14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1360 af 02. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

I medfør af § 56, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, § 4, stk. 4, i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019, § 21, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 15. august 2019, § 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, § 85 c, stk. 24, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, § 66, stk. 15, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, § 13, stk. 22, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019, § 80 a, stk. 14, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, § 43 e, stk. 8, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, § 3, stk. 4, i lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, og § 19, stk. 6, i lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler fastsættes efter forhandling med Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Tillægspension og børne- og undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Opkrævning, indbetaling og tilbagebetaling

§1 Bidrag m.v., der indgår i fællesopkrævningen
Følgende bidrag mv. indgår i fællesopkrævningen:

§2 Opkrævning, indbetaling og tilbagebetaling
Bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, jf. § 1, opkræves samlet af Arbejdsmarkedets Tillægspension fire gange årligt. Dog opkræves eller udbetales bidrag som nævnt i § 1, nr. 8, 1. pkt., én gang årligt sammen med bidrag mv. for 1. kvartal. Opkrævning eller udbetaling som følge af efterregulering af bidrag som nævnt i § 1, nr. 8, 2. pkt., sker fire gange årligt sammen med den kvartalsvise opkrævning af øvrige bidrag mv.

Stk. 2 Bidragene mv. indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension på de tidspunkter, som fremgår af bilag 1.

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag efter stk. 2 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan efter forudgående anmodning fra en arbejdsgiver fastsætte en længere tidsfrist for indbetalingen, når særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 5 Hvis en virksomhed hører op eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale bidrag, jf. § 1, nr. 1-4 og nr. 6-7 beregnet på grundlag af samtlige ATP-bidrag vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet, jf. dog stk. 6. For så vidt angår betaling for FerieKonto, jf. § 1, nr. 5, gælder, at såfremt en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale beløb beregnet på grundlag af indberetninger til Feriekonto vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet. For så vidt angår betaling til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, jf. § 1, nr. 6, gælder, at såfremt en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale beløb beregnet på grundlag af indberetninger til eIndkomst vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet. For så vidt angår bidrag og efterreguleringer som nævnt i § 1, nr. 8 gælder, at såfremt en virksomhed ophører eller skifter ejer, skal den hidtidige arbejdsgiver betale eller modtage beløb beregnet på grundlag af indberetninger til eIndkomst vedrørende perioden frem til ophøret eller ejerskiftet.

Stk. 6 En arbejdsgiver, der i løbet af et kvartal registreres som afgiftspligtig efter momsloven eller lønsumsafgiftsloven, skal betale et forholdsmæssigt finansieringsbidrag, jf. § 1, nr. 3, svarende til forholdet mellem den afgiftspligtige periode og hele kvartalet, jf. stk. 2. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver afmeldes som afgiftspligtig i løbet af et kvartal.

Stk. 7 Finansieringsbidrag, jf. § 1, nr. 3, som er under 100 kr. i et kvartal, vil ikke blive opkrævet og bortfalder. Opkræves finansieringsbidraget samlet, skal beløbet i 1. pkt. forstås som den samlede sum af finansieringsbidrag.

§3 Overskydende bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, på 300 kr. eller derover tilbagebetales til arbejdsgiveren. Opkræves bidragene samlet, skal beløbet forstås som den samlede sum af bidragene.

Stk. 2 Overskydende bidrag mv. på under 300 kr. modregnes i det følgende kvartals forventede krav på bidrag mv., medmindre arbejdsgiveren anmoder om at få beløbet tilbagebetalt. Er der intet forventet krav på bidrag mv. i det følgende kvartal, tilbagebetales beløbet til arbejdsgiveren.

Stk. 3 Beløb under 30 kr. for et kvartal tilbagebetales kun efter anmodning.

Stk. 4 Ved tilbagebetaling af et overskydende bidrag mv. anvendes de bidragssatser, der blev anvendt ved beregningen af de oprindelige bidrag mv. Dette gælder også, selvom beregning og tilbagebetaling af det overskydende bidrag mv. først finder sted i et efterfølgende kalenderår.

