Bekendtgørelse om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021

I medfør af § 50, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 2497 af 15. december 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Afgrænsning af begrebet »brugsrettigheder«, jf. § 23, stk. 3
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende opsparingsformer oprettet i et pengeinstitut her i landet eller i en filial her i landet af et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område:

 • 1) Ratepension og aldersopsparing.

 • 2) Kapitalpension.

 • 3) Børneopsparing oprettet i medfør af bekendtgørelse om børneopsparingskonti.

 • 4) Selvpension oprettet før den 2. juni 1998.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udenlandske pensionsordninger godkendt af SKAT i medfør af § 15 C i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Kapitalandel: Andel i aktieselskaber (aktier), anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital, jf. § 5, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Unoteret kapitalandel: En kapitalandel, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og som ikke handles på en multilateral handelsfacilitet. Sparekassers beviser for garantkapital og andelskassers beviser for andelskapital behandles i denne bekendtgørelse ikke som unoterede kapitalandele.

 • 3) Pulje: En aftale eller en række enslydende aftaler (puljeaftale) mellem et pengeinstitut og henholdsvis en kunde eller et antal kunder om, at kunden eller kunderne indskyder midler i pengeinstituttet, og at disse midler tilskrives afkast, positivt eller negativt, der beregnes på baggrund af afkastet af en portefølje af værdipapirer m.v. eller en modelportefølje af værdipapirer m.v., og hvor de enkelte aktiver tilhører det pengeinstitut, i hvilket en kunde har foretaget sit indskud.

 • 4) Særskilt depot: Et depot, der er oprettet efter aftale mellem et pengeinstitut og en kunde for opsparingsformer omfattet af denne bekendtgørelse.

 • 5) Afledte finansielle instrumenter: Instrumenter omfattet af bilag 2, nr. 4-11, i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

 • 6) Værdipapirudlån: Udlån af værdipapirer mod senere tilbagelevering af værdipapiret eller et identisk værdipapir, for hvilket der ydes et vederlag.

 • 7) Tredjeland: Et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område.

Formkrav til levering af kundeinformation for puljer
§ 3

Information, der er personligt rettet til kunden, skal leveres på papir. Informationen kan leveres på andet varigt medium end papir, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Leveringen af informationen på andet varigt medium er hensigtsmæssig i forhold til den måde, hvorpå forretningerne mellem pengeinstituttet og kunden udføres.

 • 2) Kunden vælger, at oplysningerne gives på et andet varigt medium end papir.

Stk. 2 Information, der ikke er personligt rettet til kunden, herunder de for puljen gældende retningslinjer, kan leveres via en hjemmeside, der ikke udgør et varigt medium, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Leveringen af informationen er hensigtsmæssig i forhold til den måde, hvorpå forretningerne mellem pengeinstituttet og kunden udføres.

 • 2) Kunden har givet sit samtykke hertil.

 • 3) Kunden forinden informeres om hjemmesidens adresse, samt hvor på hjemmesiden informationen findes.

 • 4) Informationen er opdateret.

 • 5) Informationen er tilgængelig på hjemmesiden i den for kunden nødvendige periode.

Stk. 3 Pengeinstituttet skal indgå eller bekræfte alle puljeaftaler med kunden, jf. § 7, stk. 1, på papir eller et andet varigt medium end papir. Oplysningerne nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1-6, skal endvidere gives til kunden på papir eller et andet varigt medium end papir.

Administration af puljer
§ 4

For hver enkelt pulje skal der udarbejdes skriftlige retningslinjer for administrationen heraf. Retningslinjerne skal være godkendt af pengeinstituttets direktion.

Stk. 2 Retningslinjerne skal som minimum indeholde oplysninger om

 • 1) investeringsstrategi med rammer for aktivfordeling og risikoeksponering, herunder pengeinstituttets adgang til at foretage ændringer heri,

 • 2) samtlige omkostninger og handelsvilkår, herunder administrationsgebyr, afregningskurs i forhold til markedskursen, kurtage, andre handels- og depotomkostninger og regler for beregning af rente af kontantindestående,

 • 3) hvornår afkast tilskrives, og

 • 4) hvordan puljens resultat og afkastet til kunderne beregnes.

