Aftale med Sverige om beskatning af ansatte om bord på færger og tog

Der er ingen senere ændringer til denne DBO.
Vi har kontrolleret for ændringer Oct. 22, 2013

  • Ændringsbekendtgørelser er implementeret i den konsoliderede DBO
  • Ændringsbekendtgørelser er delvist implementeret i den konsoliderede DBO
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede DBO
Præambel

I forholdet mellem Danmark og Sverige skal følgende gælde i henhold til Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Artikel 1

1. Uanset bestemmelserne i artikel 15 beskattes indkomst, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, for arbejde udført på tog i regelmæssig trafik udelukkende mellem Danmark og Sverige kun i den kontraherende stat, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Sådan indkomst kan dog også beskattes i den kontraherende stat, hvor personen er hjemmehørende. Det er dog en forudsætning for anvendelsen af dette stykke, at arbejdet udføres på tog i grænseoverskridende trafik, og at personen udfører arbejde i begge lande på én og samme dag. Ved grænseoverskridende trafik forstås trafik, som henholdsvis påbegyndes i Danmark og afsluttes i Sverige og påbegyndes i Sverige og afsluttes i Danmark.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 15 og artikel 31, stykke 3, beskattes indkomst, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i Danmark eller Sverige, for arbejde udført om bord på dansk eller svensk skib i international færgetrafik mellem Danmark og Sverige kun i den kontraherende stat, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende. Sådan indkomst kan dog også beskattes i den kontraherende stat, hvor personen er hjemmehørende. Ved international færgetrafik forstås befordring af passagerer og gods i regelmæssig trafik udelukkende mellem havn i Danmark og havn i Sverige.

Artikel 2

Bestemmelsen i stykke 3 i protokollens punkt V skal ikke længere finde anvendelse.

Artikel 3

Denne aftale træder i kraft den enogtyvende dag efter den dag, hvor de berørte stater skriftligt har meddelt hinanden, at de forfatningsmæssige betingelser, som kræves i de respektive stater, er opfyldt, og dens bestemmelser skal finde anvendelse for så vidt angår skatter på indkomst, som fastsættes for indkomstår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvori aftalen træder i kraft eller senere.

Postambel

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Stockholm den 30. september 1999 i et eksemplar på dansk og svensk.

For Kongeriget Danmarks regering
W. Friis Møller

For Kongeriget Sveriges regering
Claes Ljungh

Aftalen trådte i medfør af artikel 3 i kraft den 29. december 1999.