Godtgørelsesloven § 13

Denne konsoliderede version af godtgørelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Lov nr. 639 af 14. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 1693 af 26. december 2017 og lov nr. 1701 af 27. december 2018

§ 13

For deltagere, som er beskæftigede lønmodtagere, og som modtager fuld godtgørelse efter § 5 ved deltagelse i uddannelse omfattet af regler fastsat i medfør af § 4, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales godtgørelse for.

Stk. 3 Deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler 1/3 af bidraget, arbejdsløshedskasserne betaler 1/3 af bidraget, mens private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3 af bidraget. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4 Deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, betaler halvdelen af bidraget, mens private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler halvdelen af bidraget. Hver bidragsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med stk. 5-11 og 13-17.

Stk. 5 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fratrækker inden udbetalingen deltagerens del af bidraget. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indberetter endvidere en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der efter stk. 3 og 4 skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt deltager, til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister. Bidraget indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 6 Bidraget fra arbejdsløshedskasserne fastsættes som et bidrag pr. medlem, og bidragets størrelse beregnes af direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse

Stk. 7 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 11. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse

Stk. 8 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af forsikrede deltageres eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om indberetning til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse

Stk. 9 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af ikkeforsikrede deltageres eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om indberetning til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om et indkomstregister.

Stk. 10 Indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke bidrag rettidigt, finder § 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.

Stk. 11 Til dækning af arbejdsgiverens del af ATP-bidraget efter stk. 3 og 4 skal private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum m.v., betale et finansieringsbidrag. Kravet om registrering gælder ikke for udenlandske virksomheder og virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Stk. 12 Private arbejdsgivere, som ikke er registreret efter lov om afgift af lønsum m.v., og som alene er registreret efter momsloven som følge af køb af varer, som er nævnt i § 46, stk. 1, nr. 8-10, i momsloven, i Danmark eller inden for det øvrige EU, kan efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Tillægspension fritages for pligt til at betale finansieringsbidrag efter stk. 11.

Stk. 13 Finansieringsbidraget efter stk. 11 skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne.

Stk. 14 Finansieringsbidraget efter stk. 11 kan opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med andre finansieringsbidrag, der opkræves fra arbejdsgiverne af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 15 Finansieringsbidrag, der skal opkræves efter stk. 13, og som er under 100 kr. i en betalingsperiode, bortfalder. Opkræves finansieringsbidrag sammen med andre finansieringsbidrag fra arbejdsgivere, jf. stk. 14, udgør bidraget i 1. pkt. summen af de samlede finansieringsbidrag.

Stk. 16 Finansieringsbidraget fra arbejdsgivere, jf. stk. 11, fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. I finansieringsbidraget indgår administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 17 Finansieringsbidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Tillægspension på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående periode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af finansieringsbidrag vedrører. Bidraget udgør årligt det af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren fastsatte finansieringsbidrag, for hver gang arbejdsgiveren indbetaler et beløb, der svarer til årsbidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 18 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan indhente de oplysninger hos told- og skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder om den pågældende arbejdsgiver, som er nødvendige for at varetage opkrævningen og inddrivelsen af skyldige finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Til brug ved beregning, opkrævning og behandling af finansieringsbidrag er der i nødvendigt omfang adgang til oplysninger i Arbejdsmarkedets Tillægspensions registre.

Stk. 19 Sker indbetaling af finansieringsbidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen betale renter af finansieringsbidraget med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

Stk. 20 Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for finansieringsbidrag, renter og ekspeditionsgebyr.

Stk. 21 Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 22 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om beregningsperioder, modregning og indbetaling af finansieringsbidrag m.v., herunder om forfaldstid og frist for arbejdsgiverens indbetaling. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling, opkræve et ekspeditionsgebyr ved påkrav på grund af manglende betaling og eftergive finansieringsbidrag, renter og eventuelle ekspeditionsgebyrer. Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Stk. 23 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om ansøgning om fritagelse efter stk. 12, herunder om dokumentation og tilbagebetaling af bidrag. Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag