DBO med De Britiske Jomfruøer (fysiske personer)

Der er ingen senere ændringer til denne DBO.
Vi har kontrolleret for ændringer None

 • Ændringsbekendtgørelser er implementeret i den konsoliderede DBO
 • Ændringsbekendtgørelser er delvist implementeret i den konsoliderede DBO
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede DBO
Præambel

Aftale mellem
Danmark og
De Britiske Jomfruøer
til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Danmarks regering og De Britiske Jomfruøers regering, som ønsker at supplere aftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, indgået den 18. maj 2009, ved at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer for så vidt angår indkomstskatter,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1
Fysiske personer omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en part eller begge parter.

Artikel 2
Skatter omfattet af aftalen

1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:

 • a) I De Britiske Jomfruøer, indkomstskatten (”the income tax”); (herefter omtalt som ”skat i De Britiske Jomfruøer”;
 • b) I Danmark:
  • i) indkomstskatten til staten,
  • ii) den kommunale indkomstskat
 • (herefter omtalt som ”dansk skat”).

2. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring, der er foretaget i deres skattelovgivning vedrørende fysiske personer.

Artikel 3
Almindelige definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

 • a) udtrykket ”part” betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket ”parterne” betyder De Britiske Jomfruøer og Danmark;
 • b) udtrykket ”De Britiske Jomfruøer” betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsorden af 2007;
 • c) udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
 • d) udtrykket ”kompetent myndighed” betyder:
  • i) i De Britiske Jomfruøer, finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;
  • ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;
 • e) udtrykket ”foretagende” finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;
 • f) udtrykket ”international trafik” betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning vedrørende de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 4
Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en part« betyde:

 • a) i Danmark enhver fysisk person, som i henhold til denne parts lovgivning er skattepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig i Danmark udelukkende af indkomst fra kilder i Danmark;
 • b) i De Britiske Jomfruøer en fysisk person som ifølge De Britiske Jomfruøers lovgivning er ordinært bosiddende.

2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge parter, skal hans status bestemmes efter følgende regler:

 • a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge parter, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);
 • b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken part han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af parterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han sædvanligvis har ophold;
 • c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge parter, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal parternes kompetente myndigheder afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.
Artikel 5
Personligt arbejde i tjenesteforhold

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 6, 7, 8 og 9 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde, kun beskattes i denne part, medmindre arbejdet er udført i den anden part. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden part.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, kun beskattes i den førstnævnte part, hvis:

 • a) modtageren opholder sig i den anden part i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i enhver 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og
 • b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden part, og
 • c) vederlaget ikke påhviler et fast forretningssted, som arbejdsgiveren har i den anden part, og gennem hvilket virksomhed helt eller delvis udøves.

3. Stykke 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i denne anden part, hvis

 • a) modtageren yder tjeneste under dette ansættelsesforhold til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, overvåger, instruerer eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesten udøves, og
 • b) denne tjeneste udgør en integreret del af forretningsvirksomheden, der udøves af denne person.

4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part, beskattes i denne part. I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et fly, der anvendes i international trafik af luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.

Artikel 6
Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen eller et andet tilsvarende organ for et selskab, der er hjemmehørende i den anden part, kan beskattes i denne anden part.

Artikel 7
Kunstnere og sportsfolk

1. Indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker eller som sportsudøver, ved hans personligt udøvede virksomhed som sådan i den anden part, kan beskattes i denne anden part.

2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, som udøves i egenskab af optrædende kunstner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden fysisk person eller juridisk enhed, kan denne indkomst beskattes i den part, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virksomhed udøves.

Artikel 8
Pensioner

Pensioner og lignende vederlag, som hidrører fra en part, betalinger efter den sociale sikringslovgivning i en part og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af en part kan beskattes i denne part.

Artikel 9
Offentligt hverv

1. a) Gage, løn og andet lignende vederlag, bortset fra en pension, der udbetales af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne part, underafdeling, organ eller myndighed, kan kun beskattes i denne part.

b) Sådan gage, løn og lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden part, hvis hvervet er udført i denne part, og den fysiske person er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.

2. Bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7 skal finde anvendelse på gage, løn og andet lignende vederlag for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed.

Artikel 10
Studerende

Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som umiddelbart før han besøger en part, var hjemmehørende i den anden part, og som opholder sig i den førstnævnte part udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne part, under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne part.

Artikel 11
Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I De Britiske Jomfruøer skal dobbeltbeskatning undgås i overensstemmelse med De Britiske Jomfruøers lovgivning.

2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:

 • a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan beskattes i De Britiske Jomfruøer, skal Danmark - medmindre bestemmelserne i litra c medfører andet - indrømme fradrag i den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i De Britiske Jomfruøer.
 • b) Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i De Britiske Jomfruøer.
 • c) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i De Britiske Jomfruøer, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten tillade fradrag for den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra De Britiske Jomfruøer.
Artikel 12
Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en fysisk person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge parter for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

Artikel 13
Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt.

2. Aftalen har virkning

 • a) I De Britiske Jomfruøer:
 • med hensyn til skat i De Britiske Jomfruøer på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft;
 • b) I Danmark:
 • med hensyn til dansk skat på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

3. Uanset denne artikels stykke 2 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager, har virkning.

Artikel 14
Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af seksmåneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

Postambel

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.


For Danmarks regering

Kristian Jensen


For De Britiske Jomfruøers regering

Dancia Penn