HIV-Bløderbørnsloven § 4

Denne konsoliderede version af hIV-Bløderbørnsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

Lov nr. 217 af 28. april 1993,
som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 542 af 24. juni 2005 og lov nr. 962 af 26. juni 2020

§ 4

Værgen må ikke for den godtgørelse, der er under værgens bestyrelse og rådighed efter § 1, uden Familieretshusets samtykke erhverve fast ejendom for den umyndige. Såfremt fast ejendom er erhvervet, må værgen ikke uden Familieretshusets samtykke afhænde den umyndiges faste ejendom eller behæfte den med pant eller servitut og heller ikke bortforpagte eller bortleje den på usædvanlige vilkår eller på usædvanlig tid. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.