§4 Betalingsform
Arbejdsmarkedets Tillægspension sender digitalt via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse en samlet opkrævning på bidragene mv. til arbejdsgiverne.

§5 En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og udbyderen af den digitale post-løsning få overført bidragene mv. til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene mv. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene mv. ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning, hvorefter beløbet automatisk overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 De arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et brev med et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene mv. Hvis et brev med et indbetalingskort, jf. stk. 3, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§6 Morarenter
Sker indbetaling af AES-bidraget, jf. § 1, nr. 1, AUB-bidraget, jf. § 1, nr. 2, finansieringsbidraget, jf. § 1, nr. 3, bidraget til Barsel.dk, jf. § 1, nr. 4, betaling til administration af FerieKonto, jf. § 1, nr. 5, bidraget til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, jf. § 1, nr. 6, betaling af bidraget til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. § 1, nr. 7, samt bidrag mv som nævnt i § 1, nr. 8, i den udstrækning dette skal resultere i en opkrævning, ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdagen betale renter med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

§7 Inddrivelse, modregning, henstand og eftergivelse
Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidrag mv. og renter.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling og eftergive bidrag mv. og renter, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan modregne mellem de ordninger, der administreres efter § 1, herunder i overskydende bidrag, refusion, udbetalinger, morarenter mv.

§8 Kontering og afregning
Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Barsel.dk.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører ligeledes indbetalte finansieringsbidrag til Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), og Lønmodtagernes Garantifond. Indbetalte beløb for administration af FerieKonto overføres fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til FerieKonto. Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Arbejdsmarkedets Tillægspension overfører indbetalte bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Stk. 3 Betaler arbejdsgiveren ikke det fulde opkrævede beløb, jf. § 2, konterer Arbejdsmarkedets Tillægspension det samlede indbetalte beløb forholdsmæssigt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Finansieringsbidrag, Barsel.dk, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og FerieKonto i forhold til bidragenes størrelse. Konteringen skal stille de omfattede ordninger lige, så der er en procentvis lige stor dækning af ordningernes krav på bidrag.

Stk. 4 Eventuelle konstaterede tab ved den samlede bidragsopkrævning mv., jf. § 2, fordeles efterfølgende af Arbejdsmarkedets Tillægspension til de enkelte ordninger og FerieKonto, herunder de enkelte bidrag i finansieringsbidrag, i forhold til de udækkede fordringers størrelse.

Stk. 5 Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender et tilsvarende konteringsprincip i forhold til de enkelte bidrag i finansieringsbidrag, jf. § 1, nr. 3.

§9 Forældelse
Arbejdsmarkedets Tillægspensions krav på bidrag og renter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

§10 Klageadgang
Afgørelser om opkrævning og indbetaling mv. af bidrag mv., der indgår i fællesopkrævningen, kan inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, påklages, jf. stk. 2 og 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension træffer afgørelse om opkrævning og indbetaling mv. i medfør af:

 • 1) Lov om arbejdsskadesikring.

 • 2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, lov om aktiv socialpolitik og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

 • 3) Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked.

 • 4) Lov om ferie.

 • 5) Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

 • 6) Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

 • 7) Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1, nr. 1-3, skal inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt indbringes for Ankenævnet for ATP m.m.

Stk. 3 Afgørelser efter stk. 1, nr. 4 og 6-7 om opkrævning og indbetaling mv. af bidrag mv., skal indgives til Arbejdsmarkedets Tillægspension inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Arbejdsmarkedets Tillægspension vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvis medhold. Gives der ikke klageren fuldt ud medhold, sender Arbejdsmarkedets Tillægspension klagen og begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankenævnet for ATP m.m.

§11 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1752 af 27. december 2018 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen har virkning for bidragsperioder efter den 1. januar 2020.

Stk. 4 Første opkrævning og indbetaling efter reglerne i denne bekendtgørelse sker med forfaldsdag 1. juli 2020.

profile photo
Profilside