§ 5

Til enhver kunde oprettes en indlånskonto i danske kroner eller euro, hvor alle indbetalinger og tilskrivninger af afkast såvel positivt som negativt indgår.

§ 6

Pengeinstituttet skal over for Finanstilsynet kunne dokumentere puljens resultat og afkast.

Stk. 2 Eventuelle puljeaktiver skal holdes adskilt fra pengeinstituttets øvrige aktiver.

Oplysningsforpligtelser i forbindelse med indgåelse af en puljeaftale
§ 7

Pengeinstituttet skal indgå en puljeaftale med kunden, som indeholder en beskrivelse af parternes væsentligste rettigheder og pligter. Pengeinstituttet skal i den forbindelse

 • 1) udlevere de i henhold til § 4, stk. 1, nævnte retningslinjer,

 • 2) oplyse kunden om, at kunden ikke ejer de aktiver, som puljens afkast beregnes på baggrund af, og at eventuelle puljeaktiver tilhører pengeinstituttet,

 • 3) oplyse kunden om, at afkastet baseres på en beregning af puljens afkast, og at afkastet derfor kan være både positivt og negativt,

 • 4) informere kunden om, fra hvilken dato kunden betragtes som indtrådt i puljen, samt om ophør og vilkårene for udtræden,

 • 5) oplyse kunden om puljens afkast for de foregående fem år eller hele den periode, hvori puljen er blevet udbudt, samt oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og

 • 6) informere kunden, om kontoen er omfattet af Garantiformuens dækning.

Stk. 2 Vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved henvisning til separate dokumenter, herunder til pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser og standardvilkår.

Oplysning i forbindelse med ændring af vilkår for en puljeaftale
§ 8

Pengeinstituttet skal informere kunden om væsentlige ændringer af vilkårene for puljeaftalen, herunder væsentlige ændringer af retningslinjerne for puljens administration, jf. § 4, stk. 1. Ændringerne skal gennemføres med et passende varsel, og kunden skal informeres i rimelig tid inden ændringen.

Oplysning under puljeaftalens løbetid
§ 9

Pengeinstituttet skal hvert kvartal oplyse kunden om

 • 1) det procentvise afkast for hver enkelt pulje og

 • 2) puljens aktivsammensætning i procent.

Stk. 2 Oplysningerne, jf. stk. 1, skal meddeles kunden senest 8 uger efter udløbet af et kvartal.

Stk. 3 Ved udgangen af hvert kalenderår skal pengeinstituttet oplyse kunden om ÅOP og ÅOK. Oplysningerne skal meddeles kunden senest 8 uger efter kalenderårets udløb.

Anbringelse af opsparingen for puljer
§ 10

Afkast af puljer skal beregnes og tilskrives kunderne på baggrund af en pulje, der består af indestående på en indlånskonto samt følgende instrumenter:

 • 1) Omsættelige værdipapirer (bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet, herunder

  • a) aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, og

  • b) obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer.

 • 2) Pengemarkedsinstrumenter, herunder skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers, dog ikke betalingsinstrumenter.

 • 3) Andele i danske UCITS omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet).

 • 4) Andele i alternative investeringsfonde omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herunder kapitalforeninger, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller andele i alternative investeringsfonde, der har udpeget en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

 • 5) Sparekassers beviser for garantkapital og andelskassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

 • 6) Instrumenter, som hverken er omfattet af nr. 1-5 eller er afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne i §§ 13-21, såfremt disse instrumenter højst udgør 20 pct. af værdien af den enkelte puljes samlede portefølje på investeringstidspunktet, og såfremt det maksimale tab på disse instrumenter højst kan udgøre det investerede beløb.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte instrumenter skal være optaget til handel på et reguleret marked eller handles på en multilateral handelsfacilitet på investeringstidspunktet. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte instrumenter kan endvidere være optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked fremgår af pengeinstituttets ordreudførelsespolitik, jf. bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Midlerne kan tillige investeres i nyemitterede værdipapirer under forudsætning af, at der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til handel på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller på et af de i 2. pkt. nævnte markeder. Værdipapirerne skal afhændes, såfremt de ikke senest 1 år efter emissionen er optaget til handel på et marked som anført i 3. pkt.

