Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 310 af 16. maj 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 2067 af 21. december 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 Ansættelsesbetingelser ved ansættelse i præstestilling
§ 1

I præstestillinger i den danske folkekirke kan ansættes:

 • 1) personer, der har bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet,

 • 2) personer, der har virket som præst i den grønlandske kirke, og som har bestået den af Landstinget i Grønland forordnede videregående uddannelse i kristendomskundskab, samt behersker det danske sprog, og

 • 3) personer, der i mindst 7 år har virket som præst for evangelisk-lutherske frimenigheder, der opfylder betingelserne for at få folkekirkens kirker overladt til brug, hvis biskoppen i det stift, hvor vedkommende senest har virket som frimenighedspræst, anbefaler dette.

Stk. 2 Præster skal være medlem af folkekirken.

Stk. 3 Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at deltagelse i uddannelse på folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster er en betingelse for ansættelse som præst.

§ 1a

Kirkeministeren kan efter anmodning give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, men som har bestået kandidateksamen ved et dansk universitet eller en anden offentlig anerkendt udenlandsk eksamen på kandidatniveau, og som har bestået et af kirkeministeren individuelt sammensat teologisk efteruddannelsesforløb på baggrund af ansøgerens forudgående kompetencer og kvalifikationer, tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken.

Stk. 2 Kirkeministeren nedsætter et rådgivende udvalg, der skal afgive indstilling til kirkeministeren om sammensætningen af det teologiske efteruddannelsesforløb i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om krav til det teologiske efteruddannelsesforløb nævnt i stk. 1 og om det rådgivende udvalg nævnt i stk. 2, herunder om udvalgets sammensætning, virke og kompetence til at fastsætte kriterier for indstilling. Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg og det teologiske efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, som ønsker tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken

§ 2

Ministeren for ligestilling og kirke kan i særlige tilfælde give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, tilladelse til at søge præstestilling, såfremt den pågældende i fremtrædende grad har vist sig i besiddelse af egenskaber, der har væsentlig betydning for varetagelse af præstestilling.

Stk. 2 Tilladelse kan kun gives, hvis ansøgeren er fyldt 35 år og består en af ministeren for ligestilling og kirke fastsat prøve.

§ 3

En person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, kan ansættes i præstestilling efter bestemmelsen i § 12, såfremt dette tiltrædes af biskoppen.

Stk. 2 Stk. 1 gælder også ved ansættelse af præst for en valgmenighed, såfremt det vedtages på et menighedsmøde (generalforsamling) i valgmenigheden med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 4

Præster ansat efter § 3 kan søge forflyttelse efter 7 års ansættelse som præst i folkekirken, såfremt dette anbefales af biskoppen i det stift, i hvilket præsten er ansat.

§ 5

Ved ansættelse som præst i folkekirken eller stadfæstelse som valgmenighedspræst i folkekirken, skal folkekirkens præsteløfte aflægges.

§ 6

Præstestilling for de tyske menigheder i Åbenrå, Sønderborg og Tønder samt ved Vor Frue Kirke i Haderslev og ved Skt. Petri Kirke i København kan tillige søges af personer, der har bestået teologisk kandidateksamen fra en tysk evangelisk-luthersk læreanstalt.

§ 7

Stilling som domprovst kan kun besættes med en person, der har bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet.

Kapitel 2 Ansættelse i præstestilling
§ 8

Menighedsråd medvirker ved ansættelse i stillinger som sognepræst efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2 Reglerne i dette kapitel gælder ikke for stillinger som sognepræst, der er forbundet med stilling som værnsprovst eller domprovst.

Stk. 3 Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter særlige regler om fremgangsmåden ved ansættelse i præstestillinger, der helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd.

Stk. 4 Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter endvidere særlige regler om fremgangsmåden ved ansættelse i præstestillinger for menigheder, for hvilke der er oprettet menighedsråd i medfør af § 5 i lov om menighedsråd.

§ 9

Et pastorats menighedsråd afgiver indstilling om ansættelse i ledige stillinger som sognepræst i pastoratet. Er en sognepræstestilling oprettet for flere pastorater, afgives indstilling af disse pastoraters menighedsråd.

Stk. 2 Skal flere menighedsråd medvirke ved indstillingen efter stk. 1, afgives indstillingen i et fællesmøde. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at det af afstemningsresultatet skal fremgå, hvorledes stemmerne er faldet inden for hvert enkelt af de menighedsråd, der deltager i indstillingen.

