Bekendtgørelse om fondsbeskatning

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fondsbeskatning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 900 af 22. september 2005

I henhold til § 4, stk. 5, § 9, stk. 1, og § 15, stk. 4, i lov om beskatning af fonde og visse foreninger (Fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 800 af 18. august 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Hensættelser til almennyttige formål m.v.
§ 1

Hensættelser på grundlag af indkomstårets overskud til senere opfyldelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, jf. § 9, stk. 1, skal fremgå af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.

Stk. 2 Eventuel hensættelse af afkast af allerede foretagne hensættelser skal angives særskilt efter stk. 1.

§ 2

Tidligere års fratrukne hensættelser, der ikke er anvendt eller efterbeskattet, jf. § 5, skal fremgå af selvangivelsen med angivelse af hensættelsesår.

§ 3

Henlæggelser til sikring af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er fradraget i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 3, jf. stk. 2, skal selvangives særskilt.

§ 4

Selvangivelsen for det år, hvori hensatte beløb er benyttet til det eller de almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, skal indeholde oplysninger om, hvornår de enkelte hensættelser har fundet sted, og til hvilket formål beløbet er anvendt. Eventuel dispensation efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 7, jf. § 9, stk. 1, eller § 4, stk. 8, vedlægges selvangivelsen.

Stk. 2 I det omfang, der tillige benyttes henlæggelser som nævnt i § 3, skal det fremgå af selvangivelsen, hvorledes det anvendte beløb er fremkommet. Indeholder selvangivelsen ingen oplysninger herom, anses hensættelsen som nævnt i § 1 for først anvendt.

§ 5

Såfremt hensættelsen ikke er anvendt inden udløbet af den frist, der er angivet i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 5, eller i dispensationen, og beløbet med tillæg derfor skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, jf. § 9, stk. 1, eller § 4, stk. 8, skal der på selvangivelsen for det år, hvor fristen udløber, anføres, hvilke beløb der skal beskattes. Det skal samtidig oplyses, i hvilket år beløbet har været henlagt.

Acontoskatteordningen
§ 6

Told- og skatteforvaltningen kan undlade at beregne ordinær acontoskat for fonde og foreninger, der ikke har pligt til at indgive selvangivelse, jf. fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan undlade at udsende indbetalingskort til fonde og foreninger som nævnt i stk. 1.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 649 af 26. juli 1995 om fondsbeskatning som ændret ved bekendtgørelse nr. 335 af 10. juni1998.