Bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2013,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 467 af 21. april 2022

Videregivelse af oplysninger
§ 8

Når en kendelse om at pålægge en person konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., er indberettet til konkurskarantæneregistret af skifteretten, videregiver Erhvervsstyrelsen de indberettede oplysninger til Skatteforvaltningen.

Stk. 2 Når en person, der er pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., ansøger om at blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, underretter Erhvervsstyrelsen Skatteforvaltningen herom med angivelse af de oplysninger, som er registreret om den pågældende i konkurskarantæneregistret.

Stk. 3 Ændres en konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt., eller sættes den i bero, jf. konkurslovens § 164, stk. 4, giver Erhvervsstyrelsen Skatteforvaltningen oplysning herom.