14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven

Bekendtgørelse nr. 507 af 07. juni 2000

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven

I medfør af § 45, stk. 4, og § 53 i lov nr. 433 af 26. juni 1998 om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), (som ændret ved § 1 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og senest ved § 40 i lov nr. 165 af 15. marts 2000), og § 4, stk. 7, og § 14 B i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 12. august 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 958 af 20. december 1999, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Er de skatteansættende myndigheder for sælgerne forskellige kommunale skattemyndigheder, vælger disse hvilken kommunal skattemyndighed, der skal træffe afgørelse om den samlede kontantomregnede overdragelsessum og fordelingen af denne for aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og for fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, med direkte bindende virkning for alle sælgere og alle købere.

Stk. 2 Kan de kommunale skattemyndigheder ikke opnå enighed om valg af en kommunal skattemyndighed efter stk. 1, træffer den told- og skatteregion, der omfatter de pågældende kommuner, afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i stk. 1. Er de pågældende kommuner beliggende i flere told- og skatteregioner, vælger disse hvilken told- og skatteregion, der træffer afgørelsen.

§2 Er en told- og skatteregion skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer told- og skatteregionen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Er der flere told- og skatteregioner som skatteansættende myndigheder for sælgerne, vælger de pågældende told- og skatteregioner hvilken told- og skatteregion, der skal træffe afgørelsen.

§3 Er Told- og Skattestyrelsen skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer Told- og Skattestyrelsen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

§4 Har ingen sælger en skatteansættende myndighed, træffer den skatteansættende myndighed for køber afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Er der flere skatteansættende myndigheder for køberne, finder §§ 1 - 3 tilsvarende anvendelse.

§5 Ved valg af skattemyndighed efter §§ 1, 2 og 4 lægges der vægt på antallet af sælgere henholdsvis købere og disses ejerandele samt aktivernes eller den faste ejendoms beliggenhed i de berørte kommuner henholdsvis told- og skatteregioner.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2000.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for skatteansættelser vedrørende salg af aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, der finder sted den 1. januar 2000 eller senere.

profile photo
Profilside