§ 11

Hvis et pengeinstitut anvender midler til anbringelse i instrumenter omfattet af § 10, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, må instrumenter udstedt af en enkelt emittent højst udgøre 20 pct. af porteføljens værdi, jf. dog § 12. Disse grænser, jf. 1. pkt., skal være opfyldt på investeringstidspunktet.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, EU-statsobligationer samt afdelinger af kapitalforeninger, der opfylder kravene i §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 I kapitalforeninger anses den enkelte afdeling for at være emittent, jf. stk. 1.

Puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v.
§ 12

En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning og porteføljepleje, såfremt anvendelsen af de afledte finansielle instrumenter opfylder bestemmelserne i §§ 13-21.

Stk. 2 Udførelse af værdipapirudlån skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i § 20.

§ 13

Afledte finansielle instrumenter skal være baseret på fremmed valuta, renter eller værdipapirer, herunder værdipapirindeks, der kan indgå i en puljes formue.

§ 14

Ved en nettoposition i et værdipapir eller værdipapirindeks forstås forskellen mellem summen af kursværdien af de lange positioner og summen af kursværdien af de korte positioner. Ved opgørelsen af nettopositionen, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, foretages opgørelsen for hvert underliggende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning eller et rentefald for det pågældende værdipapir eller værdipapirindeks.

Stk. 2 Ved en nettoposition i en fremmed valuta forstås forskellen mellem summen af de lange positioner og summen af de korte positioner i den pågældende valuta. Ved en lang position i en valuta forstås en position, der giver en gevinst ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved en kort position i en valuta forstås en position, der giver et tab ved en stigning i kursen på den pågældende valuta opgjort i danske kroner. Ved opgørelsen af lange og korte positioner medtages alle mellemværender i valutaen, hvor puljen selv bærer valutakursrisikoen.

Stk. 3 Ved opgørelsen af positionen i de underliggende aktiver, der knytter sig til afledte finansielle instrumenter, hvori der indgår et optionselement, multipliceres kursværdien af det underliggende aktiv med optionens delta.

Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter
§ 15

En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt de afledte finansielle instrumenter formindsker den specifikke risiko, der er knyttet til puljens beholdning af aktier.

Stk. 2 Anvendelse af afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks må ikke medføre, at puljen samlet opnår en kort nettoposition i en given aktie.

§ 16

En pulje kan, ud over de i § 15 angivne tilfælde, anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt puljen holder en likviditetsbeholdning svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, jf. dog § 15, stk. 2. Til likviditetsbeholdningen medregnes i denne forbindelse indeståender på anfordring eller med en opsigelse på ikke over en måned i pengeinstitutter, indbetalt margin hos pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, et reguleret marked og clearingcentraler samt værdipapirer, som er variabelt forrentede eller har en restløbetid på ikke over 6 måneder. Endvidere medregnes beløb, der forfalder inden for 3 måneder i form af udtrukne obligationer, renter og deklarerede udbytter. Endvidere medregnes syntetiske pengemarkedsindskud.

Stk. 2 En pulje kan endvidere anvende afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks, såfremt puljen for hvert enkelt afledt finansielt instrument eller for en kombination af disse, hvis der anvendes flere afledte finansielle instrumenter med samme restløbetid, holder en beholdning af fastforrentede værdipapirer svarende til nettopositionen i de underliggende aktier eller aktieindeks, og såfremt værdipapirernes restløbetid ikke overstiger restløbetiden på det eller de pågældende afledte finansielle instrumenter, jf. dog § 15, stk. 2.

Obligations- og rentebaserede afledte finansielle instrumenter
§ 17

En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, såfremt de afledte finansielle instrumenter formindsker puljens renterisiko, der er knyttet til puljens obligationsbeholdning.

Stk. 2 Afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer må ikke medføre, at puljen samlet opnår korte nettopositioner.

