14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån

Bekendtgørelse nr. 1038 af 02. september 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån

I medfør af § 6, stk. 13, og § 39, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 21. august 2015, og § 152 b, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
§§ 3-5 og 7 finder anvendelse på realkreditlån omfattet af § 6, stk. 1-5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Stk. 2 §§ 6 og 7 finder anvendelse på lån ydet af pengeinstitutter finansieret ved særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på obligationerne er kortere end løbetiden på de bagvedliggende lån.

§2 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Effektiv rente: En obligations effektive rente defineres som den interne rente, hvormed obligationens fremtidige betalingsrække skal tilbagediskontores for at være lig kursværdien af obligationens hovedstol, og den fastlægges på baggrund af en enkelt handel eller et gennemsnit af flere handler med den pågældende obligation, eventuelt korrigeret med et terminstillæg eller terminsfradrag.

  • 2) Samlet salg: Med samlet salg af en fondskode menes, når den effektive rente fastsættes udelukkende på baggrund af én afregningskurs, for eksempel én skæringskurs på en auktion eller én spotkurs ved tapsalg.

§3 Realkreditinstitutter
Ved refinansiering af lån skal realkreditinstituttet tilrettelægge salg af de nye obligationer, der skal bruges til at refinansiere lånene, således at realkreditinstituttet senest på dagen for obligationernes udløb kan konstatere, om der har været aftagere til alle de nødvendige nye obligationer.

Stk. 2 Realkreditinstituttet skal forud for indledning af salg af de nye obligationer offentliggøre en plan for salget. Planen skal angive, hvilke lånetyper, salget af obligationer skal refinansiere, den mængde, der forventes solgt, og hvordan og inden for hvilken periode salget forventes gennemført. Planen skal endvidere angive, hvornår det konstateres, om der ved salget har været aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, jf. § 6, stk. 5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., samt angive hvornår det offentliggøres, om et salg aflyses. Planen kan efterfølgende revideres.

Stk. 3 Som aftagere, jf. stk. 1 og 2, ved salget af nye obligationer kan også henregnes obligationsudsteder og virksomheder, der er koncernforbundne med udsteder.

§4 Referencerenten, der skal anvendes ved en eventuel forlængelse af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, jf. § 32, stk. 6, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., skal være en hensigtsmæssig ledende referencerente i samme valuta som udstedelsen.

Stk. 2 Tillægget til referencerenten kan være fra 0 og op til 5 procentpoint.

§5 Obligationsserier af fast forrentede obligationer omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med udestående volumen over 500 mio. euro må ikke sælges som ét samlet salg.

Stk. 2 Realkreditinstituttet skal tilrettelægge dets obligationssalg af fast forrentede obligationer omfattet af § 6, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., så der alene kan ske en rentestigning på mere end 5 procentpoint for under 50 pct. af den udestående obligationsmængde i en given fondskode.

Stk. 3 Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1 og 2, hvis hensynet til den finansielle stabilitet, realkreditinstituttets levedygtighed, obligationsinvestorerne eller låntagerne tilsiger det.

§6 Pengeinstitutter
Referencerenten, der skal anvendes ved en eventuel forlængelse af særligt dækkede obligationer, jf. § 152 b, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal være en hensigtsmæssig ledende referencerente i samme valuta som udstedelsen.

Stk. 2 Tillægget til referencerenten kan være fra 0 og op til 5 procentpoint.

§7 Meddelelse til låntager
Hvis løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer ved en refinansiering forlænges i henhold til § 6 eller § 32, stk. 6, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. eller § 152 b, stk. 4-6 eller § 247 h, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal instituttet, kurator, rekonstruktør eller administrator give meddelelse herom til låntagerne, således at låntagerne bliver i stand til at varetage egne interesser bedst muligt.

§8 Strafbestemmelse
Overtrædelse af § 3, stk. 1 og 2, samt § 4, § 5, stk. 1 og 2, og §§ 6 og 7 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§9 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1450 af 15. december 2014 om refinansiering af rentetilpasningslån ophæves.

profile photo
Profilside