14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1125 af 23. september 2010 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 07. juli 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Standardforudsætninger

§1 Anvendelsesområde
Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske pengeinstitutter, som udøver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering, når de udbyder produkter til forbrugere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for kapitalpension, ratepension, selvpension, børneopsparing og boligopsparing, som anbringes som puljeindlån eller i et særskilt depot, jf. § 50, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§2 Oplysningsform
De i §§ 3-7 anførte oplysninger skal gives i pengeinstituttets forretningslokale ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde samt på instituttets eventuelle hjemmeside, jf. dog stk. 2. Oplysningerne skal være frit tilgængelige for forbrugerne.

Stk. 2 Oplysningerne i § 7, stk. 2, skal kun gives i forretningslokalet.

§3 Oplysninger om ind- og udlån
Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets mest almindeligt forekommende indlånskonti:

 • 1) Den nominelle årlige rente, dvs. den årlige rente inklusive renters rente.

 • 2) Særlige fordele og/eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto.

 • 3) Hvordan renten beregnes, hvis renten varierer med indeståendet på kontoen, herunder eventuelle saldospænd, og om renten er variabel.

 • 4) Faste omkostninger forbundet med den enkelte indlånskonto.

Stk. 2 Hvis et pengeinstitut oplyser om andre end de mest almindeligt forekommende indlånsformer, jf. stk. 1, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§4 Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets gevinstkontoordninger:

 • 1) Gevinstpuljen omregnet til en forventet gennemsnitlig rente set over en 1-års periode.

 • 2) Den nominelle årlige rente udover gevinstpuljen.

 • 3) Særlige fordele og/eller begrænsninger knyttet til den enkelte ordning.

 • 4) Med hvilke intervaller bortlodningen finder sted, eller tidspunkterne for trækningslisternes offentliggørelse.

 • 5) Gevinsternes størrelse.

§5 Et pengeinstitut skal oplyse følgende om dets mest almindeligt forekommende udlånskonti:

 • 1) Debitorrenten jf. § 4, nr. 10, i lov om kreditaftaler.

 • 2) Højeste og laveste debitorrente, når den pågældende udlånsform udbydes med forskellige rentesatser.

 • 3) Særlige fordele og/eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto.

 • 4) Om renten er fast eller variabel.

 • 5) Den årlige nominelle provision.

 • 6) De årlige omkostninger i procent (ÅOP).

 • 7) For lån med variabelt lånebeløb angives de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved udnyttelsesgrader på 100 %, 50 % og 25 %.

Stk. 2 Ved beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP), jf. stk. 1, nr. 6, finder § 4, nr. 9 og § 16 i lov om kreditaftaler anvendelse.

Stk. 3 Et pengeinstitut skal oplyse om de forudsætninger, der er anvendt ved beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Forudsætningerne skal være i overensstemmelse med udlånspraksis i det pågældende pengeinstitut.

Stk. 4 Hvis et pengeinstitut oplyser om andre end de mest almindeligt forekommende udlånsformer, jf. stk. 1, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.

§6 I det omfang et pengeinstitut udbyder udlånsformerne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån, skal pengeinstituttet for en af hver af de omtalte udlånsformer udover oplysningerne i § 5, stk. 1, anvende standardforudsætningerne i bilag 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Oplysningerne om de i stk. 1 nævnte udlånsformer skal opfylde følgende:

 • 1) Udlånsformerne skal markeres med litra a-d, svarende til litreringen i bilag 1 for den pågældende udlånsform. Dette gælder, uanset om udlånsformerne udbydes under en anden benævnelse end anført i bilaget.

 • 2) Udlånsformerne skal indeholde oplysning om de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Stk. 3 Hvis et pengeinstitut kun udbyder de i stk. 1 nævnte udlånsformer under andre standardforudsætninger end de i bilag 1 nævnte, skal det enkelte pengeinstituts almindeligt anvendte forudsætninger lægges til grund for beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

Stk. 4 Et pengeinstitut skal oplyse om de forudsætninger, der er anvendt ved beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

§7 Oplysninger om gebyrer og fremmed valuta
Et pengeinstitut skal oplyse om størrelsen på samtlige egne gebyrer, som det opkræver.

Stk. 2 For fremmed valuta i sedler, som Danmarks Nationalbank offentliggør kurser for, og som pengeinstituttet handler med, skal følgende oplyses:

 • 1) Pengeinstituttets købskurs.

 • 2) Pengeinstituttets salgskurs.

 • 3) Ekspeditionsgebyret.

§8 Markedsføring og rabat
Hvis der i markedsføringsmateriale for indlån omfattet af §§ 3 og 4 oplyses om prisen herpå, herunder renten eller afkastet af indskud på gevinstkonti, skal pengeinstituttet

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives på en fremtrædende måde.

§9 Enhver markedsføring af udlånskonti, foretaget af pengeinstitutter, hvor markedsføringen angiver en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med udlånet, skal indeholde de standardoplysninger, der følger af stk. 2.

Stk. 2 Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart, tydeligt og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel angive:

 • 1) Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med udlånet.

 • 2) Det samlede kreditbeløb.

 • 3) De årlige omkostninger i procent (ÅOP), som beregnet efter lov om kreditaftaler.

 • 4) Udlånets løbetid.

 • 5) Ved udlån i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling.

 • 6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse.

Stk. 3 Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med udlånet, navnlig en forsikring, er obligatorisk for at opnå udlånet eller for at opnå udlånet på de annoncerede vilkår og betingelser, og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være angivet klart, tydeligt og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent.

Stk. 4 Bestemmelsen finder ikke anvendelse på markedsføring af boligkreditaftaler, jf. § 10 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

§10 Hvis et pengeinstitut yder rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, herunder ansatte i bestemte virksomheder, skal det tydeligt oplyses ved indgangsdøre til forretningslokalet samt på pengeinstituttets hjemmeside, at en sådan rabat eller fordel ydes.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for rabat eller anden særlig fordel, der gives som led i et ansættelsesforhold mellem rabatgiver og rabatmodtager.

§11 Tilsyn og straffebestemmelser
Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med §§ 2-9 og § 10, stk. 1.

Stk. 2 Inden Finanstilsynet træffer afgørelse i sager om prisoplysning, skal Finanstilsynet indhente en redegørelse fra pengeinstituttet.

§12 Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2-9 og § 10, stk. 1, kan straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 11, stk. 1.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§13 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2010.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 44 af 24. januar 2006 om information til forbrugerne om priser m.v. i pengeinstitutter.

profile photo
Profilside