14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fondsbeskatning

Bekendtgørelse nr. 900 af 22. september 2005

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsbeskatning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fondsbeskatning

I henhold til § 4, stk. 5, § 9, stk. 1, og § 15, stk. 4, i lov om beskatning af fonde og visse foreninger (Fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 800 af 18. august 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Hensættelser til almennyttige formål m.v.
Hensættelser på grundlag af indkomstårets overskud til senere opfyldelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, jf. § 9, stk. 1, skal fremgå af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.

Stk. 2 Eventuel hensættelse af afkast af allerede foretagne hensættelser skal angives særskilt efter stk. 1.

§2 Tidligere års fratrukne hensættelser, der ikke er anvendt eller efterbeskattet, jf. § 5, skal fremgå af selvangivelsen med angivelse af hensættelsesår.

§3 Henlæggelser til sikring af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er fradraget i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 3, jf. stk. 2, skal selvangives særskilt.

§4 Selvangivelsen for det år, hvori hensatte beløb er benyttet til det eller de almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, skal indeholde oplysninger om, hvornår de enkelte hensættelser har fundet sted, og til hvilket formål beløbet er anvendt. Eventuel dispensation efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 7, jf. § 9, stk. 1, eller § 4, stk. 8, vedlægges selvangivelsen.

Stk. 2 I det omfang, der tillige benyttes henlæggelser som nævnt i § 3, skal det fremgå af selvangivelsen, hvorledes det anvendte beløb er fremkommet. Indeholder selvangivelsen ingen oplysninger herom, anses hensættelsen som nævnt i § 1 for først anvendt.

§5 Såfremt hensættelsen ikke er anvendt inden udløbet af den frist, der er angivet i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 5, eller i dispensationen, og beløbet med tillæg derfor skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, jf. § 9, stk. 1, eller § 4, stk. 8, skal der på selvangivelsen for det år, hvor fristen udløber, anføres, hvilke beløb der skal beskattes. Det skal samtidig oplyses, i hvilket år beløbet har været henlagt.

§6 Acontoskatteordningen
Told- og skatteforvaltningen kan undlade at beregne ordinær acontoskat for fonde og foreninger, der ikke har pligt til at indgive selvangivelse, jf. fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan undlade at udsende indbetalingskort til fonde og foreninger som nævnt i stk. 1.

§7 Ikrafttrædelse m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 649 af 26. juli 1995 om fondsbeskatning som ændret ved bekendtgørelse nr. 335 af 10. juni1998.

profile photo
Profilside