Stk. 3 Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden ved menighedsråds afgivelse af indstilling.

§ 10

Forinden indstilling afgives efter § 9, afholdes der et møde mellem biskoppen og menighedsrådet (menighedsrådene), hvorunder biskoppen orienterer om ansøgerne. Mødet berammes af biskoppen snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb og ledes af biskoppen. Efter anmodning af et eller flere menighedsrådsmedlemmer, eller såfremt biskoppen anser det for ønskeligt, skal der afholdes yderligere et orienterende møde mellem biskop og menighedsråd.

§ 11

Ministeren for ligestilling og kirke kan ikke ansætte en ansøger, som ikke er omfattet af menighedsrådets indstilling. Såfremt særlige omstændigheder foreligger, kan ministeren for ligestilling og kirke bestemme, at genopslag af stillingen skal foretages og fornyet indstilling finde sted.

Stk. 2 En ansøger, som ved første afstemning på indstillingsmødet har opnået alle afgivne stemmer, skal udnævnes i stillingen. Er der i pastoratet ikke normeret andre stillinger som sognepræst, skal en ansøger, der ved første afstemning har opnået 2/3 af de afgivne stemmer, ansættes.

Stk. 3 Ved ansættelse i præstestillinger i pastorater med flere præstestillinger skal ministeren for ligestilling og kirke tage hensyn til mindretal i pastoratet.

§ 12

Hvis et pastorats menighedsråd skønner, at der i pastoratet er et udbredt ønske om, at en bestemt person ansættes i en ledig stilling i pastoratet, eller såfremt 20 pct. af de stemmeberettigede medlemmer af folkekirken i pastoratet ansøger om ansættelse af en bestemt person i stillingen, kan ministeren for ligestilling og kirke uanset bestemmelsen i § 11 imødekomme ønsket, hvis

 • 1) ansøgning herom er ministeren for ligestilling og kirke i hænde senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb og

 • 2) der ved afstemning på et efterfølgende menighedsmøde for hele pastoratet afgives 2/3 af stemmerne for ansættelse af den pågældende.

Stk. 2 Menighedsmøde efter stk. 1 berammes og bekendtgøres af biskoppen, der ligeledes leder mødet. Biskoppen kan bestemme, at menighedsmødet deles i flere møder, såfremt forholdene begrunder det. Møderne skal i så fald afholdes samtidig. Biskoppen beskikker mødeleder for den del af menighedsmødet, som biskoppen ikke selv leder. I øvrigt finder bestemmelsen i § 42 i lov om menighedsråd tilsvarende anvendelse.

§ 13

Bestemmelserne i §§ 9 og 10 og § 11, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse ved ansættelser af 1 års varighed eller mere af overenskomstansatte sognepræster med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Dette gælder dog ikke, såfremt stillingen er oprettet med henblik på helt eller overvejende at betjene institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd.

§ 13a

I pastorater med tre eller flere præstestillinger kan pastoratets menighedsråd aftale med biskoppen, at ansættelse i en af præstestillingerne forudsætter, at den pågældende kan henføres til en af følgende grupper:

 • 1) Præster i folkekirken, herunder provster, domprovster, værnsprovster, biskopper og valgmenighedspræster, som ved ansøgningsfristens udløb har beklædt deres embede uafbrudt i mindst 10 år.

 • 2) Præster for danske evangelisk-lutherske menigheder i udlandet, som ved ansøgningsfristens udløb har beklædt deres stilling uafbrudt i mindst 4 år.

 • 3) Teologiske kandidater, der er ordinerede i den danske folkekirke, og som ved ansøgningsfristens udløb har fungeret som missionær i et dansk missionsselskabs tjeneste uafbrudt i mindst 4 år.

 • 4) Sognepræster i et pastorat, hvor der mellem præsten og menigheden består en dybtgående uoverensstemmelse, som betyder en væsentlig hindring for det kirkelige livs trivsel på det pågældende sted.

 • 5) Teologiske kandidater, der ved ansøgningsfristens udløb har været ansat i folkekirkelige institutioner eller uddannelsesinstitutioner i mindst 10 år.

Stk. 2 I pastorater med tre eller flere præstestillinger kan pastoratets menighedsråd aftale med biskoppen, at ansættelse i en af pastoratets præstestillinger uanset bestemmelserne i §§ 8-13 kan ske uden medvirken af pastoratets menighedsråd, såfremt den ansatte kan henføres til en af de i stk. 1, nr. 1-5, anførte grupper.

