Skatteindberetningsloven § 54

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 54

Indberetning til told- og skatteforvaltningen efter § 8, § 11 a, stk. 1 og 2, §§ 12-14, 15 a, § 16, jf. dog stk. 3, § 17, § 18, jf. dog stk. 3, §§ 19, 19 a, 26, 28, 29 a-32, 34-36, 38 og 40 og efter regler udstedt i medfør af § 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 skal foretages senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.

Stk. 2 Indbetalinger til pensionsordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 9. pkt., skal uanset stk. 1 dog først indberettes senest den 1. august eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.

Stk. 3 Indberetning efter § 16 og § 18, stk. 2, vedrørende udbytte af aktier og investeringsbeviser m.v. i danske selskaber og investeringsforeninger m.v. skal ske senest den sidste hverdag i måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at udbetale eller godskrive udbyttet.

Stk. 4 Indberetning efter § 27 skal ske, senest den 15. i måneden efter at Bygnings Frednings Foreningen har opgjort fradraget efter ligningslovens § 15 K, stk. 4.

Stk. 5 Indberetning efter § 29 skal ske senest måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at udbetale eller godskrive udbyttet og inden udløbet af selskabets frist i denne måned for indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 6 Har den indberetningspligtige efter §§ 8, 11 a-19 a, 26-32, 34-36, 38, 40 eller 42 eller efter regler udstedt i medfør af § 9, § 10, jf. § 9, eller §§ 1122 eller 43 forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl el.lign., skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 7 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der indberetter efter den frist, der er angivet i stk. 1 eller fastsat efter stk. 6, at underrette den, som de indberettede oplysninger vedrører, om det indberettede inden for en nærmere angivet frist. For indberetninger omfattet af stk. 3 og 5 finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, idet det også er en forudsætning for pålæg, at fristerne i henholdsvis stk. 3 og 5 ligeledes er overskredet. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis en virksomhed indberetter oplysninger vedrørende et kalenderår efter §§ 1, 5, 6, 24, 25, 33 eller 44-46 eller efter regler udstedt i medfør af §§ 4, 7 eller 37 til indkomstregisteret efter den frist, der er angivet for indberetninger omfattet af stk. 1 for det pågældende kalenderår, herunder ved genindberetning efter § 4, stk. 3, i lov om et indkomstregister efter denne frist.

Stk. 8 Skatteministeren kan fastsætte andre indberetningsfrister end fristerne i stk. 1-5. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.