§ 18

En pulje kan, ud over de i § 17 angivne tilfælde, anvende afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer, obligationsindeks eller renter, såfremt de afledte finansielle instrumenter ikke øger puljens samlede nettotab ved en rentestigning i forhold til det tab, som puljen alternativt kunne have fået ved direkte investering i obligationer i samme valuta.

Stk. 2 Den samlede kursværdi af de underliggende obligationer, som knytter sig til de i stk. 1 anvendte afledte finansielle instrumenter, må til enhver tid højst udgøre 100 pct. af puljens formue.

Stk. 3 Opgørelserne i stk. 1 foretages for hver valuta for sig og skal ske på baggrund af obligationernes varighed eller et andet mål for obligationernes renterisiko. Såfremt de afledte finansielle instrumenter indgår med et optionselement, anvendes optionens delta.

Valutabaserede afledte finansielle instrumenter
§ 19

En pulje kan anvende afledte finansielle instrumenter baseret på valuta, såfremt puljens nettoposition i hver fremmed valuta, jf. § 14, stk. 2, ikke adskiller sig fra en sådan position, puljen alternativt kunne have opnået ved direkte investering i værdipapirer i den pågældende valuta, og såfremt summen af puljens nettopositioner i fremmede valutaer ikke overstiger puljens formue.

Særlige bestemmelser om puljers anvendelse af afledte finansielle instrumenter m.v.
§ 20

Såfremt en pulje anvender afledte finansielle instrumenter eller udfører værdipapirudlån, skal puljens modpart være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller en clearingcentral i et land, der er medlem af OECD, eller handelen skal udføres på et marked, som er omfattet af § 10, stk. 2.

Stk. 2 Udfører en pulje værdipapirudlån, skal pengeinstituttet endvidere sikre sig, at der foreligger tilstrækkelig garanti eller anden sikkerhed for de lånte værdipapirer og de øvrige forpligtelser, der følger af lånevilkårene.

§ 21

Bestemmelserne i §§ 13-20 skal være opfyldt på ethvert tidspunkt i de afledte finansielle instrumenters løbetid.

Anbringelse af opsparingen for særskilte depoter
§ 22

Til enhver kundes særskilte depot oprettes en indlånskonto, hvor alle indbetalinger og tilskrivninger af afkast indgår.

Stk. 2 Et særskilt depot skal være placeret i samme institut som den tilhørende indlånskonto.

§ 23

Midler i særskilte depoter kan anbringes på en indlånskonto samt i følgende instrumenter, jf. dog §§ 24 og 25:

 • 1) Omsættelige værdipapirer (bortset fra betalingsinstrumenter), der kan handles på kapitalmarkedet, herunder

  • a) aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt aktiebeviser, og

  • b) obligationer og andre gældsinstrumenter, herunder beviser for sådanne værdipapirer.

 • 2) Pengemarkedsinstrumenter, herunder skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers, dog ikke betalingsinstrumenter.

 • 3) Andele i danske UCITS omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet).

 • 4) Andele i alternative investeringsfonde omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., herunder kapitalforeninger, jf. § 3, stk. 1, nr. 11, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., når forvalteren af den pågældende alternative investeringsfond har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Danmark, og andele i alternative investeringsfonde, der har udpeget en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og når forvalteren af den pågældende alternative investeringsfond har tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Danmark.

 • 5) Sparekassers beviser for garantkapital og andelskassers beviser for andelskapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

 • 6) Instrumenter, som hverken er omfattet af stk. 1, nr. 1-5 eller stk. 4 eller er afledte finansielle instrumenter omfattet af § 25, såfremt disse instrumenter på investeringstidspunktet samlet set højst udgør 20 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti samt værdien af særskilte depoter, og såfremt det maksimale tab på disse instrumenter højst kan udgøre det investerede beløb.

Stk. 2 De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte instrumenter skal være optaget til handel på et reguleret marked eller handles på en multilateral handelsfacilitet på investeringstidspunktet. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte instrumenter kan endvidere være optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland, eller handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked fremgår af pengeinstituttets ordreudførelsespolitik, jf. bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Midlerne kan endvidere investeres i nyemitterede værdipapirer under forudsætning af, at der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til handel på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller et af de i 2. pkt. nævnte markeder. Værdipapirerne skal afhændes, såfremt de ikke senest 1 år efter emissionen er optaget til handel på et marked som anført i 1. pkt.

