Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 467 af 21. april 2022

Registrering som ledelsesmedlem
§ 7

Erhvervsstyrelsen sikrer, at en person, der er pålagt en konkurskarantæne, ikke kan registreres som ledelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system i henhold til selskabslovgivningen eller den finansielle lovgivning.

Stk. 2 Bliver en person pålagt konkurskarantæne, afregistreres personens eksisterende registreringer som ledelsesmedlem i en erhvervsvirksomhed, jf. stk. 1. De relevante erhvervsvirksomheder modtager meddelelse herom fra Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Såfremt erhvervsvirksomheden, jf. stk. 1, efter afregistrering af den pågældende person efter stk. 2, ikke har den i henhold til lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov fornødne ledelse, igangsættes den opløsningsprocedure, der gælder for den pågældende virksomhedstype.

Stk. 4 Ved ledelsesmedlem forstås direktør, bestyrelsesmedlem, tilsynsrådsmedlem, likvidator, filialbestyrer, generalagent eller lignende person, der faktisk varetager ledelsesbeføjelser, eller suppleanter for disse personer.