§ 13b

Ministeren for ligestilling og kirke kan uanset bestemmelserne i §§ 8-13 a godkende, at to præster, der begge har været ansat uafbrudt i deres embeder i mere end 6 år, indtræder i hinandens embeder varigt eller for en periode på mindst 1 år. Det er en betingelse, at hvert af de berørte menighedsråd på et i den anledning særligt menighedsrådsmøde, der indkaldes til med mindst 10 dages varsel, tilslutter sig dette med mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Udskrift af beslutningsprotokollen med hvert menighedsråds tilslutning indsendes til ministeren for ligestilling og kirke bilagt en udtalelse fra vedkommende biskop.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 kan også anvendes, hvor den ene af præsterne er ansat i Danske Sømands- og Udlandskirker eller i en anden kirkelig institution i tilknytning til folkekirken. Tilslutning fra ansættelsesmyndigheden inden for den pågældende institution træder i så fald for dennes stillings vedkommende i stedet for menighedsrådets tilslutning.

Kapitel 3 Ansættelse i stillinger som provst og domprovst
§ 14

Ved besættelse af en provstestilling, der er tilknyttet et pastorat med tre eller flere præstestillinger, og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold, og ved besættelse af en stilling som domprovst afholder biskoppen et møde med pastoratets menighedsråd, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Biskoppen afholder ligeledes et møde med provstiudvalget, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. På møder, der afholdes af henholdsvis pastoratets menighedsråd og provstiudvalget senest 3 uger efter det i 2. pkt. nævnte møde med biskoppen, afgiver pastoratets menighedsråd og provstiudvalget udtalelser om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge.

Stk. 2 Biskoppen afgiver udtalelse om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge. Biskoppen er frit stillet, med hensyn til hvilke ansøgere biskoppen vil udtale sig om. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 14a

Ved besættelse af en provstestilling, der er tilknyttet et pastorat med to eller færre præstestillinger, og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold, afholder biskoppen et møde med pastoratets menighedsråd, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Pastoratets menighedsråd afgiver senest 3 uger efter det i 1. pkt. nævnte møde med biskoppen udtalelse om tre ansøgere i prioriteret rækkefølge. Det skal fremgå af udtalelsen, hvor mange menighedsrådsmedlemmer der har stemt på den enkelte ansøger. Biskoppen afholder herefter møde med provstiudvalget, hvor ansøgningerne fra de tre ansøgere, som pastoratets menighedsråd har afgivet udtalelse om, gennemgås. Provstiudvalget afgiver på mødet med biskoppen en udtalelse om de tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge.

Stk. 2 Biskoppen afgiver en udtalelse om de tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge, hvis alle tre ansøgere efter biskoppens opfattelse er egnede. Hvis biskoppen ikke finder, at alle tre ansøgere er egnede, afgiver biskoppen udtalelse om færre end tre ansøgere. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 14b

Ved besættelse af en provstestilling, hvor provstestillingen udgør mere end 50 pct. af stillingens indhold, og ved besættelse af en stilling som særprovst afholder biskoppen et møde med henholdsvis pastoratets menighedsråd og provstiudvalget, hvor de indkomne ansøgninger til den ledige stilling gennemgås. Senest 3 uger efter afholdelse af de i 1. pkt. nævnte møder afgiver pastoratets menighedsråd en udtalelse om ansøgerne. Provstiudvalget afgiver senest 3 uger efter det i 1. pkt. nævnte møde med biskoppen en udtalelse om mindst fem af ansøgerne i prioriteret rækkefølge.

Stk. 2 Biskoppen afgiver udtalelse om mindst tre ansøgere i egen prioriteret rækkefølge blandt de fem, som provstiudvalget har afgivet udtalelse om, hvis der efter biskoppens opfattelse er tre egnede. Hvis biskoppen ikke finder, at der er tre egnede ansøgere blandt de i 1. pkt. nævnte fem ansøgere, afgiver biskoppen udtalelse om færre end tre ansøgere. Såfremt biskoppen ikke finder nogen af de fem ansøgere, som provstiudvalget har afgivet udtalelse om, egnede, drøfter biskoppen igen ansøgningerne med provstiudvalget og afgiver herefter udtalelse om mindst tre ansøgere i prioriteret rækkefølge blandt samtlige ansøgere. Biskoppen sender ansøgningerne og pastoratets menighedsråds, provstiudvalgets og sin egen udtalelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

§ 14c

Er en provstestilling knyttet til flere pastorater, afgives en udtalelse af samtlige pastoraters menighedsråd.

