Barselsudligningsloven § 4

Denne konsoliderede version af barselsudligningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)

Lov nr. 417 af 08. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 og lov nr. 2586 af 28. december 2021

Bidrag
§ 4

Alle arbejdsgivere indbetaler et bidrag til barselsudligningsordningen pr. ansat lønmodtager. Dog indbetaler arbejdsgiveren ikke bidrag for lønmodtagere, som er tilsluttet en godkendt decentral barselsudligningsordning, jf. § 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere fritages for at betale bidrag for særlige lønmodtagergrupper. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Stk. 2 Bidraget udgør et årligt kronebeløb pr. fuldtidsansat på 1.350 kr. Beløbet reguleres trinvis i forhold til den tid, lønmodtageren er ansat pr. uge. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension bidraget, således at det modsvarer de faktiske omkostninger i ordningen. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Stk. 3 Bidraget kan opkræves sammen med de øvrige bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Opkrævning af bidrag i medfør af denne lov kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Restancer for bidrag kan indgå i den fælles opkrævning.

Stk. 4 Efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter beskæftigelsesministeren regler om beregning af bidrag, bidragsstørrelse og opkrævningen heraf, herunder regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. stk. 3. Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Stk. 5 Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 3, kan Barsel.dk i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af den fælles opkrævning. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.