DBO med De Britiske Jomfruøer (foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik)

Der er ingen senere ændringer til denne DBO.
Vi har kontrolleret for ændringer None

 • Ændringsbekendtgørelser er implementeret i den konsoliderede DBO
 • Ændringsbekendtgørelser er delvist implementeret i den konsoliderede DBO
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede DBO
Præambel

Aftale mellem Danmark og De Britiske Jomfruøer til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik
Danmarks regering og De Britiske Jomfruøers regering, som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik,
er blevet enige om følgende:

Artikel 1
Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

 • a) Udtrykket ”part” betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark alt efter sammenhængen; udtrykket ”parterne” betyder Danmark og De Britiske Jomfruøer;
 • b) udtrykket ”De Britiske Jomfruøer” betyder De Britiske Jomfruøers territorium som afgrænset ved Jomfruøernes Forfatningsorden af 2007;
 • c) udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
 • d) udtrykket ”person” omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;
 • e) udtrykket ”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
 • f) udtrykket ”hjemmehørende i en part” betyder
  • i) i De Britiske Jomfruøer en fysisk person, som ifølge De Britiske Jomfruøers lovgivning er ordinært bosiddende, og et selskab, interessentskab eller anden enhed oprettet i henhold til De Britiske Jomfruøers lovgivning; dog således, at en enhed oprettet i henhold til De Britiske Jomfruøers lovgivning ikke skal anses for hjemmehørende i De Britiske Jomfruøer, medmindre ledelsens sæde befinder sig i De Britiske Jomfruøer;
  • ii) i Danmark, enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skattepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, registreringssted, ledelses sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter; dette udtryk omfatter dog ikke en person, som udelukkende er skattepligtig til en part af indkomst fra kilder i den part;
 • g) udtrykket ”foretagende” finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;
 • h) udtrykket ”foretagende i en part” betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;
 • i) udtrykket ”international trafik” betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part;
 • j) udtrykket ”indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik” betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved:
  • i) sådan drift af skibe og fly til transport af passagerer og gods;
  • ii) udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;
  • iii) salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet med sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;
  • iv) brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der benyttes til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelsen eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;
  • v) renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik;
 • k) udtrykket ”kompetent myndighed” betyder:
  • i) i De Britiske Jomfruøer, finansministeren eller en person eller myndighed, der er skriftligt bemyndiget af denne;
  • ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning vedrørende de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 2
Undgåelse af dobbeltbeskatning

1. Indkomst, som et foretagende i en part oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

2. Fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst og fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation.

Artikel 3
Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler, der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

Artikel 4
Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de fremgangsmåder, som er påkrævet efter partens lovgivning, er gennemført. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset denne artikels stykke 1 skal aftalen kun finde anvendelse, når aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager, har virkning.

Artikel 5
Opsigelse

1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver af parterne kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seksmåneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 18. maj 2009 mellem De Britiske Jomfruøer og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

Postambel

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
Udfærdiget i København, den 18. maj 2009, i to eksemplarer på engelsk.

For Danmarks regering
Kristian Jensen

For De Britiske Jomfruøers regering
Dancia PennAftalen træder i medfør af artikel 4 i kraft den 15. maj 2010.