Stk. 3 Midler kan dog ikke anbringes i aktier eller øvrige kapitalandele eller aktieretter m.v. i selskaber, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende rettigheder til investorerne i selskabet. Dette gælder dog ikke, hvis rettigheden først kan udnyttes efter ophævelses-/frigivelsestidspunktet eller er omfattet af indberetningspligten i § 8 H i skattekontrolloven.

Stk. 4 Midler i særskilte depoter, jf. stk. 1, kan endvidere placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger, jf. § 3, stk. 1, nr.11, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ikke har tilladelse til markedsføring til detailinvestorer i Danmark, jf. bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer, i aktieselskaber, anpartsselskaber, selskaber optaget på listen i artikel 1 i den konsoliderede udgave af Rådets 1. selskabsdirektiv 68/151/EØF som ændret ved direktiv 2003/58/EF, kommanditselskaber og selskaber med en tilsvarende juridisk form inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, under følgende betingelser:

 • 1) At kunden som minimum investerer et beløb svarende til 100.000 kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og partnerselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende.

 • 2) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.

 • 3) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.

 • 4) At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.

 • 5) At kommanditselskabet og partnerselskabet udelukkende investerer i unoterede kapitalandele, jf. stk. 5, og i aktivtyper omfattet af stk. 1, bortset fra aktier, konvertible obligationer, erhvervsobligationer samt tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen.

Stk. 5 For kommanditselskabet og partnerselskabet gælder desuden, at der kan investeres i kommanditselskaber og partnerselskaber, der udelukkende investerer i aktivtyper efter stk. 4, nr. 5.

Stk. 6 Ved beregningen af, hvor meget kunden kan placere i forhold til placeringsgrænserne i stk. 4, nr. 2-4, skal det beløb, kunden hæfter med over for kommanditselskabet eller partnerselskabet, indgå.

Stk. 7 Forud for investeringen i unoterede kapitalandele kan pengeinstituttet fra kunden betinge sig en erklæring, hvoraf det fremgår, at kunden er klar over de risici, der er forbundet med investeringen.

Stk. 8 Pengeinstituttet skal sende en meddelelse til det unoterede selskab, forvalteren af en alternativ investeringsfond, kommanditselskabet eller partnerselskabet, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse, skal ske til depotet, samt at kunden kun kan disponere over kapitalandelene ved afståelse. Kunden skal give pengeinstituttet samtykke til, at pengeinstituttet kan sende meddelelsen.

Stk. 9 En kunde, der deltager som komplementar i et kommanditselskab eller partnerselskab, kan ikke placere sin pensionsopsparing i kommanditselskabet eller partnerselskabet.

Stk. 10 Kunden må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v., jf. stk. 4. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen. Herudover finder § 4 i lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af kundens ejerandel i selskabet.

Stk. 11 Kunden skal oplyse pengeinstituttet om værdien af unoterede kapitalandele til brug for beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven.

§ 24

Midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing må pr. 1. januar 2021 ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og i andele i alternative investeringsfonde, der forvaltes af en registreret forvalter af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing må pr. 1. januar 2022 ikke investeres i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller som forvaltes af en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Stk. 3 Midler i særskilte depoter til brug for børneopsparing og selvpension, må pr. 1. januar 2022 ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Stk. 4 Midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing, børneopsparing og selvpension, må pr. 1. januar 2022 ikke investeres i unoterede andele i alternative investeringsfonde, med registeret hjemsted i et tredjeland.

Stk. 5 Et pengeinstitut skal sørge for, at kunder, der i særskilte depoter til brug for aldersopsparing, har midler anbragt i unoterede kapitalandele eller unoterede andele i alternative investeringsfonde, jf. stk. 1, afvikler disse investeringer inden den 1. juli 2021. Et pengeinstitut skal sørge for, at kunder, der i særskilte depoter til brug for aldersopsparing, børneopsparing og selvpension, jf. stk. 2-4, har midler anbragt i unoterede kapitalandele eller unoterede andele i alternative investeringsfonde, afvikler disse inden 1. juli 2022.

