Bekendtgørelse om puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 436 af 8. juni 1999

I medfør af § 6 b, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1055 af 23. december 1998, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på den del af den enkelte kontohaver i Lønmodtagernes Dyrtidsfonds indestående, som efter bestyrelsens beslutning kan anvendes til at investere i puljer i henhold til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Administration af puljer
§ 2

For hver enkelt pulje skal der udarbejdes skriftlige retningslinier for administrationen. Retningslinierne skal være godkendt af fondens bestyrelse.

Stk. 2 Retningslinierne skal indeholde oplysninger om:

  • 1) investeringsstrategi og risikoeksponering, herunder fondens adgang til at foretage ændringer heri og

  • 2) omkostningsfordelingen, herunder administrations- og handelsomkostninger ved erhvervelse af værdipapirer m.v., mellem puljen og fondens portefølje i øvrigt.

§ 3

Fonden skal udfærdige en investeringsinstruks, hvori investeringsrammer for den enkelte pulje fastlægges. Der skal fastsættes rammer for investering for hver af de aktiver, som puljen må investere i.

§ 4

Fonden skal udfærdige skriftlige forretningsgange for forvaltningen af puljeaktiver, herunder fastlægge hvem der er bemyndiget til at handle med puljeaktiverne. Forretningsgangene skal sikre, at den enkelte puljes aktiver til enhver tid holdes adskilt fra de øvrige puljers aktiver. Endvidere skal den person, der har foretaget en handel for puljen, kunne identificeres.

Kapitel 3 Kundeinformation
§ 5

I forbindelse med valg af puljeinvestering skal den enkelte kontohaver skriftligt informeres om de generelle regler for puljeordningen. Det skal herunder oplyses, at afkastet baseres på en beregning af de bagvedliggende aktiver og derfor kan være både positivt og negativt, samt i hvilket omfang aktiverne er pålagt afgift efter pensionsafkastbeskatningens regler. Endvidere skal kontohaveren oplyses om indholdet af de i § 2, stk. 2, angivne retningslinier.

Stk. 2 Kontohaveren skal ved puljevalg skriftligt informeres om:

  • 1) det procentvise afkast for hver pulje før og efter fradrag af afgift efter pensionsafkastbeskatningens regler samt den enkelte puljes omkostninger opgjort i forhold til årets afkast for puljen,

  • 2) tidspunktet for hvornår den årlige opgørelse af puljerne finder sted,

  • 3) regler for omvalg mellem puljerne i forbindelse med opgørelse, herunder for ophør af puljer,

  • 4) reglerne for forrentning ved udtræden af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, samt

  • 5) at der pålignes den enkelte kontohaver administrationsomkostninger ved deltagelse i puljer.

Stk. 3 De i stk. 2, nr. 1, nævnte nøgletal beregnes ud fra de af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds allerede anvendte principper.

§ 6

Hvert år skal den enkelte kontohaver skriftligt modtage oplysninger om det samlede afkast af sine puljeinvesteringer i fonden. Hver kontohaver skal endvidere modtage oplysninger om størrelsen af de administrationsomkostninger, der alene er afholdt af den enkelte kontohaver og om udviklingen i det forløbne år af den enkelte kontohavers indestående i fonden.

Stk. 2 Tilskrivning af afkast såvel positivt som negativt indgår på den enkelte kontohavers allerede oprettede konto i fonden.

Kapitel 4 Registrering og deponering
§ 7

Puljernes aktiver skal holdes adskilt fra fondens øvrige aktiver.

Stk. 2 Puljernes fondsaktiver skal udgøre et selvstændigt depot i Værdipapircentralen.

Stk. 3 Puljernes øvrige aktiver skal opbevares i et selvstændigt depot.

Stk. 4 Puljernes udenlandske aktiver kan opbevares i samme depot (samlekonti) i udenlandske anerkendte depotsteder.

Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1999.