14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Denne konsoliderede version af forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1249 af 25. november 2014, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen

I medfør af § 22, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1216 af 25. september 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Oversigt over direktiver hvor Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed, jf. forordning 2006/2004 af 27. oktober 2004 (CPC-forordningen)

§1 Forbrugerombudsmanden kan på eget initiativ eller på baggrund af klager fra andre optage sager til behandling. Forbrugerombudsmanden er ikke forpligtet til at behandle alle klager, som han får forelagt. Forbrugerombudsmanden skal ved optagelsen af sager til behandling navnlig lægge vægt på varetagelsen af hensynet til forbrugerne.

Stk. 2 Forbrugerombudsmandens prioriteringsadgang efter stk. 1 gælder ikke klager, der er oversendt fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemslande i medfør af forordningen (EF) 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som vedrører overtrædelser af direktiver, for hvilke Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed, jf. bilag 1.

Stk. 3 Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik og til at overholde markedsføringsloven i øvrigt, jf. dog § 3.

§2 Forbrugerombudsmanden skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Forbrugerombudsmanden, anklagemyndigheden eller domstolene, og som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af bestemmelserne i den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Forbrugerombudsmanden orienterer forinden den berørte erhvervsdrivende om offentliggørelsen, medmindre der foreligger særligt hastende tilfælde.

§3 Forbrugerombudsmanden kan efter retsplejelovens almindelige regler anlægge og indtræde i retssager, herunder vedrørende civilretlige forbrugerbeskyttelseslove, hvor sagsanlæg eller indtræden sker som led i Forbrugerombudsmandens tilsynsvirksomhed. Forbrugerombudsmanden kan optræde som direkte part, ved hoved- og biintervention, eller som mandatar i henhold til retsplejelovens regler herom.

Henvisningen til investeringsforeningelovens § 205, stk. 1 er ikke korrekt, idet forbrugerombudsmandens bemyndigelse til at anlægge sager er omhandlet i §170 i den nye investeringsforeningslov (siden 22. juli 2014), hvorfor vi har ladet krydsreferencen pege på §170.

Stk. 2 Forbrugerombudsmanden kan på tilsvarende måde, som angivet i stk. 1, anlægge og indtræde i retssager på det finansielle område efter § 348, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, § 3, stk. 3, i lov om værdipapirhandel, § 205, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og § 11, stk. 3, i lov om finansielle rådgivere, og på betalingstjenesteområdet efter § 97, stk. 6, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Stk. 3 Forbrugerombudsmanden kan som led i sit offentligretlige tilsyn indgive anmeldelse til politiet og anmode om, at der rejses tiltale for overtrædelse af den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Forbrugerombudsmanden kan anmode om at få overdraget tiltalens udførelse.

§4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager Forbrugerombudsmandens sekretariatsopgaver.

Stk. 2 Forbrugerombudsmanden udarbejder ved finansårets udløb en redegørelse til erhvervs- og vækstministeren om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 173 af 26. februar 2007 om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed.

profile photo
Profilside