HIV-Bløderbørnsloven

Denne konsoliderede version af hIV-Bløderbørnsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

Lov nr. 217 af 28. april 1993,
som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 542 af 24. juni 2005 og lov nr. 962 af 26. juni 2020

§ 1

Kulancemæssig godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere og
transfusionssmittede samt til umyndige HIV-positive ægtefæller eller
samlevere udbetales til værgens bestyrelse og rådighed, jf. § 2.
Værgen skal på passende måde sørge for godtgørelsens anvendelse til
bedste for den umyndige.

§ 2

Ved udbetaling af godtgørelse til værgens bestyrelse og rådighed i de i § 1 nævnte situationer finder følgende regler ikke anvendelse:

§ 3

Pengebeløb under værgens bestyrelse efter § 1 skal indsættes i et pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer i særskilt depot i den umyndiges navn. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.

Stk. 2 Pengebeløb kan dog uanset stk. 1 foreligge hos værgen som kontant beholdning, hvis beløbet er under 10.000 kr. eller må anses for nødvendigt til dækning af løbende udgifter.

§ 4

Værgen må ikke for den godtgørelse, der er under værgens bestyrelse og rådighed efter § 1, uden Familieretshusets samtykke erhverve fast ejendom for den umyndige. Såfremt fast ejendom er erhvervet, må værgen ikke uden Familieretshusets samtykke afhænde den umyndiges faste ejendom eller behæfte den med pant eller servitut og heller ikke bortforpagte eller bortleje den på usædvanlige vilkår eller på usædvanlig tid. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.

§ 5

Værgen kan ved sin bestyrelse og rådighed i de i § 1 nævnte situationer kun yde gaver eller lån af godtgørelsen og indtægten heraf, såfremt gaven eller lånet andrager ubetydelige værdier. Er den umyndige over 15 år, kan dette dog kun ske med dennes samtykke. Til ydelse af andre gaver eller lån såvel af godtgørelsen og indtægten heraf som af, hvad der træder i stedet herfor, kræves Familieretshusets samtykke. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.

§ 5a

Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan påklages til Civilstyrelsen.

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 3. juni 1987, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 3-5 har virkning fra lovens ikrafttræden.