Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 467 af 21. april 2022

I medfør af § 169, stk. 2, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 15. marts 2011, som ændret ved lov nr. 429 af 1. maj 2013, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål
§ 1

Erhvervsstyrelsen fører et register over personer, der er pålagt konkurskarantæne (konkurskarantæneregistret).

Stk. 2 Formålet med registret er at hindre, at personer, der er pålagt konkurskarantæne, registreres som ledelsesmedlemmer i visse erhvervsvirksomheder, jf. § 7, og sikre, at eventuelle eksisterende registreringer i systemet af de pågældende personer som ledelsesmedlemmer afregistreres.

Stk. 3 Formålet med registret er endvidere, at andre offentlige myndigheder, jf. §§ 810 og 11, kan få oplyst, om en person er pålagt konkurskarantæne, når det er nødvendigt for varetagelsen af disse myndigheders opgaver.

Registrering af oplysninger
§ 2

Indberetning til registret af pålagte konkurskarantæner foretages hurtigst muligt af den skifteret, der har truffet afgørelse i sagen i første instans.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 foretages, når afgørelsen om konkurskarantænen er endelig, jf. konkurslovens § 164.

§ 3

Skifteretten skal for hver konkurskarantæne indberette følgende oplysninger:

  • 1) den karantænepålagte persons CPR-nr.,

  • 2) kendelsens dato,

  • 3) tidspunktet for hvornår afgørelsen om konkurskarantæne er endelig,

  • 4) konkurskarantænens varighed,

  • 5) omfanget af konkurskarantænen, jf. konkurslovens § 159,

  • 6) hvilken ret der har truffet afgørelse, og

  • 7) afgørelsens journalnummer.

Stk. 2 For personer, der ikke har dansk CPR-nr., indberettes for hver karantæne den pågældendes fulde navn, adresse og fødselsdato. Er det ikke muligt for skifteretten at indberette de i 1. pkt. nævnte oplysninger, bør skifteretten indberette den pågældendes statsborgerskab ved fødslen, entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, udlændingenummer eller lignende. Skifteretten kan i alle tilfælde indberette de i 2. pkt. nævnte oplysninger. Pasnummer kan ikke træde i stedet for identifikationsnummer.

§ 4

Hvis virkningerne af en konkurskarantæne stilles i bero, jf. konkurslovens § 164, stk. 4, indberetter skifteretten oplysning herom samt tidspunktet for berostillelsen.

Stk. 2 Skifteretten sikrer, at berostillelsen ophæves, hvis kære ikke sker rettidigt.

Stk. 3 Skifteretten opdaterer, jf. § 3, eller sletter indberetningen i registret, når der på ny er truffet afgørelse i sagen.

§ 5

Opdatering af oplysningerne i konkurskarantæneregistret om en konkret konkurskarantæne ophører to år efter udløbet af karantænen. Oplysningerne overføres på dette tidspunkt til en database over historiske oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

§ 6

Ved tvivl om de indberettede oplysninger kan Erhvervsstyrelsen rette henvendelse til den skifteret, jf. § 2, der har foretaget indberetningen.

Registrering som ledelsesmedlem
§ 7

Erhvervsstyrelsen sikrer, at en person, der er pålagt en konkurskarantæne, ikke kan registreres som ledelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system i henhold til selskabslovgivningen eller den finansielle lovgivning.

Stk. 2 Bliver en person pålagt konkurskarantæne, afregistreres personens eksisterende registreringer som ledelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, jf. stk. 1. De relevante erhvervsvirksomheder modtager meddelelse herom fra Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Såfremt erhvervsvirksomheden, jf. stk. 1, efter afregistrering af den pågældende person efter stk. 2, ikke har den i henhold til lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov fornødne ledelse, igangsættes den opløsningsprocedure, der gælder for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 4 Ved ledelsesmedlem forstås direktør, bestyrelsesmedlem, tilsynsrådsmedlem, likvidator, filialbestyrer, generalagent eller lignende person, der faktisk varetager ledelsesbeføjelser, eller suppleanter for disse personer.

Videregivelse af oplysninger
§ 8

Når en kendelse om at pålægge en person konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., er indberettet til konkurskarantæneregistret af skifteretten, videregiver Erhvervsstyrelsen de indberettede oplysninger til Skatteforvaltningen.

Stk. 2 Når en person, der er pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., ansøger om at blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, underretter Erhvervsstyrelsen Skatteforvaltningen herom med angivelse af de oplysninger, som er registreret om den pågældende i konkurskarantæneregistret.

Stk. 3 Ændres en konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., eller sættes den i bero, jf. konkurslovens § 164, stk. 4, giver Erhvervsstyrelsen Skatteforvaltningen oplysning herom.

§ 9

Skatteforvaltningen sikrer, at en person, der er pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., ikke kan blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver, medmindre den pågældende over for Skatteforvaltningen godtgør, at vedkommende ikke deltager i og ikke forventer at skulle deltage i ledelsen af den pågældende erhvervsvirksomhed.

Stk. 2 Er en person pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., afregistreres personens eksisterende momsregistreringer og registreringer som arbejdsgiver, medmindre den pågældende over for Skatteforvaltningen godtgør, at vedkommende ikke deltager i og ikke forventes at skulle deltage i ledelsen af den omhandlede erhvervsvirksomhed.

§ 9a

Skatteforvaltningen kan løbende indhente oplysninger om konkurskarantæner, der er pålagt efter konkurslovens § 159, 1. pkt., i konkurskarantæneregisteret, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af Skatteforvaltningens myndighedsudøvelse.

§ 10

Politiet og anklagemyndigheden kan indhente oplysninger i konkurskarantæneregistret, når det er nødvendigt til brug for efterforskning af en anmeldelse eller en straffesag.

§ 11

Skifteretterne kan indhente oplysninger i konkurskarantæneregistret, når det er nødvendigt til brug for behandlingen af sager ved skifteretten.

Stk. 2 Skifteretten kan på anmodning fra en rekonstruktør eller kurator indhente og videregive oplysninger fra konkurskarantæneregistret, når det efter skifterettens vurdering er nødvendigt for rekonstruktørens eller kuratorens varetagelse af sit hverv.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen giver skifteretterne adgang til løbende at indhente oplysninger i registret om konkrete personer.

§ 11a

Erhvervsstyrelsen kan indhente oplysninger i konkurskarantæneregisteret til brug for styrelsens godkendelse af en person som statsautoriseret revisor efter lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven).

Stk. 2 Har skifteretten til konkurskarantæneregistret indberettet, at en person, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor, er pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens afsnit III om konkurskarantæne, kan Erhvervsstyrelsen anvende de indberettede oplysninger til brug for styrelsens kontrol vedrørende revisorlovens § 8 b.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan, ud over hvad der følger af §§ 8, 9 a10 og 11, kun videregive personoplysninger fra konkurskarantæneregistret og den historiske database, hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Ikrafttrædelsen
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.