Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 507 af 07. juni 2000

I medfør af § 45, stk. 4, og § 53 i lov nr. 433 af 26. juni 1998 om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), (som ændret ved § 1 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og senest ved § 40 i lov nr. 165 af 15. marts 2000), og § 4, stk. 7, og § 14 B i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 12. august 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 958 af 20. december 1999, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Er de skatteansættende myndigheder for sælgerne forskellige kommunale skattemyndigheder, vælger disse hvilken kommunal skattemyndighed, der skal træffe afgørelse om den samlede kontantomregnede overdragelsessum og fordelingen af denne for aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og for fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, med direkte bindende virkning for alle sælgere og alle købere.

Stk. 2 Kan de kommunale skattemyndigheder ikke opnå enighed om valg af en kommunal skattemyndighed efter stk. 1, træffer den told- og skatteregion, der omfatter de pågældende kommuner, afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i stk. 1. Er de pågældende kommuner beliggende i flere told- og skatteregioner, vælger disse hvilken told- og skatteregion, der træffer afgørelsen.

§ 2

Er en told- og skatteregion skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer told- og skatteregionen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Er der flere told- og skatteregioner som skatteansættende myndigheder for sælgerne, vælger de pågældende told- og skatteregioner hvilken told- og skatteregion, der skal træffe afgørelsen.

§ 3

Er Told- og Skattestyrelsen skatteansættende myndighed for en eller flere sælgere, træffer Told- og Skattestyrelsen afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

§ 4

Har ingen sælger en skatteansættende myndighed, træffer den skatteansættende myndighed for køber afgørelse om overdragelsessum og fordeling som angivet i § 1, stk. 1.

Stk. 2 Er der flere skatteansættende myndigheder for køberne, finder §§ 1 - 3 tilsvarende anvendelse.

§ 5

Ved valg af skattemyndighed efter §§ 1, 2 og 4 lægges der vægt på antallet af sælgere henholdsvis købere og disses ejerandele samt aktivernes eller den faste ejendoms beliggenhed i de berørte kommuner henholdsvis told- og skatteregioner.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2000.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for skatteansættelser vedrørende salg af aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 45, stk. 2, og fast ejendom som nævnt i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, der finder sted den 1. januar 2000 eller senere.