Aftale med Holland om bistand i skattesager

Redaktionel note til DBO’en

Samarbejdsaftalen trådte i medfør af artikel 6 i kraft den 14. december 2011. Samtidig ophævedes samarbejdsaftale af 22. februar 1999 mellem Danmark og Holland om gensidig bistand i skattesager, jf. bekendtgørelse nr. 58 af 1. juli 1999, Lovtidende C.

Der er ingen senere ændringer til denne DBO.
Vi har kontrolleret for ændringer Oct. 22, 2013

 • Ændringsbekendtgørelser er implementeret i den konsoliderede DBO
 • Ændringsbekendtgørelser er delvist implementeret i den konsoliderede DBO
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede DBO

Præambel

Det danske Skatteministerium, told- og skatteforvaltningen (SKAT) og det nederlandske Generaldirektorat for Told- og Skatteforvaltning, herefter ”parterne”

I tilslutning til bestemmelserne i Rådets direktiv nr. 77/799/EØF af 19. december 1977 vedrørende gensidig bistand mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne inden for området direkte skatter og forsikringsskat

Og Overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Nederlandene til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter af indkomst og formue af 1. juli 1996.

Og i betragtning af
• Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager af 25. januar 1988,
• Rådets direktiv nr. 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet,
• Begge parters ønske om at efterse den gældende Samarbejdsaftale af 22. februar 1999 mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Nederlandene til samordning og intensivering af gensidig bistand i sager om direkte og indirekte skatter,
• Begge parters ønske om at forbedre og intensivere den gensidige bestand mellem Danmark og Nederlandene og om at udveksle oplysninger automatisk,

er blevet enige om følgende:

Fælles bestemmelser

Artikel 1

1. Ved anvendelsen af denne samarbejdsaftale er de kompetente myndigheder:

 • i Danmark:
  • Skatteministeriet, told- og skatteforvaltningen (SKAT);
 • i Nederlandene:
  • Finansministeren eller hans befuldmægtigede stedfortræder.

2. Parterne underretter hinanden ved brev om navne og adresser på de berørte befuldmægtigede stedfortrædere og om eventuelle efterfølgende ændringer i disse stedfortrædere.

Udveksling af oplysninger

Artikel 2

1. De kompetente myndigheder i Danmark og Nederlandene udveksler automatisk oplysninger om:

 • a) Fast ejendom (OECD-kode 6);
  • - for så vidt angår Nederlandene: ejendomsret til og værdi af fast ejendom;
  • - for så vidt angår Danmark: ejendomsret til fast ejendom;
 • b) Udbytte, hvis oplysningerne forefindes (OECD-kode 10);
 • c) Indkomst bestående af løn, gage og lignende vederlag (OECD-koder 15, 19 og 21);
 • d) Bestyrelseshonorarer og lignende vederlag (OECD-kode 16; for Danmark OECD-kode 15);
 • e) Indkomst for kunstnere og sportsfolk (OECD-kode 17; for Danmark OECD-kode 15);
 • f) Pensioner, lignende betalinger og løbende ydelser (OECD-koder 18 og 19);
 • g) Anden indkomst (OECD-kode 21);
 • h) En ændring i identitetsoplysninger, såsom adresse – herunder hjemadresse/hovedsæde for selskaber – når en person flytter fra den ene stat til den anden (hvis oplysningerne forefindes).

2. Oplysninger som nævnt i stk. 1 videregives periodisk og mindst en gang pr. kalenderår. Oplysninger, der vedrører et givet kalenderår, udveksles så vidt muligt omgående og under alle omstændigheder inden for ni måneder efter udløbet af det kalenderår, som oplysningerne vedrører.

3. I tilfælde af, at oplysninger, der er videregivet inden for rammerne af automatisk udveksling, fremstår som forkerte eller ufuldstændige, er de kompetente myndigheder forpligtet til at kontakte hinanden desangående så hurtigt som muligt.

Artikel 3

De kompetente myndigheder kan ved brevveksling aftale at udveksle andre typer af oplysninger end de ovennævnte automatisk i en bestemt periode.