Stk. 6 Et pengeinstitut kan udlodde kunders investeringer i unoterede kapitalandele eller unoterede andele i en alternativ investeringsfond til kunden uden kundens samtykke, hvis kunden ikke senest den 1. juni 2021, jf. stk. 1. eller den 1. juni 2022 jf. stk. 2-4 har orienteret pengeinstituttet om, hvordan de unoterede kapitalandele eller unoterede andele i en alternativ investeringsfond skal afvikles.

§ 25

Et særskilt depot må indeholde afledte finansielle instrumenter, der er baseret på instrumenter omfattet af § 23, stk. 1, nr. 1 og 2, samt aktieindeks, når det afledte finansielle instrument kan

 • 1) opfyldes ved en ret men ikke en pligt til henholdsvis at erhverve eller levere det underliggende aktiv eller alternativt en ret men ikke en pligt til at modtage en differenceafregning af forskellen mellem værdien af det finansielle instrument og det underliggende aktiv, eller

 • 2) opfyldes ved en pligt til at levere et instrument, der indgår i det særskilte depot i hele den periode, hvor det afledte finansielle instrument løber.

Stk. 2 Såfremt det samlede potentielle tab i et særskilt depot i form af betalte præmier, jf. stk. 1, overstiger 10 pct. af værdien af det særskilte depot, må der ikke foretages dispositioner med afledte finansielle instrumenter, som øger det potentielle tab.

Stk. 3 Såfremt et særskilt depot indeholder afledte finansielle instrumenter, skal modparten være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller en clearingcentral i et land, der er medlem af OECD, eller handelen skal udføres på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet.

§ 26

Højst 20 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti samt i et særskilt depot, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, må på investeringstidspunktet placeres i instrumenter omfattet af § 23, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, som er udstedt af en enkelt emittent. 1. pkt. finder ikke anvendelse på realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og EU-statsobligationer samt afdelinger af kapitalforeninger, der opfylder kravene i §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed. Højst 5 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti samt i et særskilt depot, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, må på investeringstidspunktet placeres i et instrument omfattet af § 23, stk. 1, nr. 6, som er udstedt af en enkelt emittent.

Stk. 2 I kapitalforeninger anses den enkelte afdeling for at være emittent, jf. stk. 1.

Stk. 3 Et beløb svarende til § 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) kan dog altid uanset stk. 1 anbringes i værdipapirer omfatter af § 23, stk. 1.

Stk. 4 Uanset stk. 1 kan midler placeret på børneopsparingskonti svarende til to års indskud anbringes i et instrument.

Stk. 5 Ved opgørelsen efter stk. 1 indgår det maksimale tab, der kan opstå på depotets call optioner og skrevne put optioner på det eller de instrumenter, som opgørelsen vedrører.

Stk. 6 Ved beregningen af kundens opsparing i et særskilt depot i henhold til stk. 1 foretages værdiansættelsen i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

Stk. 7 Beløbsgrænserne i stk. 1 og § 23, stk. 4, nr. 2-4, skal iagttages på det tidspunkt, hvor investeringen foretages.

§ 27

Et pengeinstitut skal påse, at reglerne om anbringelse af midler i særskilte depoter, jf. § 23, stk. 1, 2 og 4, samt §§ 25 og 26 er overholdt.

Stk. 2 Et pengeinstitut skal påse, at reglerne om afvikling af midler i særskilte depoter, jf. § 24, er overholdt.

§ 28

Et særskilt depot må kun indeholde aktiver, der henhører under opsparingen.

Stk. 2 Opbevaringen af aktiverne i depotet skal ske på pengeinstituttets almindelige vilkår for opbevaring af aktiver i depot.

Strafbestemmelser
§ 29

Pengeinstituttet straffes med bøde for overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, §§ 8 og 9, § 10, stk. 1, §§ 12 og 22, § 23, stk. 1, 3, 4, 8 og 10, § 24, stk.1-5, § 25, stk. 1 og 3, § 26, stk. 1 og § 27.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 30

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2269 af 29. december 2020 om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter ophæves.