Stk. 2 Skal flere menighedsråd medvirke ved en udtalelse efter stk. 1, afgives udtalelsen på et fællesmøde. Ministeren for ligestilling og kirke kan bestemme, at det af afstemningsresultatet skal fremgå, hvorledes stemmerne er faldet inden for hvert enkelt af de menighedsråd, der deltager i udtalelsen.

§ 14d

Ministeren for ligestilling og kirke træffer afgørelse om, hvilken ansøger der skal indstilles til kongelig udnævnelse. Indstilling til kongelig udnævnelse af en ansøger, der ikke er omfattet af biskoppens udtalelse, kan ikke ske, før sagen har været forhandlet med biskoppen.

§ 14e

Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler for ansættelsesforløbet.

§ 14f

§§ 14-14 d gælder ikke for ansættelse som værnsprovst.

Kapitel 4 (Ophævet)
Kapitel 5 Ansættelse i stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær
§ 16

Ansættelse og afskedigelse af kirke- og kirkegårdsfunktionær foretages af menighedsrådet efter regler fastsat af ministeren for ligestilling og kirke. Dog kan uansøgt afsked af varigt tjenestemandsansatte kirke- og kirkegårdsfunktionærer, jf. § 26, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken kun foretages af ministeren for ligestilling og kirke.

Kapitel 6 Ansættelse i stillinger ved stiftsadministrationerne
§ 17

Ministeren for ligestilling og kirke træffer bestemmelse om oprettelse og nedlæggelse af stillinger ved stiftsadministrationerne og foretager ansættelse og afskedigelse fra disse stillinger. Ministeren for ligestilling og kirke kan helt eller delvis henlægge de i 1. pkt. nævnte kompetencer til den stedlige biskop.

Kapitel 7 Særlige bestemmelser vedrørende præster
§ 18

Til stillinger som sognepræst knyttes tjenestebolig. Ministeren for ligestilling og kirke kan dog undtage herfra.

§ 19

En biskop kan efter regler fastsat af ministeren for ligestilling og kirke og efter indstilling fra vedkommende præst og menighedsråd tillade, at der antages medhjælp til konfirmandundervisning. Udgifterne hertil afholdes af kirkekassen.

§ 20

Ministeren for ligestilling og kirke kan tillade, at der af fællesfonden, jf. kapitel 2 i lov om folkekirkens økonomi, afholdes udgifter til det arbejde, der udføres af præster, som er omfattet af bestemmelsen i § 8, stk. 3.

Kapitel 8 Særlige bestemmelser vedrørende kirke- og kirkegårdsfunktionærer
§ 21

Løn- og ansættelsesvilkår for de i folkekirken ansatte personalegrupper fastsættes af finansministeren. Dog fastsættes løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansat personale og personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, i henhold til bestemmelserne i §§ 45-48 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskole og folkekirken.

§ 22

Menighedsrådet træffer afgørelse om kirkebetjeningens ordning efter regler fastsat af ministeren for ligestilling og kirke. Spørgsmålet om personalenormering kan dog varetages af provstiudvalget, jf. lov om folkekirkens økonomi § 5, stk. 5.

Stk. 2 Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter efter forhandling med menighedsrådet og den faglige organisation, i hvilke stillinger tjenestemandsansættelse skal finde sted.

§ 23

De organisationer, der er nævnt i § 49 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, har forhandlingsret over for alle vedkommende kirkelige myndigheder i spørgsmål vedrørende kirkefunktionærer, der er ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår.

Stk. 2 Menighedsrådet kan ikke afgøre sager, der vedrører en kirkefunktionærs forhold, forinden den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig i sagen.

Kapitel 9 Understøttelse
§ 24

Ministeren for ligestilling og kirke kan tillægge ansatte, der fratræder uden ret til pension, eller disses efterlevende ægtefæller understøttelse, der beregnes efter de for ydelse af understøttelse til ikkepensionssikret personale i statens tjeneste gældende regler.

Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 25

Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

Stk. 2 (Udeladt af Redaktionen)

Stk. 3 De hidtil gældende regler for ansættelse i præstestillinger ved Skt. Petri Kirke i København forbliver i kraft.

Stk. 4 Reglerne i kapitel 2 gælder for præstestillinger, der er ledige ved lovens ikrafttræden.

§ 26

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kgl. anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.