Artikel 4

1. Efter anmodning fra en af staternes kompetente myndighed kan den kompetente myndighed i den anmodede stat tillade, at skatteembedsmænd fra den anmodende stat er til stede under de dele af udførelsen af en skatteundersøgelse i den anmodede stat, som er af betydning for dem.

2. Anmodninger om at tillade tilstedeværelsen af skatteembedsmænd fra den ene stat ved udførelsen af en undersøgelse på den anden stats område fremsættes i særlige sager. Det drejer sig særligt om:

 • a) sager, hvor der er indikationer på grænseoverskridende uregelmæssigheder eller skatteunddragelse;
 • b) komplekse sager, der gør tilstedeværelsen af skatteembedsmænd ønskværdig;
 • c) sager, hvor en frist er ved at udløbe, og hvor tilstedeværelsen af skatteembedsmænd kan fremme undersøgelsen;
 • d) undersøgelser inden for rammerne af en aftalt bilateral eller multilateral undersøgelse, herunder samtidigt gennemført undersøgelser (simultane revisioner).

3. En anmodning om tilstedeværelse af skatteembedsmænd fremsættes skriftligt af den anmodende stats kompetente myndighed. Anmodningen skal underbygge ønskværdigheden af tilstedeværelsen af embedsmænd og indeholde en kort redegørelse for sagen. Den anmodede stats kompetente myndighed træffer beslutning om anmodningen så tidligt som muligt og under alle omstændigheder inden for to måneder efter modtagelsen af anmodningen.

4. Hvis en anmodning om tilstedeværelse af skatteembedsmænd imødekommes, skal den anmodede stats kompetente myndighed så tidligt som muligt underrette den anmodende stats kompetente myndighed om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen. Den anmodede stats kompetente myndighed skal også underrette den anmodende stats kompetente myndighed om de procedurer og betingelser, som kræves for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger om udførelsen af undersøgelsen træffes af den anmodede stat.

5. Den anmodede stats kompetente myndighed kan give afslag på anmodningen, idet den begrunder sin beslutning.

Forskellige bestemmelser

Artikel 5

1. Om nødvendigt rådfører de kompetente myndigheder sig med hinanden om måden, hvorpå de forpligtelser, der følger af denne aftale, udføres.

2. De oplysninger, som er nævnt i artikel 2 i denne aftale, videregives – om muligt – elektronisk ved CCN mail i OECD’s standardformat (nyeste version), i papirform eller i ethvert andet format, som de kompetente myndigheder er blevet enige om.

3. De oplysninger, der skal udveksles, indbefatter, hvis de forefindes, skatteidentifikationsnumre og/eller personlige identitetsoplysninger. Dette gælder for oplysninger fra begge stater.

Afsluttende bestemmelser

Artikel 6

1. Denne aftale gælder fra og med underskriftsdatoen og kan til enhver tid ændres efter skriftlig aftale mellem parterne.

2. Denne aftale gælder i en ubestemt periode. Den kan opsiges ved en skriftlig meddelelse fra en af parterne og ophører da seks måneder efter modtagelsen af en sådan meddelelse.

3. Fra ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale ophører Samarbejdsaftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Nederlandene til samordning af gensidig bistand i sager om direkte og indirekte skatter af 22. februar 1999 med at gælde.

Artikel 7

Ved henvisninger til denne aftale kan benyttes udtrykket ”Samarbejdsaftale mellem Danmark og Nederlandene om udveksling af oplysninger i sager om direkte skatter”.

Artikel 8

Denne aftale vil blive evalueret fem år efter ikrafttrædelsesdatoen. Spørgsmål vedrørende aftalen kan dog tages op til enhver tid efter anmodning fra en af de kompetente myndigheder.

Postambel

Underskrevet i to eksemplarer på engelsk

København, den 14. december 2011
På vegne af det danske Skatteministerium, told- og skatteforvaltningen (SKAT),
Ivar Nordland,
Afdelingschef

Den Haag, den 2. december 2011
På vegne af Generaldirektoratet for Skatte- og Toldforvaltningen i Nederlandene,
Theo Poolen,
Vicegeneraldirektør