Skatteindberetningsloven § 13

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 13

Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån, skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen herom efter stk. 2. Det samme gælder renter ved for sen betaling, der er fastsat efter gebyrloven.

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af hver enkelt låntager eller en eventuel kautionist og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold og den enkelte låntager eller eventuelle kautionister skal oplyses:

 • 1) Lånetype, hvilken valuta lånet er ført i, og datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet. Er lånet ophørt, skal datoen for ophøret også oplyses.

 • 2) Tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A. Er lånet ophørt, omfatter dette tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A frem til lånets ophør.

 • 3) Markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning.

 • 4) Markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år.

 • 5) Løbende provisioner m.v., jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra a og b.

 • 6) Reservefonds- og administrationsbidrag som nævnt i ligningslovens § 15 J.

 • 7) Størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret.

 • 8) Gæld pr. 31. december.

 • 9) Kursværdien af gælden pr. 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer.

 • 10) Om der er foretaget skattepligtig ekstraordinær indfrielse af kontantlån som nævnt i kursgevinstlovens § 22, stk. 3, 1. pkt., uanset om debitor er en fysisk eller juridisk person.

 • 11) Fradragsberettigede beløb efter ligningslovens § 6, som hidrører fra kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden den 19. maj 1993. Det realkreditinstitut, hvor et lån, der giver ret til kurstabsfradrag som nævnt i ligningslovens § 6, er indfriet, skal give det realkreditinstitut, som yder det nye lån, alle de oplysninger om det indfriede lån, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten.

 • 12) Identifikation efter told- og skatteforvaltningens nærmere anvisning af ejendommen, hvori et lån ydet eller formidlet af et realkreditinstitut har pant.

Stk. 3 Undtaget fra indberetningspligten er:

 • 1) Veksler.

 • 2) Lån, hvoraf renten efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 4 Forvaltes betalingerne vedrørende udlån af en indberetningspligtig efter § 14, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.