktreference,

 • 8) leveringsoplysninger,

 • 9) betalingsinstrukser,

 • 10) oplysninger om tillæg eller rabat,

 • 11) vareoplysninger,

 • 12) samlet fakturabeløb,

 • 13) momsoplysning og

 • 14) købers reference eller ordrereference.

§4 Modtagelse og behandling af en elektronisk faktura
Ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle en elektronisk faktura, som er i overensstemmelse med den europæiske standard (EN) for elektronisk fakturering.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af den europæiske standard (EN) ved elektronisk fakturering.

§5 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 27. november 2018.

Stk. 2 § 4 har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder har § 4 virkning fra den 18. april 2020.

§6 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside